Remiss 1 Klinisk kemi

advertisement
Remiss 7 Klinisk Kemi
Likvoranalyser
Remitterande instans
Pat
Tel nummer:
Tappad volym likvor
Svarsmottagare (om annan än rem instans)
mL
Ankomsttid till lab
klockan
Provt.datum
år
mån
Provtagningstid
klockan
dag
Laboriets Lid nr:
Neurokemi, Hus V3. Laboratoriemedicin/Klin,isk kemi.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal 431 80 Mölndal
Telefon 031-343 00 25, Fax 031-343 24 26. E-mail : [email protected]
Centrifugeringstid
klockan
Tel nummer:
Rem.läkare
Debitering
Beställaren = rem instans
Svarsmottagaren
Biobankslagen
Anamnes, kliniska fynd, frågeställning:
Inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten
(alt vårdnadshavare/ närstående)
har fått information om – och samtycker – att provet och
tillhörande personuppgifter sparas för vård och
behandling och därmed förenlig verksamhet.
Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas
för vård och behandling och därmed förenlig
verksamhet. Nej-talong bifogas
Patienten är vid provtillfället oförmögen att
lämna samtycke.
Ej Akut
Erytrocyter………….……....x106/L
Cellräkning (Ery,Leuk poly/mono)…………...
Akut
Laktat……………………………………………
Akut
Leukocyter, poly……………x106/L
Glukos, Csv + Plasma ………………………
Akut
Leukocyter, mono………….x106/L
Spektrofotometri, Abs 415 …………………...
Akut
Sign:…….…….
Prov för spektrofotometri måste centrifugeras inom 30 min. Abs-kurva utförs endast vid
misstanke om intrakraniell blödning efter kontakt med jourhavande läkare vid klinisk kemi.
Albumin..................................................……
Akut
Albuminkvot, Csv + Serum…………………..
Cellanalyser
Akut
Ej Akut
β trace protein ( Dropp från näsa, öron eller tårkanal )
Neurotransmittorer
Albuminkvot, IgG-, IgM-analys, IgG- och IgM-band
Monoaminmetaboliter (HVA, 5-HIAA, HMPG)
Längd............cm
Vikt ....….......kg
Albuminkvot, IgG-analys,, IgG-band
Komplettering med endast IgM-analys, IgM-band
Albumin......................……...mg/L
Albuminkvot........…......................
Ej Akut
Likvorläckage OBS! Även ett serumprov krävs
Cytologi (cellräkning krävs för komplett bedömning)
Proteinanalyser OBS! Även ett serumprov krävs
Abs 415................…...............AU
Glykolipider
Gangliosider (GM1, GD1a, GD1b, GT1b)
β2-mikroglobulin Csv + Serum
Sulfatid
GD3
Markörproteiner (Beställ grupp eller enskild analys)
Demensmarkörer: (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau)
GM2
Parenkymskademarkörer: ( NFL, GFAp,Tau)
Glykolipid-antikroppar
Tau-protein
Csv
Serum
Anti- gangliosid
Neurofilament light protein (NFL)
Anti-sulfatid
Gliafibrillärt protein (GFAp)
Terapimonitorering
S-100 (Csv)
IFN-ß bindande antikroppar, BAB (Serum)
DNA-analyser (Helblod/EDTA-rör)
ApoE genotypning
www.sahlgrenska.se/klinkem
ACE genotypning
Version 1.3
MTHF-R genotypning
Tau haplotyp
2008-10-14
Download