Agenda
Aktuella redovisningsfrågor






Presentation av RKR
Sammanställd redovisning – utkast
– Remissvar senast 6/2 2009
Intäkter
 Remissvar senast 6/3 2009
Avskrivningstider
– Skrift från SKL
Redovisningspanelen
KeF´s forskningsprojekt
RKR, (Rådet för Kommunal Redovisning)

Rådet för Kommunal Redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla
god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med
lagen om kommunal redovisning.
Rådet skall inom ramen för huvuduppgiften
göra uttolkningar av god redovisningssed
utarbeta rekommendationer
sprida innehållet i sina rekommendationer och uttolkningar
följa upp den egna verksamhetens genomslag på kommuners och landstings externa redovisning
följa utvecklingsarbetet på redovisningsområdet i Sverige och internationellt.





Materiella anläggningstillgångar, 2006 (Rek 11.1)
Samlingskrift alla rekommendationer + informationdokument
Utkast
Idéskrifter t.ex systemdokumentation (2005)
Styrning, Styrelse (8), Referensgrupp (11), Kansli Torbjörn Tagesson (Omsättning
2 mkr, SKL + Finansdep)
www.rkr.se
Sammanställd redovisning Utkast

Nya begrepp
–
–




Tydliga kriterier för redovisningsenhetens avgränsning
Särskilda upplysningar om konsolideringsföretagen
Noter – samma som kommunen
Konsolidering från underkoncern
–

Konsolideringsenhet – konsolideringsföretag
Uppdragsföretag
Huvudsak helägda företag som ej gjort interna förvärv
Krav på förvärvsanalys/kalkyl
–
Räkenskapsinformation
Intäkter



En inkomst skall redovisas som intäkt först när
samtliga av följande villkor är uppfyllda:
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som
kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla
kommunen
de utgifter som uppkommit eller som förväntas
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
Intäkter

Vad gäller inkomster från avgifter och/eller försäljningar skall dessutom
villkoren för den ekonomiska uppgörelsen ha fullgjorts.

Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen
tidsperiod intäktsförs linjärt. Är en aktivitet dominerande ska intäkten
redovisas när denna aktivitet utförts.

I den mån en avgift eller ett bidrag är hänförbart till en investering, skall
inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens
nyttjande och förbrukning.

Utdelningar skall redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms
som säker.

Den del av inkomsten som inte uppfyller kriterierna för intäkt, periodiseras
och redovisas som skuld på balansräkningen.
Konsekvenser

Fullgjort förpliktelser
–

exempel
EU bidrag?
Hänförs till investeringsvara - periodiseras
–
–
–
Gatukostnadsersättningar
Anslutningsavgifter
Investeringsbidrag
Avskrivningstider


SKL har uppdraget att se över nuvarande regler/förslag
till avskrivningstider.
Nuvarande principer gäller, nyttjandeperiod, enskild
prövning
Redovisningspanelen
KEF har via enkätverktyg satt igång en
redovisningspanel, som ger sin syn på
redovisningsfrågor.
Forskningsprojekt, 2009





Framtidens ekonomiadministration
Kompetensplanering ”Ta Steget”
Ta pulsen på ekonomstyrningen
Studier av ekonomiska beslutsunderlag på
nämndsnivå
Revision och god revisionssed