Förslag till Informationspolicy Norsjö kommun

advertisement
NORSJÖ KOMMUN
Informationspolicy
Inledning
Norsjö kommuns information ska vara öppen, enkel och enhetlig. Information är en
väsentlig del i den kommunala verksamhetens vardag och ska precis som övrig
verksamhet planeras. Det är viktigt att det framgår vem som har ansvaret för att
informationen.
Syfte
Syftet med informationspolicyn är att skapa en bra dialog mellan alla berörda parter.
Informationspolicyn är ett styrmedel för hur arbetet med information och
kommunikation ska bedrivas i Norsjö kommun. Informationen ska bidra till att
omvärlden och anställda uppfattar kommunen som en helhet när det gäller service,
kvalitet och effektivitet. Information och kommunikation ska vara en naturlig del av
den kommunala verksamheten.
Övergripande mål
Arbeta mot den vision som fastställts: Norsjö – en attraktiv och företagsam kommun där
kropp och själ hinner med.
Kommunikationsmål






All information och kommunikation ska medverka till kunskap, förståelse,
engagemang och aktivitet.
Öppen, enkel och enhetlig information ska göra att Norsjö kommuns medborgare
får goda kunskaper om kommunens tjänster, planer och beslut så att de kan nyttja
serviceutbudet.
Informationen ska förmedla hur politiska beslut fattas och vilka beslut som har
fattats.
Alla anställda ska ha god kunskap om kommunens verksamhet, mål och
inriktning.
Berörd personal ska få tidig och komplett information.
Besökare ska få enhetlig och saklig information om Norsjö som besöksmål.
Strategi
Informationsverksamheten ska:
 Skapa förutsättningar för dialog
 Lämna information före, under och efter beslut
 Använda olika kanaler för olika budskap
 Alla grupper ska hållas informerade
 Underlätta massmedias uppgift
Sida 1
NORSJÖ KOMMUN


Informationspolicy
Alla större projekt som kommunen medverkar i eller svarar för ska innehålla en
informationsplan
Samordna gemensamma förvaltningsövergripande insatser
Ansvar
Intern information
Den interna informationen ska bidra till att alla arbetar mot samma övergripande mål. Det
är viktigt att kommunen är en arbetsgivare där målen är välkända för både anställda och
förtroendevalda.
Alla i organisationen är delaktiga i och bärare av information. Varje person har ett
ansvar för att den information man förmedlar är rätt och alla har ett ansvar att hålla sig
informerade.
Chefsgruppen ansvarar för att arbetsledare får övergripande information om
förvaltningens verksamheter och kommunens ekonomi.
Arbetsledare/närmaste chef ansvarar för att personal får information om frågor som har
betydelse för det egna arbetet.
Alla anställda har ett ansvar att hålla sig informerade genom att ta del av de
informationskanaler som används, exempelvis e-post, intranät och anslagstavlor.
Information till förtroendevalda sker inom ramen för den politiska organisationen.
Aktiv dialog och informationsutbyte ska ske mellan förtroendemanna- och
förvaltningsorganisationen.
Elever vid Norsjös skolor har tillgång till information som bara berör dem och/eller
föräldrar. Den typen av information förmedlas från skola till elev genom befintliga
kommunikationskanaler, till exempel brev och Internet.
Extern information
Den externa informationen ska skapa en ”vi-känsla” inom kommunen. Det gäller att
nyttja den lilla kommunens fördelar. Den externa informationen är också viktig för att
marknadsföra Norsjö kommun gentemot övriga Sverige och även utanför Sveriges
gränser.
Politikerna ansvarar för att sprida information om verksamhetens omfattning, inriktning
och mål.
Ordförande och vice ordförande ansvarar för att respektive politiskt organs beslut
redovisas och kommenteras.
Sida 2
NORSJÖ KOMMUN
Informationspolicy
Förvaltningsledningen ansvarar för övergripande information om den egna
verksamheten och ekonomin.
Arbetsledare/närmsta chef ansvarar för den direktinformation som berör den egna
verksamheten.
Varje anställd ansvarar för frågor inom sin kompetens och sitt sakområde.
Målgrupper
När det gäller den interna informationen är anställda och förtroendevalda de prioriterade
målgrupperna.
Den externa informationen riktar sig främst till kommuninvånare, näringsliv, massmedia,
inflyttade, potentiella inflyttare samt besökare.
Grafisk profil
Den grafiska profilen ska stärka Norsjö kommuns identitet gentemot medarbetare,
kommuninvånare, massmedia och övriga intressenter. Det ska vara lätt att känna igen
material som kommer från Norsjö kommun och därför är det av vikt att alla medarbetare
använder sig av de mallar som finns att tillgå. Alla typer av extern information, t.ex.
broschyrer, annonser, brev och fax ska följa den grafiska profilen.
Sida 3
Download