Norsjö gymnasievux LÅ 16/17

Till dig som vill studera!
Norsjö gymnasievux LÅ 16/17
UTBUD:
ENGELSKA 5
Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100
Studietid: Flexibel
När alt. distansträffar: 4 obligatoriska träffar, vardagskväll
Ansökningsperiod: 2016-04-15 till 2016-05-31
Kursperiod: 2016-08-22 -2016-12-22
Anordnare: Norsjö kommun, Norsjö vuxenutbildning.
Eftersom att kursen går på distans krävs tillgång till dator och internetanslutning.
Observera att träffarna är obligatoriska för att få ett godkänt betyg på kursen.
Välkommen till kursen Engelska 5 (ENGENG05) som omfattar 100 poäng.
Syftet med Engelska är att varje elev ska kunna använda sig av engelska språket i
kontakt med omvärlden. Eleven ska öva upp förmågan att tala, lyssna, skriva och
läsa engelska. Inom ämnet Engelska får eleven också lära sig om livsvillkor,
samhällsfrågor och kulturella företeelser i engelsktalande länder.
I den kommunikativa delen av kursen får eleverna lära sig att diskutera och
argumentera. Det kan vara exempelvis samhällsliv och arbete, men också egna
och andras erfarenheter, idéer och tankar. Eleverna får också kunskap om de
länder där engelska talas samt engelskans ställning och utbredning i världen.
I kursen ska eleverna få förmåga att kunna förstå talad engelska formad av olika
dialekter och sociala förhållanden. De ska också förstå och kunna skapa texter av
varierande slag och syften. Där ingår även läsning av skönlitteratur och annan
fiktion. Eleverna ska också kunna anpassa språket efter olika mottagare och
situationer.
Till dig som vill studera!
ENGELSKA 6
Kurskod: ENGENG06
Poäng: 100
Studietid: Flexibel
När alt. distansträffar: 4 obligatoriska träffar, vardagskväll
Ansökningsperiod : 2016-04-15 till 2016-05-31
även ansökning under hösten -16
Kursperiod: 2016-01-11-2017-06-14
Anordnare: Norsjö kommun, Norsjö vuxenutbildning
Kursen bygger på kursen engelska 5. Det är inte möjligt att läsa båda kurserna
samtidigt. Eftersom att kursen går på distans krävs tillgång till dator och
internetanslutning. Observera att träffarna är obligatoriska för att få ett godkänt
betyg på kursen.
Välkommen till kursen Engelska 6 (ENGENG06) som omfattar 100 poäng. Syftet
med Engelska är att varje elev ska kunna använda sig av engelska språket i
kontakt med omvärlden.
I den kommunikativa delen av kursen får eleverna lära sig att diskutera och
argumentera i olika ämnen. Det kan vara exempelvis samhällsliv och arbete, men
också egna och andras erfarenheter, idéer och tankar. Där ingår också teman och
motiv så som form och innehåll i film och skönlitteratur, författarskap och litterära
epoker.
I kursen ska eleverna få förmåga att kunna förstå talad engelska av olika slag, även
komplext och formellt språk. De får också strategier för att söka relevant
information i större textmängder. Detsamma gäller längre sekvenser av talat språk
för att kunna uppfatta olika perspektiv och underförstådd betydelse.
Till dig som vill studera!
MATEMATIK 2 A,B,C
Kurskod: MATMAT02a, b eller c
Poäng: 100 p på två terminer, 50 p per termin
Studietid: Kvällstid, OBS: halvfart!
När alt. distansträffar: 8 obligatoriska träffar , vardagskväll per termin
Ansökningsperiod: 2016-04-15 till 2016-05-31
Kursperiod: ht+vt 2016-08-22 -2017-06-14
Anordnare: Norsjö kommun, Norsjö vuxenutbildning
Kursen bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c . Eftersom att kursen går på
distans krävs tillgång till dator och internetanslutning.
Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen
matematik 2a eller 2c, om man läser t.ex. matematik 2 b.
I kursen får eleverna lära sig mer om linjära funktioner samt icke-linjära funktioner,
andragrads-funktioner, potensfunktioner och exponentialfunktioner. Eleverna får
också lära sig mer om räta linjens ekvation. Där får de veta hur man löser linjära
ekvationssystem med två obekanta och hur man löser andragradsekvationer.
Eleverna får även lära sig grunderna i statistik och även inom geometri med
likformighet och att beräkna vinklar och vinkelsummor. De får även lära sig
strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier
och verktyg.
Till dig som vill studera!
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1
Kurskod: SVASVA01
Poäng: 100
Undervisningsspråk: Svenska
När alt. distansträffar: 8 obligatoriska träffar, vardagskväll
Ansökningsperiod: 2016-04-15 till 2016-05-31
även ansökning ht -16 för intag vt-17.
Kursperiod: ht 2016-08-22 -2016-12-22
vt 2017-01-11-2017-06-14
Anordnare: Norsjö kommun, Norsjö vuxenutbildning
Studietid: Kvällstid
Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1. Eftersom att kursen går på
distans krävs tillgång till dator och internetanslutning.
Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. I kursen får
eleverna lära sig att anpassa språket för olika mottagare, syften och situationer
samt i argumentation. Detta gäller både för det muntliga såväl som det skriftliga.
Vidare får eleverna kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga
mönster, så som hur ord, meningar och satser är uppbyggda och hur de hänger
ihop. Hit hör också att på olika sätt granska innehållet i både muntligt och skriftligt
språk. Eleverna får också läsa skönlitteratur från olika delar av världen i skilda
former. De får även lära sig om språklig variation som till exempel skillnaden mellan
formellt och informellt språk.