Skol- och omsorgsutskottet kallas härmed till sammanträde för

advertisement
Skol- och omsorgsutskottet kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt
bifogat förslag till dagordning.
Tid:
Måndag den 16 december kl. 08:30
Plats:
Sammanträdesrummet Renen
OBS. Frånvaro ska anmälas till Ingela Lidström, tfn 0918-141 16.
Inkallande av ersättare sker i första hand från kansliet
Nr
Ärende
1.
Inledning och öppnande av sammanträdet
2.
Val av justerare
3.
Godkännande av dagordning
4.
Inventering av vuxna personer med psykisk ohälsa i Norsjö kommun
5.
Information från FoU-ombud
6.
Information – Lex Mariaärende
7.
Information – Läkemedelsbehandling av äldre inom kommunens
äldre- och handikappomsorg
8.
Fast avgift för hemsjukvård
9.
Läsårstider 2014-2015
10. Omreglering av tjänst rörande LSS-handläggare från 20 % till 40 %
11. Medfinansiering av samordnare för vård- och omsorgscollege i Västerbotten
12. Ansökan om serveringstillstånd
13. Ekonomisk redovisning
14. Kurser och konferenser
15. Information kurser
16. Personärenden
Document1
4
Inventering av vuxna personer med psykisk ohälsa i Norsjö
kommun
Bakgrund
Inventering av vuxna personer med psykisk ohälsa är genomförd i
kommunen och inrapporterad till SKL som sänt det vidare till
Socialstyrelsen. Handläggare, Carin Östlund MAS informerar om
inventeringen vid sammanträdet.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Arbetet påbörjades september 2013 och avslutades november 2013.
Inventeringen pågick 2013-09-23—2013-10-24.
Förslag till beslut
Rapporten godkänns.
Åtgärdsförslag ska genomföras under 2014.
Beslutsunderlag
Rapport 2013-11-22, bilaga.
Skol- och omsorgsutskottets beslut
Protokollet ska skickas till
Eva Nyström Edefjäll
Kristina Holmström
Ulla Stenlund
Marianne Hällgren
Carin Östlund.
5
Information från FoU-ombud
Bakgrund
Det togs beslut 2013-01-23 i skol- och omsorgsutskottet, (dnr. KS-12/01278
511), att utse Angelika Forsman och Carin Östlund till FoU-ombud
(forskning och utveckling) för socialtjänsten, att rapportering ska ske två
gånger per år till utskottet, en gång på våren och en gång på hösten. Det har
inte skett någon rapportering under 2013.
Angelika Forsman har slutat sin anställning i kommunen och ingen ersättare
som FOU-ombud är tillsatt.
I egenskap av FOU-ombud har Carin Östlund varit på två cirkelträffar om
evidensbaserad praktik, EBP, som inlandets FoU-ombud haft.
Första träffen handlade om hur kommunerna i inlandet jobbar med
evidensbaserad praktik (EBP). Med evidensbaserad praktik menas en
sammanvägning av bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, brukarens
erfarenhet och önskemål, samt professionell erfarenhet och yrkeskunskap.
Det innebär att man arbetar med brukaren, forskning och profession i
praktiken. En evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för ett ständigt
och systematiskt lärande, där brukaren och de professionella utifrån bästa
tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser i den
mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara delaktiga.
Ett systematiskt förbättringsarbete som involverar alla yrkeskategorier och
brukarnas synpunkter är en viktig motor i en evidensbaserad verksamhet.
Andra träffen handlade om öppna jämförelsers handbok, analyshandboken.
September 2011 träffades 10 av Västerbottens kommuner i en workshop
kring Öppna Jämförelser för socialtjänsten. Under denna workshop blev det
tydligt att någon typ av analysstöd önskades av kommunerna. Sedan dess
har FoU Västerbotten, Memeologen, Nordmaling, Lycksele och Umeå
kommun tagit fram en analyshandbok tillsammans med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och en konsultfirma. Förhoppningen är att
analyshandboken ska ge kunskap om hur kommunerna kan, med
utgångspunkt i Öppna jämförelser, analysera sina resultat och prioritera sitt
förbättringsarbete. Målgrupperna för handboken riktar sig främst till högsta
ledning och förvaltning inom kommuner, oavsett storlek och förutsättningar.
Analyshandboken finns på SKL:s hemsida.
Det redovisades också om workshops rörande EBP, som hållits i länet under
hösten 2013.
Det är planerat att anordna en workshop mars 2014 i Norsjö.
Förslag till beslut
Informationen noteras.
Protokollet ska skickas till
Eva Nyström Edefjäll
Carin Östlund
Kristina Holmström
Ulla Stenlund
Max Bohman
Ida Lundström
6
Information - Lex Mariaärende
Bakgrund
Handläggande tjänsteman Carin Östlund, MAS, informerar om ett Lex
Mariaärende som är under utredning hos kommunen samt landstinget. Lex
Mariaanmälan gäller självmordsförsök på ett av kommunens äldreboenden
där brukaren avled i efterförloppet på sjukhuset.
Händelse- och riskanalys är under bearbetning.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Händelsen inträffade 30 november 2013 och ska vara inlämnad till
inspektionen för vård och omsorg, IVO, inom 2 månader efter händelsen.
Förslag till beslut
Informationen noteras.
Protokollet ska skickas till
Carin Östlund
Eva Nyström Edefjäll
Kristina Holmström
7
Information - Läkemedelsbehandling av äldre inom kommunens
äldre- och handikappomsorg
Bakgrund
Handläggande tjänsteman Carin Östlund, MAS. Det har inkommit ett
informationsbrev från Sten Boström, PRO, och Lars Nilsson, SPF,
innehållande resultatet för Norsjö kommun rörande läkemedelsanvändning
hos äldre.
Det är ett landsomfattande projekt ”Koll på läkemedel”, som drivs av PRO,
SPF och Apoteket AB i syfte att förbättra äldres läkemedelsbehandling.
Mätningens resultat:
Nyckeltal 1; I Norsjö kommun under 2012 hade 53,2 % av kommunens
befolkning 80+ hämtat ut 10 eller fler olika läkemedel på recept.
I övriga landet 46,1 % i medeltal.
Nyckeltal 2; I Norsjö kommun under 2012 hade 32,2 % av kommunens
befolkning 80+ hämtat ut olämpliga läkemedel.
I övriga landet 27,0 % i medeltal.
Enligt deras tidigare statistik har Norsjö kommuns siffror sjunkit, men det
går långsamt;
Nyckeltal 1: 2010 - var det 54,8 %, 2011 - 53,9 %
Nyckeltal 2: 2010 - var det 42,7 %, 2011 - 39,4 %
Denna statistik är för 80+ i hela kommunen, dvs. även för de som bor i
ordinärt boende.
Inom äldre- och handikappomsorgen har det utförts en kvalitetsmätning
under vecka 46 år 2013, som innehåller frågor om detta. Redovisning av den
kommer i patientsäkerhetsberättelsen som ska vara klar innan mars 2014.
Enheterna arbetar med förenklade och fördjupade läkemedelsgenomgångar.
Målet är att varje brukare hos oss ska ha en läkemedelsgenomgång minst 1
gång/år. Vid läkemedelsgenomgången tittar man bl. a på vilka behov
brukaren har av läkemedlen de står på. Målet är att brukaren inte ska ha fler
mediciner än de verkligen behöver.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Läkemedelsgenomgång görs minst 1 gång/år.
Beslutsunderlag
Skrivelse från PRO och SPF, bilaga.
Förslag till beslut
Informationen noteras.
Protokollet ska skickas till
Eva Nyström Edefjäll, Carin Östlund, Anette Johansson, Kristina
Holmström, PRO, SPF
8
Fast avgift för hemsjukvård
Bakgrund
Pensionärs- och handikapprådet har 2013-10-08 § 23, rekommenderat skoloch omsorgsutskottet att se över den fasta avgiften för hemsjukvården.
Äldreomsorgschef Kristina Holmström lämnar information vid
sammanträdet.
9
Läsårstider 2014-2015
Förslag på läsårstider avseende grundskolan har arbetats fram. Förslaget kommer
att samverkas 2013-12-10 med berörda fackliga organisationer.
Enligt Skolförordning 2011:185 3kap 3§, ska huvudmannen besluta om
terminernas början och slut.
Läsårstiderna redovisas vid sammanträdet.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Skol- och omsorgsutskottets beslut
 Förslag till läsårstider 2014-2015 antas.
10
Omreglering av tjänst rörande LSS-handläggare från 20 % till 40 %
Bakgrund
2011-01-01 genomfördes en omorganisation i Norsjö kommun. Det innebar bland
annat att all handläggning inom socialtjänstens område överfördes till individ- och
familjeomsorgen. LSS-handläggningen beräknades då till 20 % tjänst.
LSS-handläggartjänsten har varit och är hårt belastad. Behovet är att inrätta
ytterligare 20 % LSS-handläggartjänst till totalt 40 % tjänst
Ekonomi
Finansieras inom IFO´s budgetram genom omfördelning av medel från kst 7212
”barn och ungdom familjehem, hvb” till kst 7023 ”biståndshandläggning SoL och
LSS”.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Ytterligare 20 % LSS-handläggartjänst inrättas tills vidare från och med 2014-0101.
Protokollet ska skickas till
Ulla Stenlund
Eva Nyström Edefjäll
11
Medfinansiering av samordnare för vård- och omsorgscollege i
Västerbotten
Bakgrund
Skol- och omsorgsutskottet beslutade 2013-01-23 § 4 att ställa sig positiv
till medfinansiering av 50 % samordnare. Kostnaden för varje kommun i
Västerbotten baseras på invånarantalet.
För Norsjös del skulle kostnaden utifrån den föreslagna fördelningen för
2013 bli 3 633,59 kronor och för 2014 bli 4 431,58 kronor.
Beslutsunderlag
Skol- och omsorgsutskottet 2013-01-23 § 4
FÖRSLAG TILL BESLUT
Skol- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
 Upprättat förslag till fördelning godkänns
 För 2013 beviljas 3 700 kronor och för 2014 beviljas 4 500 kronor.
 Medlen flyttas från kst 6600 ”Gemensam verksamhet, gymnasieskola”
till kst 7010 ”Ledning skola och omsorg”.
12
Ansökan om serveringstillstånd
Bakgrund
Somdee Restaurang och Catering ansöker om stadigvarande serveringstillstånd för
allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen. Ansökan avser servering av öl, vin,
sprit samt övriga jästa alkoholdrycker.
Som tillståndshavare anges Somdee Stenmark, 550806, Båtfors 34, 936 92
Boliden.
Serveringsställe som avses är Somdee Restaurang och Catering, Storgatan 59,
935 32 Norsjö.
Vid sammanträdet deltar socialsekreterare Glenn Lundgren.
13
Ekonomisk redovisning
Bakgrund
Verksamhetschef Eva Nyström Edefjäll redovisar en preliminär ekonomisk
rapport till och med 2013-11-29 inom verksamhetsområdet omsorg.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport, bilaga.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Skol- och omsorgsutskottets beslut
 De ekonomiska redovisningarna godkänns.
14
Kurser och konferenser
15
Information – Kurser
Bakgrund
Information lämnas om följande utbildningar:
-
Kostnadseffektiv IT inom skolan
Download