NORSJÖ KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings

NORSJÖ KOMMUN
Utbildnings- och omsorgsutskottet
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sammanträdesdatum
1
2016-04-11
Utbildnings- och omsorgsutskottet kallas härmed till sammanträde för behandling
av ärenden enligt bifogat förslag till dagordning.
Tid:
Måndagen den 11 april kl. 08.30
Plats:
Sammanträdesrummet Björnen
Ärenden:
enligt bilagor
...........................................
Aina Sjölin Ekman
_______________________________________________________________
LEDAMÖTER
Ordinarie
Magnus Eriksson (S)
Britt-Marie Lundmark (S)
Lena Brännström (KD)
Tfn
070-291 38 51
070-634 20 39
070-333 55 28
Ersättare
Anders Björk (S)
Roger Albertsson (S)
Gunnar Broström (V)
Mimmi Larsson Sühl (KD)
Robert Boström (C)
Stig Larsson (FP)
Tfn
070-653 10 10
070-239 55 23
070-661 91 44
070-264 55 24
070-646 09 13
070-223 90 67
OBS. Frånvaro ska anmälas till Aina Sjölin Ekman, tfn 0918-141 14.
Inkallande av ersättare sker i första hand från kansliet
Document1
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
Nr
2
Ärende
1.
Val av justerare
............................
2.
Godkännande av dagordning
............................
3.
Informationsärenden – omsorg
............................
4.
Informationsärenden – utbildning
............................
5.
Ekonomisk redovisning
............................
6.
Fakturering av stimulansmedel psykisk ohälsa
............................
7.
Stimulansmedel kunskapssatsning i äldre- och funktionshinder
området
............................
Prestationsmedel ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre” – redovisning för 2015 samt förslag till planering
för 2016
............................
Prestationsmedel ”Psykisk ohälsa” – redovisning för 2015 samt
förslag till planering för 2016
............................
8.
9.
10. Namnändring av vuxnas behov i centrum (VBIC)
............................
11. Patientsäkerhetsberättelse 2015
............................
12. Verksamhetsplan för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i
Västerbottens inland 2016
............................
13. Granskning av lärarnas arbetsmiljö i Norsjö kommun
............................
14. Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå
............................
15. Uppstart av samverkansprojekt med Hälsocentralen i Norsjö
............................
16. Personärenden
............................
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
3
3. Informationsärenden - omsorg
-
Information om nya reviderade BBIC.
Riktlinje för handläggning av dödsbo.
Avvikelse gällande handläggningstider IFO.
Nytt system för anvisningar av ensamkommande barn till kommunerna.
Vinkelbo – nytt flyktingboende?
Samverkan Region 8 och VLL.
-----
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
4. Informationsärenden – utbildning
-
Staket vid förskolor, förskolechef Ulf Marklund deltar
Förändrad lagstiftning, vuxenutbildningen
Avslutat ärende, Arbetsmiljöverket
Lokalutredning Musikens hus – nuläge
Förändrad organisation, administration
Fortbildning för rektorer – före detta rektorslyftet
-----
4
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-
5
§
5. Ekonomisk redovisning
Bakgrund
Verksamhetschef Eva Nyström Edefjäll redovisar den ekonomiska
rapporten för verksamhetsområdet omsorg till och med mars månad 2016.
Verksamhetschef Therese Berg redovisar den ekonomiska rapporten för
verksamhetsområdet utbildning till och med mars månad 2016.
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-15/01800
6
§
6. Fakturering av stimulansmedel psykisk ohälsa
Bakgrund
Beredande tjänsteman är Kristina Holmström, avdelningschef äldre och
handikappomsorgen samt Eva Nyström Edefjäll verksamhetschef omsorgen.
Regeringen har för 2016 beslutat att ge kommunerna möjlighet att erhålla
stimulansmedel via Socialstyrelsen för psykisk ohälsa. Senast den 31
oktober 2016 ska kommuner och landsting inkomma med redogörelse till
SKL för analys, långsiktiga mål och handlingsplan samt en redovisning av
användandet av de medel som erhållits.
Ekonomi
Norsjö kommun har rekvirerat 84 851 kronor under mars månad 2016.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Medlen ska förbrukas under 2016 och återredovisas senast den 31 oktober
2016.
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
 Fakturering av medel med 84 851 kronor godkänns.
 Återredovisning ska ske vid november månads utskottssammanträde.
-----
Protokollet skickas till
Eva Nyström-Edefjäll
Kristina Holmström
Anette Johansson
Christopher Wangson
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-16/00366
7
§
7. Stimulansmedel kunskapssatsning i äldre- och
funktionshinder-området
Bakgrund
Beredande tjänsteman är Kristina Holmström, avdelningschef äldre och
handikappomsorgen samt Eva Nyström Edefjäll verksamhetschef omsorgen.
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178
miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter
inom äldre- och funktionshinderområdet bättre förutsättningar att öka
kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Stimulansmedlen
får användas för kompetenshöjande och kompetensutvecklande insatser för
baspersonal inom äldre-och funktionshinderområdet (inkl. LSS och
hemsjukvård) samt handläggare som arbetar med myndighetsutövning inom
området. Kunskapssatsningen ska bland annat komplettera
bemanningssatsningen inom äldreområdet samt pågående utbildningar inom
LSS-området. Återredovisning av använda medel ska ske till socialstyrelsen
senast 2017-01-25.
Ekonomi
Norsjö kommun har rekvirerat 94 518 kronor under mars månad 2016.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Medlen ska förbrukas under 2016.
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
 Rekvirering av stimulansmedel med 94 518 kronor godkänns.
 Återredovisning av använda medel ska ske till sammanträdet 2016-1219.
----Protokollet skickas till
Eva Nyström-Edefjäll
Kristina Holmström
Anette Johansson
Christopher Wangson.
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-
8
§
8. Prestationsmedel ”Sammanhållen vård och omsorg om de
mest sjuka äldre”- redovisning för 2015 samt förslag till
planering för 2016
Bakgrund
Beredande tjänsteman, Kristina Holmström avdelningschef äldre och
handikappomsorgen.
Under 2015 beslutade utbildnings- och omsorgsutskottet att göra följande
satsningar:
400 000 kronor till utbildning, handledning, implementering:
Fortsatt stöd till sjuksköterskor som går vidareutbildning med inriktning mot
vår verksamhet. Utbildning inom socialdokumentation, demens palliativ
vård och arbetsteknik. Insatser för implementering av systematiskt
kvalitetsarbete.
100 000 kronor till genomlysning av hemtjänsten (Ingvar Fisher).
150 000 kronor till resurser för att genomföra en helt digitaliserad
larmkedja.
100 000 kronor till att arbeta med fallförebyggande och rehabiliterande/habiliterande insatser.
50 000 kronor till inköp av it-utrustning för att få bättre möjlighet att delge
information och utbildningar ute på arbetsplatserna.
Resterande medel avsätts för att slutföra vidareutbildningssatsningen till
sjuksköterskor kommande år.
Prestationsmedlen har under 2015 bekostat delar av lön till sjuksköterskors
vidareutbildning, utbildnings- och handledningskostnader samt inköp av
litteratur och media till äldreomsorgen. Kvalitetsledningssystemet antogs
under våren 2015. Implementeringen har påbörjats men ej medfört några
kostnader. 25 000 kronor har förbrukats till genomlysning av hemtjänsten.
Arbetet med digitalisering av larmkedjan har skett utan extrakostnader
under 2015. Slutförandet under 2016 kommer resurser att krävas för att
genomföra larmbyten ute i ordinärt boende.
Ekonomi
Total tillgång 2015-01: 1 042 748 kronor
Förbrukat under året:
179 580 kronor
Tillgång 2015-12:
863 000 kronor
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
9
Fördelning av kvarvarande prestationsmedel:
250 000 kronor till utbildning. Fortsatt stöd till en sjuksköterska som går
vidareutbildning med inriktning mot distriktsköterska. Utbildning inom
socialdokumentation i kombination med implementering av IBIC, demens,
palliativ vård och arbetsteknik.
100 000 kronor till slutförande av IBIC processen samt implementering av
IBIC.
50 000 kronor till resurser för att genomföra en helt digitaliserad larmkedja.
50 000 kronor till inköp av it-utrustning främst bärbara datorer.
Resterande medel avsätts för att slutföra vidareutbildningssatsningen till
sjuksköterskor kommande år.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2015-2016.
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut
 Redovisning beträffande 2015 fördelning av prestationsmedel godkänns.
 Förslag till hur prestationsmedel medlen skall användas 2016 godkänns.
----Protokollet skickas till
Eva Nyström Edefjäll
Kristina Holmström
Christopher Wangson
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-
10
§
9. Prestationsmedel ”Psykisk ohälsa”- redovisning för 2015
samt förslag till planering för 2016
Bakgrund
Kommunen har under flera år erhållit prestationsmedel för arbete som är
utfört för att förbättra för personer med psykisk ohälsa.
Under 2015 har pengar används för utbildning, arbete med att förbättra
informationsmaterial samt till satsningar under psykevecka.
Kommunen har köpt in en webbutbildning som finns tillgänglig att nyttjas
av all verksamhet. Handikappomsorgen har använt den under hösten 2015
och en målsättning är att alla arbetslag ska gå igenom minst 2 avsnitt under
2016.
Norsjö deltar också i en länsgemensam utbildningssatsning där de tilldelade
platserna har prioriterats till hemtjänst och medicinsk personal. Denna
satsning fortsätter under 2016.
Medel behövs också för att genomföra aktiviteter under psykeveckan.
Sammanställning medel:
Utgångsläge 2015:
Förbrukat under 2015:
Nya prestationsmedel 2015:
Totalt
180 000 kronor
74 000 kronor
84 000 kronor
190 000 kronor
Ekonomi
Förslag till användning av de medel som finns att tillgå:
Personalresurs för utvecklingsarbete samt planering av utbildningar 80 000
kronor. Utbildning till berörd personal 100 000 kronor. Aktiviteter under
psykeveckan 10 000 kronor.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
2015- 2016.
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottet beslut
 Lämnad redovisning beträffande prestationsmedel 2015 godkänns.
 Förslag till hur prestationsmedlen skall användas 2016 godkänns.
----Protokollet skickas till
Eva Nyström Edefjäll
Christopher Wangson
Kristina Holmström
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-
11
§
10. Namnändring av vuxnas behov i centrum (VBIC)
Bakgrund
Beredande tjänsteman Eva Nyström Edefjäll verksamhetschef omsorgen.
Skol- och omsorgsutskottet tog beslut om att kalla äldres behov i centrum
(ÄBIC) för vuxnas behov i centrum (VBIC) 2014-03-11.
Utifrån att regeringsuppdraget ÄBIC har förändrats, har det nationella
namnet ÄBIC bytt namn till IBIC from 2016-01-01. Utbildnings- och
omsorgsutskottet föreslås ändra tidigare beslut enligt kommunstyrelsen
2014-03-11, namnet VBIC vuxnas behov i centrum till IBIC individens
behov i centrum
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Gällande från och med 2016-04-11.
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
 Namnet ”VBIC” vuxnas behov i centrum ändras till ”IBIC” individens
behov i centrum.
-----
Protokollet skickas till
Christopher Wangson
Charlie Nyström Edefjäll
Eva Nyström Edefjäll
Kristina Holmström
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-
12
§
11. Patientsäkerhetsberättelse 2015
Bakgrund
Årliga patientsäkerhetsberättelsen har initierats och redovisas av medicinskt
ansvarig sjuksköterska Carin Östlund.
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare planera, leda och
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125)
upprätthålls. Åtgärder ska vidtas för att förebygga att patienter ska drabbas
av vårdskador och om åtgärder inte går vidtas omedelbart ska tidsplan
upprättas.
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
under föregåendekalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka
patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
1 januari-31 december 2015
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2015 (bilaga)
Förslag till beslut
Utbildning och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen
 Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare år 2015 antas.
----Protokollet skickas till
Eva Nyström Edefjäll
Kristina Holmström
Anette Johansson
Carin Östlund
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS
13
§
12. Verksamhetsplan för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i
Västerbottens inland 2016
Bakgrund
Ärendet initieras av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carin Östlund.
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) verkar inom kommunal hälsooch sjukvård. Verksamhetsplan för 2016 omfattar medicinskt ansvariga
sjuksköterskor inom Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele,
Lycksele, Malå samt Norsjö kommun. MAS ansvarar för att kommunen
bedriver en god och säker vård enligt gällande lagstiftning. Det innebär
kvalitetssäkring och uppföljning av bland annat läkemedelshantering,
dokumentation och anmälningsskyldighet. Ansvaret innefattar även arbete
med kvalitets- och kompetensutveckling samt att riktlinjer och rutiner
upprättas. Att i samarbete med landstingets hygiensjuksköterska
upprätthålla en god vårdhygienisk standard enligt gällande avtal. Vid
planering och utveckling av kommunal hälso- och sjukvård bistå
vårdgivaren.
Mål:
Under 2016 ska vi åstadkomma:
– Inkludera hemsjukvården i den årliga kvalitetsmätningen. Uppdatera och
förbättra kvalitetsmätningen avseende rehabilitering/habilitering.
– Ett fortsatt arbete med att registrera i de nationella kvalitetsregisteren,
Senior Alert, Palliativa registret och BPSD samt använda det till förbättring
och kvalitetsarbete.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2016
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan MAS 2016 (bilaga)
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottetförslag till kommunstyrelsen
 Vårdgivaren tillika kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för
medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Västerbottens inland 2016.
----Protokollet skickas till
Eva Nyström Edefjäll
Carin Östlund
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-16/00086
14
§
13. Granskning av lärarnas arbetsmiljö i Norsjö kommun
Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat lärarnas arbetsmiljö
i kommunen. Granskningen har varit avgränsad till grundskolan och syftet
har varit att bedöma om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll.
Vid utbildnings- och omsorgsutskottet 2016-02-12 beslutades att vilka
åtgärder som kommer att vidtas ska redovisas vid sammanträdet 2016-0411.
Beslutsunderlag
Utbildning- och omsorgsutskottet 2016-02-12 § 12.
Revisionsrapport (aktbilaga).
Åtgärdsförslag (bilaga)
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut
 Rapporten godkänns.
-----
Protokollet skickas till
Therese Berg
Anette Lidén
Andreas Berglund
Pernilla Hansson
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
KS-16/00480
15
§
14. Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå
Bakgrund
Utifrån Skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på
enhets- och huvudmannanivå. Operativ nämnd som verkar på uppdrag av
Kommunfullmäktige ska godkänna det systematiska kvalitetsarbetet.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Rapporten avser läsåret 2014/ 2015
Beslutsunderlag
Rapport (bilaga)
Förslag till beslut
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
 Rapporten för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå
godkänns.
-----
Protokollet skickas till
Therese Berg
Max Bohman
Anette Lidén
Andreas Berglund
Maria Eriksson
Pernilla Hansson
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
16
KS15. Uppstart av samverkansprojekt med Hälsocentralen i Norsjö
Bakgrund
Tillgången till trygg och lättillgängligt hälso- och sjukvård framhålls ofta
som en viktig förutsättning för tryggt boende. Norsjö kommun vill bidra till
att skapa förutsättningar för detta.
Enligt utredningen som gjordes på uppdrag av regeringskansliet ”Effektiv
vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården” framhålls behovet av nya
samverkans och samarbetsformer mellan olika huvudmän (kommun och
landsting), inte bara i form av samverkansavtal men som gemensamt utförd
verksamhet. Norsjö kommun vill i samverkan med Västerbottens Läns
Landsting (VLL) utforma ett projekt som syftar till att utveckla former för
en gemensam verksamhet.
Den 20-21/8 2015 genomfördes en workshop i samverkan med kommuner i
Region 8 och Västerbottens Läns Landsting (VLL) Syftet med träffen vara
att diskutera förutsättningar för samverkan och möjliga kommande
samarbetsområden.
Under och efter träffen har tre möjliga samverkansområden identifierats:
- Gemensam sjuksköterskeorganisation
- Samnyttjande av ambulansresurser
- Utredning av interim-platser i Norsjö kommun
Förlaget har diskuterats med ledningen av hälsocentralen i Norsjö som har
gett positiv respons på samarbetsförslagen. För att gå vidare behöver
uppstart av ett samverkansprojekt göras.
Ekonomi
För 2017 har ett äskande lagts in för en 50 % tjänst, motsvarande 300 tkr. I
dagsläget finns inte information om i vilken utsträckning VLL kommer att
bidra med medel till projektet.
Tidsperspektiv
Projektet förväntas pågå i två år och avslutas 2018.
Verksamhetens förslag till beslut
 Förfrågan om gemensam uppstart av projekt skickas till Västerbottens
läns landsting
 Uppstart av projektet ”Samverkansprojekt med HC i Norsjö” beviljas,
under förutsättning att Västerbottens läns landsting medfinansierar
satsningen.
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
Protokollet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Eva Nyström Edefjäll
Kristina Holmström
Anette Johansson
Carin Östlund
17
NORSJÖ KOMMUN
Sammanträdesdatum
2016-04-11
18
Extraärende
KS-16/00326
Granskning av hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet
Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat hanteringen av
statsbidrag inom flyktingmottagandet i kommunen.
Utifrån genomförd granskning görs följande bedömningar när det gäller
hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet:
- Att området i stort hanteras på ett från ekonomiskt synpunkt
tillfredsställande sätt.
- Att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig.
- Att räkenskaperna inte fullt ur förs i enlighet med lagstiftning och god
redovisningssed.
Sedan granskningen utförts har en nyckelperson inom granskningsområdet
avslutat sin anställning. Revisorerna ser en risk att avsaknad av dokumenterade rutiner kan medföra att området inte hanteras på avsett sätt.
För att utveckla området bör följande rekommendationer prioriteras:
Kommunstyrelsen prövar hur den kan utveckla sin interna kontroll,
exempelvis genom att fastställa interna fördelningsprinciper eller säkerställa
att enheterna tillämpar de rutiner som bör upprättas
Berörda verksamheter vidareutvecklar och framförallt dokumenterar sina
rutiner inom området. Detta för att bland annat minska sårbarheten vid
personalförändringar.
Kommunstyrelsen, i samband med upprättande av finansiella rapporter, gör
en kritisk prövning när det gäller eventuell periodisering av erhållna statsbidrag för flyktingmottagande.
Kommunstyrelsen prövar hu samverkan och samordning inom området kan
vidareutvecklas, till exempel i fråga om ansvar, kompetens och erfarenhetsutbyte. Motiv är dels att bättre kunna möta den ökade tillströmningen av
asylsökande, dels att stärka förutsättningarna för att kommunen söker och
erhåller de ersättningar man är berättigad till.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport (bilaga)
Allmänna utskottets beslut
 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.