Svar - Umeå kommun

advertisement
SVAR PÅ INTERPELLATION
1 av 3
2012-08-24
Svar på interpellation till Kommunstyrelsens ordförande - Lennart
Holmlund - angående hemtjänsten
Interpellanterna ställer frågor rörande hemtjänsten i Umeå kommun och eftersom frågorna är av detaljkaraktär
har jag valt att svara genom det tjänstemannasvar jag fått mej till del enligt följande:
Arbetarpartiet genom Jan Hägglund och Patrik Brännberg har ställt fyra frågor
1. Stämmer siffrorna när det gäller Umeå kommuns beviljade anslag per timme, i kronor
räknat, till hemtjänsten.
2. Stämmer uppgifterna när det gäller Umeå kommuns ”låga placering” i förhållande
till de övriga 132 jämförda kommunerna?
3. Tycker du att det beviljade anslaget per hemtjänsttimme är tillräckligt stort för att
personalen inom hemtjänsten ska klara av att utföra sitt arbete, med acceptabel kvalitet
och med arbetsglädje?
4. Kommer ledningen för Umeå kommun att satsa mer resurser på hemtjänsten under
2013 än vad som beslutades då budgeten antogs i juni i år?
Nedan följer svaret på respektive frågeställning
Fråga 1
Siffran om att Umeå utbetalar 258 kr per beviljad timme stämmer inte fullt ut. Umeå tillhör
de få kommuner (11 av 132 8,3%), som har en tidsdifferentierad ersättning. För Umeå är
ersättningen 258 kr för timmar som utförs dagtid måndag-fredag. Kvällar måndag till torsdag
är ersättningen 284 kr/timme. Fredag kväll samt helgtid dag som kväll är ersättningen 344
kr/timme. Umeå har dessutom en förhöjd timersättning till två områden i kommunen,
Tavelsjö-området inom Socialnämndens ansvarsområde och ett område inom Sävar
kommundel. Prislappen är här förhöjd med 25,75 kr/timme oavsett dag eller kväll/helg utifrån
att reseavstånden är mer resurskrävande.
Tas hänsyn till den del av ersättningen som är förhöjd så är den faktiskt utbetalda
ersättningen per beviljad timme ca 275 kr.
Umeå Kommun
Postadress
901 84 Umeå
Besöksadress Skolgatan 31A
Tel växel
090-16 10 00
2 av 3
Umeå har valt en tidsdifferentierad ersättning eftersom den stämmer bättre överens med vad
det kostar för utförare att ha anställd personal i tjänst olika tider under dygnet och veckan.
Genom en tidsdifferentierad ersättning så skapas bättre förutsättningar för utförare som
faktiskt har insatser på s k obekväm arbetstid att kunna ge insatsen. Samtidigt så går inte en
högre ersättning ut till sådana utförare som inte har brukare med insats på obekväm arbetstid.
Ersättningen har således ett brukarfokus.
Fråga 2
Det behövs mer fakta för att ta ställning till vilken eventuell placering Umeå har i
förhållande till samtliga 132 kommuner som har infört LOV. Det är viktigt att inte
jämföra belopp som är baserad på utförda timmar med ersättning som sker utifrån
beviljad tid. I så fall måste man ha kunskap om hur stor del av de beviljade timmarna
som förväntas utföras i praktiken. Kommuner som ger ersättning utifrån beviljad tid
har sannolikt liksom Umeå bedömt att en viss del av timmarna inte utförs och därmed
reducerat prislappen med en viss procentsats. Brukare avbokar en del av den beviljade
tiden p g a lasarettsvistelse eller besök hos anhöriga.
I media har tidigare lämnats rapporter om att i vissa kommuner utförs enbart 10-50%
av de beviljade timmarna.
Umeås faktiska utbetalda ersättning om 275 kr/beviljad timme motsvarar 305,56
kr/utförd timme om antagandet görs att avbokningar från brukare motsvarar 10%. Om
avbokningen motsvarar 25% motsvarar Umeås ersättning 366,67 per utförd timme.
Ska en jämförelse göras mellan ersättning utifrån beviljad och utförd tid måste således
kunskap finnas om hur stor del av de beviljade timmarna som faktiskt förväntas
utföras i respektive kommun. Kommuner har också ställt olika villkor i sina
förfrågningsunderlag som givetvis påverkar den prissättning som respektive kommun
har ansett rimlig. Även kommunstruktur (tätort/glesbygd) påverkar prissättningen.
Det kan därför inte dras någon slutsats kring Umeås placering i prissättning av de
underlag som presenterats från Sveriges kommuner och landsting.
Många kommuner har haft svårt att prissätta verksamheten eftersom den traditionellt
varit en kommunalt utförd insats. För Umeås del har vi dock långt före LOV haft
erfarenhet av prissättning av hemtjänstinsatser eftersom á-pris infördes för egenregin
redan 1996. Det är den erfarenheten som legat till grund för vår prissättning
Fråga 3
I vad mån personalen inom hemtjänsten ska klara av att utföra sitt arbete, med
acceptabel kvalitet och med arbetsglädje har sannolikt fler aspekter än prissättningen
3 av 3
av tjänsterna. Det finns inte ett entydigt samband mellan kvalitet och arbetstrivsel och
mängden personal.
.
Fråga 4
När det gäller hemtjänsten inför 2013 har nämnderna beräknat att årstimmarna utökas
utifrån demografi dvs. fler brukare. Gällande prislapp 2012 har i beräkningen justerats
utifrån de anvisningar som budgetberedningen lämnat kring uppskrivning av
personalkostnader, drift, intäkter etc. inför 2013.
Om ytterligare medel ska tillföras är det i så fall av vikt att tydligöra i vad mån
pengarna ska nyttjas till att ge mer timmar hemma hos brukarna eller om satsningen
ska avse att timmen ska få kosta mer. Exempelvis är det rimligt att anta att valfriheten
har ett pris i form av att restider utökas utifrån att utförare kan behöva åka längre
sträckor när det är brukarna som väljer sin utförare?
Med andra ord är det brukarna som ska få mer tid till sitt förfogande eller är det
kringtiden (restid, planeringstid, arbetsplatsträffar) som ska få utökade resurser?
Under en följd av år socialnämnden inte beviljats täckning för det ökade behovet av
hemtjänst p g a att fler äldre och funktionshindrade behöver hjälp(volymer) vilket har
inneburit att vi har tvingats justera ersättningen för att befintliga resurser ska räcka till
fler. För år 2012 har vi fått täckning både inom äldre- och handikappomsorg. För 2013
har vi fått täckning för äldreomsorg.
Eva Andersson (s)
Ordförande socialnämnden
[Undertecknad]
[Ordförande]
Download