Geografi år 5 Norden
Dessa moment ingår i arbetsområdet enligt Lgr 11:
 Namn och läge på Sveriges landskap samt orter , berg, hav och vatten i
Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
Topografiska och tematiska kartor.
 Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och
samtala om geografi.
 De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen.
Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila
bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt
orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en
hållbar utveckling.
Detta ska eleverna kunna efter genomgånget moment och kommer att bedömas
på:
 Vilken betydelse Golfströmmen har för klimatet i Norden.
 Vilka olika typer av natur som finns i de nordiska länderna.
 Ge exempel på saker som är gemensamt för de som bor i Norden.
 Förklara varför de samiska och finska språken är så olika de övriga
nordiska språken.
 Kunna peka ut var de olika nordiska länderna ligger på en karta och vad
huvudstäderna heter.
 Känna till några nordiska hav och deras betydelse för Östersjön.
 Hur Danmark utnyttjar havet runt om landet.
 Vad man arbetar med företrädesvis i Danmark.
 Vilken nytta samt vilka problem har sanden på Jyllands västkust
 Ge exempel på och kunna förklara hur Island utnyttjar naturen som energi
– och inkomstkälla.
 Varför det finns så många flygplatser på Island.
 Kunna förklara varför det blir vulkanutbrott.
 Förklara vad en fjord är.
 Vad olja är.
 Vilka problem samhället kan få av olja och vilka alternativ som finns.
 Förklara hur det kommer sig att man lär sig två sorters norska i norska
skolor.
 Varför Finland är ett tvåspråkigt land.
 Kunna ge exempel på skogens betydelse för Finland.
 Vad man arbetar med i Finland.
Detta ska eleverna känna till efter momentet:
 Vad man kan använda vattnet i sjöarna till i Finland.
 Varför det byggs så många vägar i Norge.
 Varför man får betala för att köra på broar och genom tunnlar i Norge.
 Om det är farligt att bo nära vulkaner.
 Varför vi inte har vulkanutbrott i Sverige.
 Hur det ser ut i en vulkan.
 Varför islandshästar är tåliga och tar sig fram så lätt i det isländska
landskapet.
 Vilken betydelse fisket har för folket på Island.
 Varför det isländska språket inte förändrats så mycket.
 Känna till något om Grönland och Färöarna.
Bedömningen kommer att ske vid ett muntligt förhör som genomförs som en
diskussion där varje elev ska kunna svara på minst 3 frågor.