Protokoll 131105 - Landstinget Blekinge

advertisement
Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 3/3 2015
Närvarande
Familjeläkare Anna Janson, ordförande
Överläkare Maria Söderlin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon
Privatläkare Ingela Juth
Chefläkare Peter Valverius
Distriktssköterska Annica Ringsö
Familjeläkare Boel Jönsson
Överläkare Max Nyström
Överläkare Katharina Darlison
Bitr. avdelningsföreståndare Paul Johannesson
Överläkare Sofia Hellerfelt, adj.
Verksamhetschef Olof Blivik, adj.
Apotekare Mats Josefsson, adj.
Anmält förhinder
Familjeläkare Elisabet Ekman
Apotekare Stephan Schuhmeier
Planerings- och utvecklingsdirektör Gunilla Skoog
Övertandläkare Monica Palmö
Apotekare Kristine Thorell
§ 15
Dagordning
Utsänd föredragningslista godkändes.
§ 16
Till justeringsperson av dagens protokoll utsågs Katharina Darlison.
1
§ 17
Protokoll från 3/2 2015 hade varit utsänt som bilaga till kallelsen. Det godkändes och lades till
handlingarna.
§ 18
Nyheter från TLV
Mats Josefsson redogjorde för detta. TLV har precis föreslagit ändringar i regelverket så att byte på
apotek kan ske oavsett om ett läkemedel ingår i högkostnadsskyddet eller inte, bara de är utbytbara
mot varandra. Det skulle innebära att patienten alltid fick det billigaste läkemedlet och öka
incitamentet för företagen att verkligen ingå i högkostnadsskyddet. I nuläget byts ej ett dyrare
läkemedel utom förmån till ett billigare inom förmån.
Vidare föreslår myndigheten att det skapas en oberoende priswebb där alla läkemedel som skrivs på
recept finns med. Man skulle då kunna se skillnader i pris mellan apotekskedjor för de läkemedel som
inte ingår i förmånen.
TLV har gjort en omprövning av DPP-4-hämmare. Alla dessa läkemedel är viktneutrala och sänker
blodsockret i viss grad, dock i lägre grad än metformin. Alla läkemedel i gruppen har begränsad
förmån, dvs. andra alternativ ska vara provade i första hand. Prövningen har lett till sänkta priser
men det vanligast förekommande medlet i gruppen, Januvia, kostar ändå 11,90 kr per dag. I Blekinge
har man hos 90 % av patienterna följt begränsningen men trots det är det lägst i landet. Vi har också
en förhållandevis hög andel som är nyinsatta på läkemedlet det senaste året. Vi vet att i Blekinge
skrivs det ut mycket av dessa läkemedel men mindre av NPH-insulin som är förstahandsalternativet.
Ett av läkemedlen, Saxagliptin, har i en studie visats ge ökad risk för hjärtsvikt.
Från och med 150301 kommer Norspan att få begränsad förmån till att endast gälla för patienter
som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos eller när dessa läkemedel bedömts som
olämpliga.
§ 19
Vilka läkemedelsmål är det viktigt att följa?
Mats Josefsson visade de nuvarande läkemedelsmålen i Hälsovalet där det finns både läkemedel och
läkemedelsgrupper som man i regel ska minska, men det finns också två processmått gällande
läkemedelsberättelse och rutiner för läkemedelsgenomgångar. En del av läkemedelsmålen är
överlappande och vi diskuterade att ha mer renodlade mål. Förslag på nya ämnesområden skulle
kunna vara tramadolförskrivning och antikoagulantia. Att följa astma/KOL-mediciner är svårare då
ju diagnoserna har olika riktlinjer och det kan vara svårt att särskilja patientgrupperna. Beträffande
antibiotika så finns det mätbara mått men också processmått som blir allt viktigare, t.ex.
journalgranskningar.
§ 20
Framtidens vårdinformationsstöd
Anna redogjorde kort för det arbete som pågår i landstinget med att ta ställning till hur ett framtida
stöd ska se ut. Verksamheten är involverad på olika sätt men alla är välkomna att lämna synpunkter.
Vi genomförde därför gruppdiskussioner med förslag som visas i en särskild bilaga.
2
§ 21
Körschema antikoagulation vid förmaksflimmer
Under ett antal månader har en grupp bestående av läkare från Thoraxcentrum och primärvården,
sjuksköterska från AK-mottagningen samt Mats Josefsson och Anna Janson försökt ta fram ett
enkelt körschema med tillhörande underlag för insättning och uppföljning av antikoagulation.
Syftet är att öka användningen av antikoagulation vid förmaksflimmer. Schemat är i stort sett klart,
bara länkarna ska redigeras. Läkemedelskommittén godkände arbetet och vi kommer att lägga det på
vår hemsida samt gå ut med information förstås.
§ 22
Övriga frågor
Boel Jönsson hade en fråga kring kosttillskottet Souvenaid vid demens. Läkemedelskommitténs
hållning är att landstinget inte ska subventionera detta då evidensen är svag för dess effekt.
Maria Söderlin rapporterade att upphandling nu är på gång gällande biosimilar till Remicade.
Peter Valverius berättade att använda Fentanylplåster har börjat användas i missbrukarkretsar.
Vi enades om att Läkemedelskommittén kontaktar länets apotek för att propagera för att apoteken
poängtererar vikten av att lämna in använda plåster på apotek både av miljö- och missbruksskäl.
Vi ska också ha dialog med MAS-sjuksköterskorna hur hanteringen sker i kommunen.
Terapigruppseftermiddag är det tisdag 21/4 med diskussion om kunskapsorganisation.
Nästa möte i LMK är tisdag 26/5 på Eriksberg.
Vid protokollet
Catarina Pålsson
Sekreterare
Justerat den
Anna Janson
Ordförande
/
2015
Katharina Darlison
Överläkare
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards