Förbättrad livskvalitet och
arbetssituation på
Resmilans Servicehus
Marie Sandström, Enhetschef & Lill-Mari Karlsson, Sjuksköterska
Resmilans Servicehus
•
•
•
•
115 lägenheter, 120 boende
1 dagvård
1 mötesplats
1 restaurang
Resmilans Servicehus
• Totalt 60 medarbetare på enheten
• Vårdpersonalen är fördelade på 3 team
• Varje team ansvarar för 40 boende
Före
• Våta sängar
• Hudproblem
• Ständigt jakt på draglakan, av både natt- och dagpersonal
• Produktvägt tidigare och försökt individanpassa produkterna,
men inte följt upp resultatet
• Konsulent presenterade en ny produkt
• Introducerades i ett av teamen
• Upplevde mindre hudbesvär och färre läckage
MÅL
Ökad kvalitet för kunden
Bättre arbetsmiljö för medarbetarna
Positivt för ekonomin
Genomförande
1) Teamträffar där Enhetschef och konsulent informerade om
upplägget, ansvar/roller och målet
2) Utbildning i praktisk fixeringsteknik
Genomförande
3) Utgå från varje kunds enskilda behov och stöd vid
urinläckage
4) Produktvägning och höftmått genomfördes under två dygn
5) Uppföljning teamvis där sjuksköterska, kontinensombud,
nattpersonal och konsulent gick igenom resultatet av
vägningen, val av skydd, bytestider och toaletträning
6) Omvårdnadskort och inkontinensförrådsrutiner
Uppföljning
• Utvärderingar teamvis efter 2 och 4 månader från
start
• Avvikelser rapporteras skriftligt
• Dialog mellan natt och dag
Vad vi uppnått
• Ändrade rutiner för dag- och nattpersonal
- nattpersonalen skall inte byta några skydd
• Tydliga roller och ansvarsområden
- sjuksköterskorna ansvarar för ordinationen
- kontinensombuden (två per team) beställer, fyller på i
lägenheterna samt ansvarar för omvårdnadskorten
• Förbättrad kommunikation mellan all personal
• Varje teamträff avslutas med praktisk fixeringsteknik
Vad vi uppnått
•
•
•
•
Markant mindre läckage i sängarna
Bättre hudstatus
Färre antal byten
Mindre tvätt
Det här är ett mirakel!
Hon är torr nu med –
det är andra morgonen
på raken
Skyddet skall sitta som
ett smäck = inget läck!
Nästa steg
• Hålla det levande – nya kunder flyttar in, ny personal
• Ekonomisk uppföljning, sjukskrivningstal,
tidsbesparingar, tvättkostnader, minskad förbrukning
av tygdrag och blöjor
Lärdomar -tips
• Engagemang från Enhetschef – delta i utbildning
• Tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan
EC/ SSK / Ombud / Personal
• Samtliga sjuksköterskor ha förskrivarutbildning
• Hämta stöd och inspiration från konsulenten
• Kommunikation, prata aktivt om inkontinens, både vad
som fungerar bra och vad som kan förbättras
• Följ upp regelbundet, arbetet fortgår ständigt
Sammanfattning
• Kvalitet för kunderna
• Genomförandet
• Arbetsmiljö / Miljö