Kompletteringar av grundvaccinationer inom barnhälsovården

advertisement
Arbetsområde, t ex klinik
BHV i NLL
Giltigt fr o m
Mars 2015
Rutindokument
Godkänd av
Barnhälsovårdsöverläkare Hilda
Hassler, Åke Stenberg. Vaccingruppen NLL
Ansvarig för uppdatering
Barnhälsovårdsöverläkare
Sida
1 av 3
Version
1
Kompletteringar av
grundvaccinationer inom
barnhälsovården
•
•
•
Avvikelse från grundvaccinationsschema kräver läkarordination.
Barn har rätt till gratis kompletteringsvaccinationer inom
BHV/SHV.
Föräldrar som begär specialprogram exempelvis uppdelning av
kombinationsvacciner får själva stå för kostnaden. Utförande ingår
inte i BHVs uppdrag. Dock ges Pentavac istället för Infanrix Hexa
om föräldrarna så önskar så länge Hepatit B inte ingår i nationella
vaccinationsprogrammet.
Speciella utgångslägen
•
•
•
•
•
Barn som ej vaccinerats eller vaccinerats utomlands
o Utgå från skriftlig dokumentation om det finns. På adoptivbarn från Kina kontrolleras difterititer och tittas efter vaccinationsärr efter BCG.
o Gå igenom vaccinationsprogram i aktuellt land på WHOs
hemsida*. Ta ställning till om det är troligt att barnet nåtts
av detta program.
o Vid osäkerhet eller för långa intervall i grundschemat –
börja om. Kontrollera ev titer för difteri eftersom tidig revaccination kan ge kraftig lokalreaktion.
 Om 1 dos dtp < 1 års ålder följt av flera års uppehåll
– börja om.
 Om 2 doser dtp < 1 års ålder och sedan flera års
uppehåll – räkna dessa doser som en, ge en dos omgående följt av en (booster-)dos efter 6 månader.
 Om två doser givits > 1 års ålder räcker en
(booster)dos.
Tre eller fler doser oralt poliovaccin kompletteras med en dos parenteralt poliovaccin. 1-2 doser oralt poliovaccin – börja om med parenteralt vaccin (Imovax eller VeroPol), 3 doser med 2 respektive minst
6 månaders intervall.
Act-Hib mot hemofilus – 1 dos räcker från 12 månaders ålder. Ges
ej efter fem års ålder.
Synflorix – erbjuds alla < 5 års ålder. Barn från 12 månader ges 2
doser med minst 2 månaders intervall. Under 12 månader – tre doser
enligt sedvanligt schema.
Barn med svår sjukdom eller medicinering som påverkar immunförsvaret ex kortisonbehandling, biologiska läkemedel, Methotrexate konsultera behandlande läkare.
Arbetsområde, t ex klinik
BHV i NLL
Giltigt fr o m
Mars 2015
•
•
Rutindokument
Godkänd av
Barnhälsovårdsöverläkare Hilda
Hassler, Åke Stenberg. Vaccingruppen NLL
Ansvarig för uppdatering
Barnhälsovårdsöverläkare
Sida
2 av 3
Version
1
Prematurer < 32 veckors gestationsålder eller < 1500 gr födelsevikt
erhåller vaccination enligt nationellt PM (får på barnklinik en extrados redan vid 2 månaders ålder).
Prematurer från v 32 eller > 1500 gr födelsevikt vaccineras enligt
normalschemat efter kronologisk ålder.
Exempel på ordination av helt ovaccinerat barn
Börja med att sätta PPD på riskbarn 6 månader – 18 år.
Barn 0-1 år:
Infanrix Hexa + Synflorix ges tre doser med vanligt intervall.
BCG om ärr saknas och PPD är negativt.
Barn 1-5 år:
Infanrix Hexa med vanligt intervall. Den 4:e dosen ges 3-5 år efter tredje
dosen. Schemat innebär en viss övervaccinering av Hib (de behöver bara en
dos) men utan risk för biverkningar och ett minskat antal injektioner.
Synflorix 2 doser med 2 månaders intervall. För barn > 2 års ålder erbjuds en
dos.
Priorix (från 18 m å) tidigare doser givna före 12 månaders ålder räknas inte
p g a interaktion med maternella antikroppar.
BCG om ärr saknas och PPD är negativ.
Barn 6-12 år:
Infanrix Hexa kan ges off label (med läkarordination) med sedvanligt intervall för att minska antalet stick. Den 4:e dosen (Tetravac) ges 3-5 år efter
tredje dosen.
MPR: 2 doser erbjuds med minst 1 månads mellanrum, gärna längre. Tidigare givna doser < 12 månaders ålder räknas inte pg a interaktion med
maternella antikroppar.
BCG om ärr saknas och PPD är negativ.
Barn > 12 år:
Erbjud D+T+Polio. För att minimera antalet stick kan Tetravac enligt vanligt
schema övervägas. (Innebär off-label-vaccination och måste ordineras av
läkare.) Den fjärde dosen ges 3-5 år efter den tredje dosen.
MPR: 2 doser erbjuds med minst 1 månads mellanrum, helst längre. Tidigare
doser givna före 12 månaders ålder räknas inte pga interaktion med maternella antikroppar. Informera om att flickor inte får vara gravida eller bli det
inom 4 veckor efter vaccinering.
BCG erbjuds för riskgruppen om ärr saknas och PPD/Igra(quantiferon)test är
negativt.
Vaccination mot HPV erbjuds flickor födda 1999 eller senare. 2 doser Gardasil med 6 månaders mellanrum för barn 9-13 års ålder. Tredosschema (2
och 6 månaders mellanrum) ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.
Arbetsområde, t ex klinik
BHV i NLL
Giltigt fr o m
Mars 2015
Rutindokument
Godkänd av
Barnhälsovårdsöverläkare Hilda
Hassler, Åke Stenberg. Vaccingruppen NLL
Ansvarig för uppdatering
Barnhälsovårdsöverläkare
Sida
3 av 3
Version
1
Tidsgränser normalt grundvaccinationsschema**
*WHOs uppgifter om nationella vaccinationsprogram kan nås från BHVhemsidan/vaccinationssidan.
**Referens socialstyrelsen SoS. I NLL ges dock Infanrix Hexa istället för
Pentavac till alla, dvs Hepatit B ingår.
Download