Vaccinationsprogram för studenter vid Medicinska fakulteten

advertisement
2016-12-12
DNR LIU-2016-02452
FSM 2016-9 p132
BESLUT
1(3)
Vaccinationsprogram för studenter vid Medicinska
fakulteten, Linköpings universitet
Vaccinationsprogrammet omfattar studenter vid följande utbildningar;
− arbetsterapeutprogrammet,
− biomedicinska analytikerprogrammet,
− kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker,
− fysioterapeutprogrammet (sjukgymnastprogrammet),
− logopedprogrammet,
− läkarprogrammet,
− kandidatprogrammet i medicinsk biologi,
− sjuksköterskeprogrammet,
− barnmorskeprogrammet,
− masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi
/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap,
− masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap,
− masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska,
− programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk
examen,
− specialistsjuksköterskeprogrammen.
Beslut om vilka vaccinationer studenter erbjuds ska baseras på riskbedömning
enligt Socialstyrelsens direktiv. På flera kliniker där verksamhetsförlagd utbildning
genomförs rekommenderar verksamheten att studenten är vaccinerad mot vissa
sjukdomar.
Vaccinationerna bör påbörjas under termin 1.
I samband med erbjudande av provtagningar skall konsekvenserna av eventuella
fynd förklaras.
Läkarprogrammet, programmet för kompletterande utbildning för
läkare med utländsk examen, sjuksköterske-, barnmorske- och
specialistsjuksköterskeprogrammen samt masterprogrammet för
avancerad specialistsjuksköterska erbjuds vaccination mot tuberkulos, hepatit
B, vattkoppor (seronegativa) och vid behov komplettering av grundskydd mot
difteri (4 doser), tetanus (4 doser), polio (4 doser) och MPR (2 doser).
LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDICINSKA FAKULTETEN
LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDICINSKA FAKULTETEN
2016-12-12
DNR LIU-2016-02452
FSM 2016-9 p132
BESLUT
2(3)
Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds om det gått mer än 20 år sedan den
fjärde dosen gavs.
Biomedicinska analytikerprogrammet och kompletterande utbildning
till biomedicinsk analytiker erbjuds vaccination mot hepatit B och vid behov
komplettering av grundskydd mot difteri (4 doser), tetanus (4 doser), polio (4
doser) och MPR (2 doser).
Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds om det gått mer än 20 år sedan den
fjärde dosen gavs. En femte (bosterdos) av poliovaccin erbjuds.
Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi och masterprogrammet i
experimentell och medicinsk biovetenskap erbjuds vaccination mot hepatit B
och vid behov komplettering av grundskydd mot difteri (4 doser), tetanus (4 doser),
polio (4 doser) och MPR (2 doser). Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds
om det gått mer än 20 år sedan den fjärde dosen gavs.
Fysioterapeutprogrammet erbjuds vaccination mot tuberkulos och vid behov
komplettering av grundskydd mot difteri (4 doser), tetanus (4 doser), polio (4
doser) och MPR (2 doser). Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds om det gått
mer än 20 år sedan den fjärde dosen gavs.
Arbetsterapeut-, och logopedprogrammen erbjuds vid behov komplettering
av grundskydd mot difteri (4 doser), tetanus (4 doser), polio (4 doser) och MPR (2
doser). Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds om det gått mer än 20 år
sedan den fjärde dosen gavs.
Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi
/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap erbjuds
vaccinationer efter överenskommelse med programansvarig.
Hepatit B
I paketet ingår kontroll av anti-HBs titem efter avslutad vaccination mot hepatit B.
Hepatit A vaccin ingår inte i programmet. Om studenten vill ha Twinrix istället för
hepatit B vaccination får de själva stå för merkostnaden.
Vaccination mot tuberkulos
Socialstyrelsens rekommendationer avseende skydd mot tbc skall följas.
Studenterna fyller i formuläret "Hälsodeklaration avseende tbc" och sedan görs en
bedömning om personen varit exponerad för tbc.
LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDICINSKA FAKULTETEN
2016-12-12
DNR LIU-2016-02452
FSM 2016-9 p132
BESLUT
3(3)
Icke exponerade
PPD-test skall utföras på studenter som tidigare inte är BCG vaccinerade. Om PPD<
6 mm rekommenderas BCG-vaccination.
Exponerade
a) Vid kliniska symtom kontaktas infektionskliniken utan dröjsmål.
b) Om anhörig haft tbc utförs PPD. Om PPD >10 mm skickas remiss till infektion
kliniken. Samtidigt skrivs remiss till rtg pulm. Om PPD > 6mm rekommenderas
BCG-vaccination. Vid PPD 6-10 mm tas IgRA, om IgRA är neg och det gått > 8
veckor sedan exponeringstillfället ska studenten inte vaccineras men behöver inte
följas upp. Vid pos IgRA, remiss till infektionskliniken enligt ovan. Om neg IgRA
och det har gått <8 veckor sedan exponeringen, tas nytt IgRA efter 12 veckor efter
PPD (annars risk för falskt pos reaktion).
c) Om studenten haft tbc skickas remiss till infektion eller lungmedicin ska kliniken
för läkarbedömning och rtg pulm.
Screeningodlingar avseende multiresistenta bakterier (MRB)
Screeningodlingar behöver genomföras efter vård, vårdarbete, studier eller vistelse
utanför Sverige som inneburit sjukvårdskontakt samt på vårdinrättning inom
Sverige med känt MRB problem. Screeningodlingar genomförs även i samband
med smittspårning. Inresande utbytesstudenter kontrolleras alltid. Se anvisningar
inom respektive landsting.
--------Detta beslut ersätter tidigare beslut 2014-06-12 (Dnr LiU-2014-01081).
Download