svenska röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och

advertisement
SVENSKA RÖDA KORSETS
BEHANDLINGSCENTER FÖR
KRIGSSKADADE OCH TORTERADE
Föreläsning för Personliga Ombud i Alvesta 29
September 2016
Leg. psykolog Izabella Klüft
[email protected]
Röda Korsets Behandlingscenter
för krigsskadade och torterade
i Sverige
•Stockholm, 1985
•Malmö, 1988
Filialer i Hässleholm/Kristianstad
•Skövde, 1991 +mobilt team
•Uppsala, 1996
•Skellefteå, 2007
Åker även till Umeå & Luleå
•Göteborg 2015 +kommande
mobilt team
RKC Malmö med filialer i Hässleholm och Kristianstad
r
Vad arbetar vi med?
•Bedömning och utredning
•Traumabearbetande behandling i
team med psykolog, fysioterapeut
och ev läkare.
•Olika metoder som exv EMDR,
Prolonged Exposure, NET, Basal
Kroppskännedom, Bassängträning,
Yoga, gymträning, akupunktur,
avslappning/avspänning, Neuro
Feedback.
•Forskning
•Kunskapsspridning
Vilka söker vård på RKC?
Irak
Syrien
Afghanistan
Libanon
Somalia
Eritrea
Latinamerika
Bosnien
Iran
Vilka kommer till RKC M/K/H och hur?
•
Personer som behöver behandling för att bearbeta svåra traumatiska
upplevelser från krig, tortyr och/eller flykt
•
Asylsökande och papperslösa som lever gömda i Sverige och som kan ha
sämre tillgång till sjukvård
•
Huvudkriterier: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) relaterat till
krigsskada, tortyr och/eller flykt samt vårdtagare i Region Skåne
•
Kommer via remiss från annan vårdgivare (som vårdcentral / psykiatri /
sjukhus) samt via ett avtal med PTSD-centret i Malmö samt projekt
PREMO i Kristianstad/Hässleholm
•
Papperslösa kan söka via egenremiss
Exempel på traumatiska händelser
•
Övergrepp, våldtäkt
•
Misshandel
•
Mobbning
•
Rån
•
Olycka
•
Katastrof
•
Krigsupplevelser
•
Tortyr
•
Händelser under flykt
Traumatisk stress
Enkel
Komplex
Enstaka händelse
Avgränsat
Säkerhet
Stöd
Upprepade händelser
Utdraget i tid
Otrygghet
Avsaknad av stöd
Ofta man-made
Dilemmaspelet
Flykt och migrationsrelaterad stress
Viktigt att tänka på att graden av svårigheter eller problem kan variera
mycket från individ till individ.
Endast en del av de som flyr/migrerar uppfyller diagnoskriterier för PTSD
(Post-traumatiskt stressyndrom). Dock är det mer vanligt med PTSD hos
de som varit med om traumatiska händelser (krig/tortyr etc) OCH
migrerar/flyr.
Dock kan alla människor (migranter som icke-migranter) mer eller mindre
uppleva nedan beskrivna symtom någon gång under livet då de befinner
sig i exv en kris.
Ofta kan ett gott psykosocialt stöd vara avgörande för hur en person mår,
hur den reagerar på trauma och hur den återhämtar sig.
Försvarsmekanismer vid stress
Hur reagerar kroppen vid långvarig stress?
Tortyrtraumat
•
•
•
•
•
Ofta ett utdraget trauma
Oförutsägbart
Okontrollerbart
Ofattbart
Syftar till nedbrytande av individ
(familj, samhälle), förnedring, ingjuta skräck
Tortyr och smärta
PTSD – Post-traumatiskt stressyndrom
•
•
•
Död, dödshot, (hot om) allvarlig skada/sexuellt våld mot själv eller
andra indirekt eller direkt upplevt
Gör så att personen lider mycket av symtomen och/eller har mycket
svårt att fungera (bra) socialt samt klara av arbete och/eller skola
Fyra symptomgrupper:
•
•
•
•
Återupplevande
Undvikande
Överspändhet
Negativa förändringar av kognition och mående
Återupplevande
•
•
•
•
•
Påträngande minnen, bilder, tankar
Flashbacks (som om traumat händer igen)
Mardrömmar
Reagera som om traumat återupprepades (rädd, svettas, hög puls
etc.)
Obehag inför händelser som förknippas med någon aspekt av
traumat
Undvikande
•
•
•
•
•
Av stimuli, tankar, känslor, aktiviteter och situationer som
associeras med traumat
Amnesi rörande hela eller delar av traumat
Minskat intresse för aktiviteter
Känsla av främlingskap inför andra
Begränsade affekter, ”tomhet”
Överspändhet
•
•
•
•
•
Svårt somna, sova
Irritabilitet, vredesutbrott
Koncentrationssvårigheter
Vaksamhet, ”attackberedskap”
Lättskrämdhet (ljus, ljud, oväntat stimuli)
Negativ kognition och mående
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brist på tillit,
Otrygghet,
Skuldkänslor,
Förlust av framtidstro,
”jag är värdelös”, ”jag är maktlös”, ”jag är i fara”
Nedstämdhet,
Sorg,
Skam,
Ångest,
Depression,
Energibrist,
Meningslöshet,
Självkritik,
Brist på självförtroende,
Saker som förut var roliga känns nu meningslösa,
Svårt att sköta vardagssysslor som skola, jobb eller familj,
Svårt att ta beslut,
Självmordstankar eller tänker mycket på döden
Andra svårigheter och vanliga besvär efter
traumatisering
• Överlevnadsskuld
• Utanförskap, overklighetskänslor
• Ständiga grubblerier
• Förlust av hopp
• Känsla av uppgivenhet
• Kognitiva svårigheter
• Sexuella problem
• Relationsproblem
• Missbruk, t.ex. lugnande
mediciner, alkohol
• Dissociativ störning
• Långvarig komplex smärta
• Muskelspänningar, oförmåga att
slappna av
Återupplevande
Undvikande
Överspändhet
Skuld
Skam
Negativ kognition
och mående
Personlighetsförändring
Tvång
Kontroll
PTSD
Minnesbesvär
Missbruk
Misstro
Isolering
Smärta
Främling
Polis
Kränkning
Tortyr
Fyrverkeri
FARLIG
Bomber
Trafiklarm
Krig/flykt
Bilar
Ensamhet
Lukt
Länk till patientberättelse: Kvinna 33 år
http://www.redcross.se/vart-arbete/t/tortyr/sa-hartdrabbas-tortyrens-offer/
Stadier i tillfrisknandet
Återknytning till
normalt liv
Minnas och sörja
Trygghet och stabilitet
Bearbetning och utveckling efter J L Herman, Trauma and Recovery
Kropp / själ eller soma / psyke
•
•
•
•
•
•
Helhetstänkande kring människan
Soma (kropp) och psyke hänger ihop i ett system
Ofta sätter sig trauman i hela människan – smärtor fysiskt/psykiskt
Existentiell ångest – liv och död
Behandling för helheten kropp/psyke viktigt
Vi är våra relationer
Fysioterapi på RKC
•
•
•
•
Återskapa kontakt med kroppen
Lära oss hantera våra känslor
Exponera för att komma igenom och vidare
Smärtlindra
Psykoterapi på RKC
Grunden i psykoterapeutiskt arbete med människor
med PTSD är att hjälpa dem att göra det förflutna till
förflutet.
PTSD är behandlingsbart och de flesta upplever en ökad livskvalité
efter behandling. Dock finns det en liten grupp som kan sägas lida av
kronisk PTSD. Ett gott psykosocialt stöd är viktigt för alla personer
(migranter som icke-migranter) och oavsett diagnos eller ej. Vi behöver
varandra - bli sedda, hörda och respekterade.
Självomhändertagande
•
Regelbundna vanor (t ex mat, sömn)
•
Fysisk aktivitet (för fysiskt-psykiskt välbefinnande)
•
Social aktivitet / social samvaro med andra
•
Kunskap om reaktioner och förståelse för sig själv
•
Meningsfull sysselsättning (göra saker en trivs med, återuppta gamla
intressen om möjligt)
Att tänka på vid möte med personer som
lider av PTSD
• Ha tålamod och lyssna in vad personen säger /
visar
• Skaffa kunskap kring trauma
• Var särskilt medveten om svårigheter med:
- tillit / misstro
- minne / koncentration / inlärning
- irritabilitet
- uppgivenhet / mående
• Var uppmärksam på ev missförstånd
- t ex uppmuntran kan uppfattas som krav
• Inge förtroende och hopp
• Våga vara närvarande
• Se styrkorna personen har
• Hjälp personen bygga upp tilliten till
andra, sig själv och till världen / livet
• Ta hand om dig själv
Tips under föreläsningen:
TV-serien Exodus, (en dokumentär om flykt av BBC) i 3 delar som finns
att se på SVT Play.
Boken Du kunde ha varit jag av vår nu pensionerade fd verksamhetschef
Barbro O’Connor
Kontakta gärna mig vid ev frågor: [email protected]
Tack för ert intresse!
Download