Trauma och PTSD

advertisement
RÖDA KORSET
Föredrag för samverkansparter i förprojekt till
”Integrerad preventionsmodell för personer i
behov av psykosocialt stöd”
Leg. psykolog Izabella Klüft
9 december 2014
Röda Korsets Behandlingscenter
för krigsskadade och torterade
i Sverige
•Stockholm, 1985
•Malmö, 1988
Mottagning Hässleholm/Kristianstad
•Skövde, 1991
•Uppsala, 1996
Mottagning Hedemora 2008
•Skellefteå, 2007
Åker även till Umeå & Luleå
•Göteborg (maj 2015)
RKC Malmö med filialer i Hässleholm och Kristianstad
r
Irak
Syrien
Afghanistan
Libanon
Somalia
Latinamerika
Bosnien
Iran
Vilka kommer till RKC och hur
•
Flyktingar som behöver behandling för att bearbeta traumatiska
upplevelser från krig och tortyr
•
Asylsökande och papperslösa som lever gömda i Sverige och har dålig
tillgång till sjukvård
•
Huvudkriterier: PTSD relaterat till krigsskada och/eller tortyr samt
vårdtagare i Region Skåne
•
Kommer via remiss från annan vårdgivare (som vårdcentral / psykiatri /
sjukhus) samt via ett avtal med PTSD-centret i Malmö
•
Papperslösa kan söka via egenremiss
Traumatiska händelser
•
Övergrepp, våldtäkt
•
Misshandel
•
Mobbning
•
Rån
•
Olycka
•
Katastrof
•
Krigsupplevelser
•
Tortyr
Reaktioner på fara
•
Situationen är överväldigande, känsla av maktlöshet
•
Människans hela försvarssystem mobiliseras för flykt eller strid, men
ingen handling hjälper
•
En situation är inte traumatisk i sig – den personliga upplevelsen avgör
Traumatisk stress
Enkel
Komplex
Enstaka händelse
Avgränsat
Säkerhet
Stöd
Upprepade händelser
Utdraget i tid
Otrygghet
Avsaknad av stöd
Ofta man-made
Kropp och själ / soma och psyke
•
•
•
•
•
Helhetstänkande kring människan
Soma (kropp) och psyke hänger ihop i ett system
Ofta sätter sig trauman i hela människan – smärtor fysiskt/psykiskt
Existentiell ångest – liv och död
Behandling för helheten kropp/psyke viktigt
Vad kan hända i kroppen vid akut stress?
Hjärna
Andning
Mage och tarm
Hjärta
Blod
Muskulatur
Akut stress livsviktiga reaktioner för att överleva. Hjärnan: ökad vaksamhet
förbereda för att fly eller fäkta. Hjärtat: ökad hjärtfrekvens. Blod: pumpas ut till
stora muskler. Muskulaturen: spänns för att fly eller fäkta. Mage/tarm: minskad
aktivitet. Andning: snabb och ytlig.
Tortyrtraumat
•
•
•
•
•
Ofta ett utdraget trauma
Oförutsägbart
Okontrollerbart
Ofattbart
Syftar till nedbrytande av individ
(familj, samhälle), förnedring, ingjuta skräck
Flykt och migrationsrelaterad stress
Viktigt att tänka på att graden av svårigheter eller problem kan variera
mycket från individ till individ.
Endast en del av de som flyr/migrerar uppfyller diagnoskriterier för ptsd
(Post-traumatiskt stressyndrom). Dock är det mer vanligt med ptsd hos de
som varit med om traumatiska händelser (krig/tortyr etc) OCH
migrerar/flyr.
Dock kan alla människor (migranter som icke-migranter) mer eller mindre
uppleva nedan beskrivna symtom någon gång under livet då de befinner
sig i exv en kris.
Ofta kan ett gott psykosocialt stöd vara avgörande för hur en person mår,
hur den reagerar på trauma och hur den återhämtar sig.
Vad händer i kroppen vid långvarig stress?
Svårighet att slappna av både fysiskt och psykiskt
Sömnbesvär
Muskelspänningar
Andnöd
Smärtkänslighet
Huvudvärk
Rygg/nackbesvär
Stresshormoner
Balans/yrsel
Magbesvär
Domningar
Kraftlöshet
PTSD – Post-traumatiskt stressyndrom
•
•
•
Död, dödshot, (hot om) allvarlig skada/sexuellt våld mot själv eller
andra indirekt eller direkt upplevt
Gör så att personen lider mycket av symtomen och/eller har mycket
svårt att fungera (bra) socialt samt klara av arbete och/eller skola
Fyra symptomgrupper:
•
•
•
•
Återupplevande
Undvikande
Överspändhet
Negativa förändringar av kognition och mående
Återupplevande
•
•
•
•
•
Påträngande minnen, bilder, tankar
Flashbacks
Mardrömmar
Reagera som om traumat återupprepades (rädd, svettas, hög puls etc.)
Obehag inför händelser som förknippas med någon aspekt av traumat
Undvikande
•
•
•
•
•
Av stimuli, tankar, känslor, aktiviteter och situationer som
associeras med traumat
Amnesi rörande hela eller delar av traumat
Minskat intresse för aktiviteter
Känsla av främlingskap inför andra
Begränsade affekter, ”tomhet”
Överspändhet
•
•
•
•
•
Svårt somna, sova
Irritabilitet, vredesutbrott
Koncentrationssvårigheter
Vaksamhet, ”attackberedskap”
Lättskrämdhet (ljus, ljud, oväntat stimuli)
Negativ kognition (och mående)
•
brist på tillit
•
otrygghet
•
skuldkänslor
•
förlust av framtidstro
•
”jag är värdelös”
•
”jag är maktlös”
•
”jag är i fara”
(Negativ kognition och) mående
• Nedstämdhet
• Sorg
• Skam
• Ångest
• Depression
• Energibrist
• Meningslöshet
• Självkritik
• Brist på självförtroende
• Saker som förut var roligt känns nu meningslösa
• Svårt att sköta vardagssysslor som skola, jobb
eller familj
• Svårt att ta beslut
• Självmordstankar eller tänker mycket på döden
Andra svårigheter och vanliga besvär efter
traumatisering
• Överlevnadsskuld
• Utanförskap, overklighetskänslor
• Ständiga grubblerier
• Förlust av hopp
• Känsla av uppgivenhet
• Kognitiva svårigheter
• Sexuella problem
• Relationsproblem
• Missbruk, t.ex. lugnande
mediciner, alkohol
• Dissociativ störning
• Långvarig komplex smärta
• Muskelspänningar, oförmåga att
slappna av
Återupplevande
Undvikande
Överspändhet
Skuld
Skam
Negativ kognition
och mående
Personlighetsförändring
Tvång
Kontroll
PTSD
Minnesbesvär
Missbruk
Misstro
Isolering
Smärta
Främling
Polis
Kränkning
Tortyr
Fyrverkeri
FARLIG
Bomber
Trafiklarm
Krig
Bilar
Ensamhet
Lukt
Komplex PTSD – symtom i urval
•
Reglering av affekter och impulser
• Ångesten går inte ner
• Utbrott av ilska/självskada
•
Uppmärksamhet och grad av medvetande
• Dissociation – t.ex. försvinner bort
• Minnesförlust
•
Relationer till omgivningen
• Litar ej på andra
• Paranoida föreställningar
Självomhändertagande
•
Regelbundna vanor (mat, sömn)
•
Fysisk aktivitet (för fysiskt och psykiskt välbefinnande)
•
Social aktivitet / social samvaro med andra
•
Kunskap om reaktioner och förståelse för sig själv
•
Meningsfull sysselsättning (göra saker en trivs med, återuppta gamla
intressen om möjligt)
Att tänka på vid bemötande
• Ha tålamod och lyssna in vad personen säger /
visar
• Skaffa kunskap kring trauma
• Var särskilt medveten om svårigheter med:
- tillit / misstro
- minne / koncentration / inlärning
- irritabilitet
- uppgivenhet / mående
• Var uppmärksam på ev missförstånd
- t ex uppmuntran kan uppfattas som krav
• Inge förtroende och hopp
• Våga vara närvarande
• Se styrkorna personen har
• Hjälp personen bygga upp tilliten till
andra, sig själv och till världen / livet
• Ta hand om dig själv
Stadier i tillfrisknandet
Återknytning till
normalt liv
Minnas och sörja
Trygghet och stabilitet
Bearbetning och utveckling efter J L Herman, Trauma and Recovery
Grunden i psykoterapeutiskt arbete med människor
med PTSD är att hjälpa dem att göra det förflutna till
förflutet.
Ptsd är behandlingsbart och de flesta upplever en ökad livskvalité efter
behandling. Dock finns det en liten grupp som kan sägas lida av kronisk
ptsd. Ett gott psykosocialt stöd är viktigt för alla personer (migranter
som icke-migranter) och oavsett diagnos eller ej. Vi behöver varandra bli sedda, hörda och respekterade.
Download