CAN-RPS - Psykologisk Konsult AB

advertisement
INTRODUKTION
1
Bo G. Ericson
Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Psykologisk konsult AB:
Adr:
Bergsgatan 15, S-561 30 Huskvarna
Tel:
036 - 14 45 79, Mobiltel: 0705-144579, 0705-501981
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.canskattning.se
www.psykologiskkonsult.se
Introduktion till:
CAMBERWELL ASSESSMENT OF NEED
CAMBERWELLS BEHOVSSKATTNING
CAN-RPS
Version för Rättspsykiatrin RPS-2.2
Svensk version CAN-RPS 2.2 2013-01
Bo G. Ericson
.
www.canskattning.se
Information till Er, som är intresserade av att börja använda CAN-RPS
och till Er, som redan använder CAN-S, CAN-Ä, CAN-U/I eller CAN-M.
CAN-RPS bygger på tidigare CAN-versioner, som ursprungligen utvecklades vid Institute of Psychiatry i
London under ledning av bland andra prof. Graham Thornicroft, dr Michael Phelan och
psykolog Mike Slade.
CAN-RPS är utvecklad inom: CANFOR Research Team. Adr: Health Services Research Department,
Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, London SE5 8AF, UK, i samarbete med bland annat PRISM
och leg psykolog, leg psykoterapeut Bo G. Ericson, specialist i klinisk psykologi.
CAN-versionerna är översatta till svenska, anpassade och utprövade av Psykologisk Konsult AB /
Psykolog Bo G. Ericson, Jönköping.
CAN-RPS 2.2 2013
Copyright Sverige  Psykologisk Konsult AB / Bo G. Ericson
INTRODUKTION
INTRODUKTION
OMRÅDEN I
2
CAN-RPS
(KURSIVERAT = NYA OMRÅDEN I CAN-RPS JÄMFÖRT MED CAN-S
dessutom varieras exemplen i flera andra områden för att belysa denna klientgrupps situation)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BOSTAD
FÖDA
HEMMETS / RUMMETS SKÖTSEL
HYGIEN
DAGLIG SYSSELSÄTTNING
FYSISK HÄLSA, inklusive tandstatus
ALLVARLIGA PSYKIATRISKA SYMTOM
INFORMATION OM HÄLSA OCH BEHANDLING
EMOTIONELLA BESVÄR, ÄNGSLAN, NEDSTÄMDHET
EGEN SÄKERHET
ANDRAS SÄKERHET
ALKOHOL
DROGER ELLER MEDICINER
SOCIALA KONTAKTER
NÄRA RELATIONER
SEXUELL FUNKTION
BARNOMVÅRDNAD/BARNOMSORG
GRUNDLÄGGANDE SKOLFÄRDIGHETER
TELEFON - KOMMUNIKATION
TRANSPORT
EKONOMI
SOCIALA FÖRMÅNER / BIDRAG
BEHANDLING
SEXUELL KRÄNKNING / SEXUELLA TRAKASSERIER
ANSTIFTAN AV BRAND / MORDBAND
T1
Tilläggsområde: UTSATT FÖR HOT ELLER VÅLD
CAN-RPS 2.2 2013
Copyright Sverige  Psykologisk Konsult AB / Bo G. Ericson
INTRODUKTION
24
SEXUELL KRÄNKNING/SEXUELLA TRAKASSERIER**
ÄR PERSONEN EN MÖJLIG RISK FÖR SEXUELL KRÄNKNING /
SEXUELLA TRAKASSERIER AV ANDRA PERSONER?
KLIENT PERS AH/VP
Tror Ni att det finns risk att Ni skulle kunna utsätta en annan person för sexuell kränkning?
0 = INGA PROBLEM
K2401
P2401
A2401

t ex Ingen aktuell risk.
1 = INGA / MÅTTLIGA PROBLEM TACK VARE PÅGÅENDE INSATSER / BEHANDLING
t ex Får behandling eller övervakning.
2 = ALLVARLIGA PROBLEM
t ex Bedömd att fortlöpande vara en risk för sexuell kränkning av andra
personer.
8 = EV TILLÄMPBAR
Se förklaring sidan 3!
9 = INTE KÄNT
OM SKATTNINGEN ÄR 0 ELLER 8 ELLER 9 FORTSÄTT TILL OMRÅDE 25
K2403
HUR MYCKET HJÄLP MED ATT MINSKA RISKEN ATT BEGÅ SEXUELLA
ÖVERTRÄDELSER FÅR PERSONEN FRÅN VÄNNER OCH ANHÖRIGA?
0 = INGEN
1 = LITET
2 = MÅTTLIG
3 = MYCKET
9 = INTE KÄNT
A2403
P2405
A2405

t ex Allmänna råd och stödsamtal.
t ex Regelbundna stödsamtal och insatser.
t ex Informerar personal vid misstankar om överträdelser.
HUR MYCKET HJÄLP MED ATT MINSKA RISKEN ATT BEGÅ SEXUELLA
ÖVERTRÄDELSER FÅR PERSONEN FRÅN LOKALA VÅRD- ELLER
SERVICEORGAN?
K2405
HUR MYCKET HJÄLP MED ATT MINSKA RISKEN ATT BEGÅ SEXUELLA
ÖVERTRÄDELSER BEHÖVER PERSONEN FRÅN LOKALA VÅRD- ELLER
SERVICEORGAN?
0 = INGEN
1 = LITET
2 = MÅTTLIG
3 = MYCKET
P2403
K2407
P2407
A2407



t ex Fortgående rådgivning / kontroll av beteende och mentalt tillstånd.
t ex Speciell terapi, regelbunden bedömning eller övervakad permission.
t ex Speciella terapiinsatser, daglig bedömning av beteendet och mentalt tillstånd eller
ingen permission.
9 = INTE KÄNT
K2409
ÄR PERSONEN GENERELLT NÖJD MED DEN MÄNGD HJÄLP HAN / HON FÅR MED
MINSKA RISKEN ATT BEGÅ SEXUELLA ÖVERTRÄDELSER?
0 = NEJ
1 = JA
P2411
ENLIGT DIN BEDÖMNING; HUR MYCKET BIDROG PROBLEM I DETTA OMRÅDE
TILL LAGÖVERTRÄDELSEN OCH INLÄGGNINGEN/INTAGNINGEN?
0 = INGET 1 = LITET 2 = VÄSENTLIGT 9 = INTE KÄNT
CAN-RPS 2.2 2013
Copyright Sverige  Psykologisk Konsult AB / Bo G. Ericson
SKATTNINGSFORMULÄR
1
Download