Barnkonventionen i Jönköpings län

advertisement
Barnkonventionen
i Jönköpings län
Allt vi gör ska leda till att det blir
bättre för barnen
Sofia Lager Milton
FoU-ledare Barn och unga
FoU-rum
Yvonne Linden Andersson
Utvecklingsledare/samordnare
FoU-rum
Anna Jonsson
Koordinator Barndialogen
Temaledare Psynk – psykisk hälsa barn och unga SKL
Barnkonventionen i Jönköpings län
Vi måste alla se barnen, lyssna på deras behov
och skapa förutsättningar för ett tryggare,
friskare och rikare liv för barnen i Jönköpings
län.
Länsgemensamt arbetssätt
avseende barnkonventionen
• Barnkonventionen – bakgrund – portalparagraferna
• Exempel från länets arbete med barnkonventionen –
barnkonventionen i praktisk handling
• Barnkonventionen i ledningssystemet för samverkan
FN:s konvention om barnets
rättigheter
Antagen av FNs generalförsamling den 20
november 1989
Barnkonventionens artiklar
54 artiklar
4 Portalparagrafer eller huvudparagrafer. Se de andra artiklarna utifrån dessa:
•
•
•
•
Artikel 2 Förbud mot diskriminering och likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa
Artikel 6 Rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12 Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad på
»
Vuxna ska lyssna på barnen
Grundläggande
barnrättsprinciper
Artikel 3 Barnets bästa
Störst genomslagskraft i svensk lag
Vad är barnets bästa?
Inte en reflektion av den person som sitter med ett ärende….
Ett ställningstagande utifrån ett antal uppsatta kriterier
Komma fram till någorlunda samma resultat, oberoende av vem som gör
bedömning
Prövningar av barnets bästa Artikel 3
Vad är barnets bästa utifrån:
• aktuell forskning, rådande praxis och beprövad erfarenhet i just i detta
beslut
• principen om icke diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2)
• barnets rätt till utveckling till sin fulla potential, i sin egen takt och utifrån
sina egna förutsättningar, med hänsyn till hela livssituationen (artikel 6)
• Vad tycker de berörda barnen är deras bästa i den här frågan (artikel 12)?
• Vad är barnets bästa på både lång och kort sikt?
Barnperspektiv
Barnets eget perspektiv
Artikel 12
Expertgrupp barn och unga
Jag har mött mycket okunskap bland vuxna som man faktiskt skulle
kunna ändra på – bara genom att prata mer med ungdomar, få in det
lite mer som vardag i samhället. /Louise
Ibland glömmer jag att vuxna också kan ha
dålig självkänsla. Men jag har ju ingen aning
om vad de har gjort eller hur de har det
hemma. De kanske har gjort slut med någon
samma dag. /Agnes
”FN.s konvention om barnets rätt i teori och svensk praktik”
exempel från länet
•
Samverkan mellan SKL och Jönköpings län med syfte att ge verktyg för att kunna tillämpa
rättigheterna i konventionen i beslutsfattande och praktiskt arbete i kommuner och landsting.
•
Ca 60 personer i länet (kommun och landsting) har gått kvalificerad utbildning i Barnkonventionen
•
Utbildning politiker i kommuner i barnrättsabaserad beslutsprocess
•
Nationellt barnrättsnätverk
•
Barnkonsekvensanalys vårdval
•
Praktiska exempel på utvecklingsområden i samverkan:
- Barnombud
- Barnronder
- Barnahus
- Elevhälsosamtalen
- Barn som anhöriga
Artikel
24 hälsa och
hälsovård
2 icke
diskriminering 12
delaktighet
Eleven och
vårdnadshavare får
information om
hälsosamtalet
Artikel
3 barnets bästa
2 delaktighet
Artikel
2 icke
diskriminering
3 barnets bästa
6 rätt till utveckling
12 delaktighet 24
hälsa och hälsovård
Skolsköterskan
och eleven
förbereder sig
Hälsoverktyget
Artikel 4 prioriteringar, åtaganden och ansvar
Artikel
2 icke
diskriminering
3 barnets bästa
6 rätt till utveckling
12 delaktighet
Individuell
uppföljning
Överföring av
information till
föräldrar och vb
andra aktörer
En liten bok om utredning
En liten bok om att bo i familjehem
På vilket sätt kan det nya ledningssystemet föras så att
barnkonventionen efterlevs?
• Vilka förutsättningar kan behövas?
• Vilka hinder kan uppkomma för att göra barn delaktiga?
• Avvikelsehantering?
Barnkonventionen i ledningssystemet för
samverkan
Artikel 4 Myndigheters ansvar för barnets rättigheter – åtaganden och prioriteringar
Artikel 42 Myndigheters skyldighet att ha kunskap om barnets rättigheter och
skyldighet att informera barn om deras rättigheter utifrån BK
• Systematiskt arbetssätt för att säkra kvalitét
Artikel 3 Barnets bästa, 12 delaktighet, 42 kunskap om BK, 6 barnets utveckling
och samverkan, 2 icke diskriminering/stigmatisering
• Fånga medarbetarnas kunskaper och
engagemang
Artikel 3 Barnets bästa
• Omsätta idéer i handling genom att bedriva
systematiskt förbättringsarbete
Artikel 3 barnets bästa, 12 delaktighet, 42 kunskap om BK, 6 barnets utveckling och
samverkan, 2 icke diskriminering/stigmatisering
Barnkonventionen i Barnstrategigruppen
• Omvärldsbevakning
Artikel 26 rätt till social trygghet, 28 rätt till utbildning, 24 rätt till hälso- och
sjukvård
• Bästa möjliga samverkan
Artikel 3 Barnets bästa, 6 barnets utveckling och samverkan
• Årlig handlingsplan
Artikel 3 Barnets bästa, 12 delaktighet, 42 kunskap om BK, 6 barnets utveckling
och samverkan, 2 icke diskriminering/stigmatisering, 4 ansvar och prioriteringar
• Rutiner för avvikelser
Artikel 3 Barnets bästa, 2 icke diskriminering/stigmatisering, barnets utveckling
och samverkan, 26 rätt till social trygghet, rätt till utbildning art 28, rätt till hälsooch sjukvård
• Spridning till alla berörda
Artikel 4 Myndigheters ansvar för barnets rättigheter, 42 Myndigheters skyldighet
att ha kunskap om barnets rättigheter, 3 Barnets bästa
Handlingsplan för
barnkonventionen
• Barnrättsbaserad beslutsprocess
(dokument att använda i verksamheten
med expanderbara fält)
2014-04-30
Barnkonventionen Artikel 3
”Ge barnen kärlek, mera
kärlek
och ännu mera kärlek,
så kommer folkvettet av sig
sig själv.”
(Astrid Lindgren)
Download