Ska man
Vaccinera
sina barn
i vårt hörn av världen?
Vad händer om vi inte vaccinerar vårt barn?
Är sjukdomarna vi vaccinerar mot farliga?
Kan det vara farligt att vaccinera?
Är det bra med kombinationsvaccin?
I Sverige har vi till helt nyligen haft en nästan hundraprocentig
uppslutning till de nationella vaccinationsprogrammen som
erbjuds på barnavårdscentralerna (BVC). Det har lett till att vissa
virus som t ex mässlingsvirus, poliovirus inte förekommer annat
än kortvarigt när virus förs in av ovaccinerade från utlandsresor.
Vi ser knappast längre difteri, stelkramp, förlamningstillstånd av
polio, hjärninflammationer av mässling, fosterskador av röda
hund. Komplikationer till kikhosta börjar bli allt mer sällsynt då
sjukdomen blir allt mer ovanlig.
En oro har nu spritt sig bland föräldrar efter debatt i media om
påstådda risker förknippade med vaccinering och föräldrar
känner sig osäkra, avböjer vaccination eller vill göra avvikelser
från det gängse vaccinations-programmet.
Om många tackar nej till vaccinationerna på BVC kommer
sjukdomarna att återkomma till Sverige och många kommer att
insjukna i dessa barnsjukdomar som äldre barn eller vuxna. En
del kommer att insjukna under utlandsresor till länder där smittan
är vanligare. När vuxna insjuknar ser man fler och allvarligare
komplikationer.
Vaccinerna vi använder är inte utan biverkningar, men dessa är
som regel mycket milda och snabbt övergående. Vi vet att
riskerna med de “naturliga” sjukdomarna är tusenfallt större än
de eventuella risker som vaccinering medför. Vaccinerna har
innan de släppts för allmänt bruk genomgått noggranna
prövningar och därefter har de vacciner vi i dag använder givits
till miljontals barn i olika länder. Om vaccinerna som påståtts i
debatten ofta skulle ha givit upphov till t ex autism eller
inflammatoriska tarmsjukdomar borde man ha sett en ökning av
sådana sjukdomar i olika länder i samband med
vaccinintroduktionen. Det har man inte gjort.
Det finns inga data som tyder på att kombinationsvaccinerna
skulle vara sämre eller farligare än om man vaccinerar mot en
sjukdom i taget. Många miljoner barn har vaccinerats med
kombinationsvaccinerna medan däremot erfarenheterna av att
vaccinera med de enskilda komponenterna är mindre och
osäkerheten därmed större. En uppdelning skulle resultera i
mångdubbling av antal vaccinationstillfällen med obehagliga
stick för varje barn.
Har Du frågor
kring vaccinationsprogrammet?
•
•
•
Vad vi rekommenderar vaccinering mot och varför
Stelkramp
Svår krampsjukdom. Ingen naturlig immunitet hinner
bildas. Penicillin hjälper inte.
Difteri
Svår halsinfektion med kvävningsrisk och blodförgiftning
Kikhosta
Små spädbarn riskerar svår sjukdom med hjärnskada, en
del kräver intensivvård i respirator
Hemophilus
Livshotande hjärnhinneinflammation och
struplocksinflammation med kvävningsrisk.
Prata med BVC, eller;
Ring gärna någon av oss här nedan, eller;
läs vidare på Internet, adressförslag här nedan
så att Du i lugn och ro kan ta ställning till om Du vill att Ditt
barn ska delta helt eller delvis i det rekommenderade
vaccinationsprogrammet!
Telefon
Ring till Din Barnklinik och lämna telefonnr, namn och
önskemål om vem Du vill prata med så ringer vi upp inom
några dagar!
Polio
Förlamningar
Gällivare Barnklinik /0970/ 19 275
Kerstin Sandvall Barnhälsovårdsöverläkare
Åke Stenberg Barnläkare
Mässling
Hjärninflammation, svår lunginflammation. Risk för
bestående hjärnskada
Sunderby Barnklinik /0920/ 28 25 74
Hans Ekenberg Barnhälsovårdsöverläkare
Röda hund
Hjärnhinneretning. Hörselskador. Svåra fosterksador vid
infektion hos gravida
Påssjuka
Hjärninflammation, testikelinflammation med sterilitet
Internet
www.smittskyddsinstitutet.se