Riktlinjer för boendestöd inom socialpsykiatrin

advertisement
2014-04-03/gl
Riktlinjer för boendestöd inom socialpsykiatrin
Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjligheten att delta i samhällets
gemenskap.
Definition av psykiska funktionshinder enligt Nationell Psykiatrisamordning
En person har psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter
att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begräsningar har funnits eller
kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en
konsekvens av psykisk störning.
Vad är psykisk störning? Vilka störningar ingår?
Psykisk störning är ett samlingsbegrepp för alla tillstånd som diagnostiseras som
psykiatriska. Många psykiska störningar kan ge konsekvenserna psykiskt
funktionshinder. Här tillhör personer med diagnosen psykossjukdom,
personlighetsstörning, något allvarligare affektiv syndrom eller högfungerande
personer (utan utvecklingsstörning) med ett neuropsykiatriskt tillstånd ingår.
Samsjuklighet mellan missbruk/beroende och annan psykisk störning ingår.
Följande tillstånd ingår inte i de psykiska störningar som enligt denna definition kan
ge konsekvensen psykiskt funktionshinder:
 Missbruk/beroende av alkohol eller andra droger (utan psykiatrisk
samsjuklighet)
 Psykisk utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk störning
 Psykiatriska tillstånd som per sin diagnostiska definition är kortvarig och
övergående natur
 Demenssjukdomarna utan annan samtidig psykiskstörning
Åldersgräns
Boendestödet kan ges till personer mellan 18 – 65 år, med varaktig psykisk
funktionsnedsättning. Boendestödet kan ges till en person som har fyllt 65 år, om det
är det som bäst kan tillgodose hans eller hennes behov. Man ser då till personer som
har behov av ett fortsatt stöd som är återhämtningsinriktat efter 65 års ålder. Om
personen på grund av åldrandeprocessen bäst kan få sina behov tillgodosedda
genom hemtjänstinsats, bör en överflyttning av ärendet göras. Likaså om det är en
person som är yngre än 65 år, men har fysiska funktionsnedsättningar som
överstiger de psykiska funktionsnedsättningarna.
Varaktighet
Varaktighet avser psykisk funktionsnedsättning som prövas individuellt .
1
Inte tillgodoses på annat sätt
Det stödet som boendestödet ger ska inte vara tillgodosett på något annat sätt, man
kan till exempel inte vara beviljad hemtjänst och få stöd i samma insats av
boendestödet.
Återhämtning
Boendestöd ges endast till de personer med psykisk funktionsnedsättning (den
enskilde) som är beredd på att själv vara delaktig i stödet som ges av
boendestödjaren. Återhämtning innebär att boendestödjaren och den enskilde
arbetar sida vid sida tills den enskilde inte behöver stödet. Stödet avslutas när den
enskilde inte har behov av stödet längre, eller då den klarar att utföra det
självständigt. Stödet avslutas när den enskilde inte deltar aktivt eller när den enskilda
inte kommer att utföra det biståndet avser. I dessa fall får den enskilde ansöka om
hemtjänst.
Skillnaden mellan boendestöd och hemtjänst
Enligt svenska kommunförbundet: ”I boendestödet är det viktigare att förstå varför
den enskilde inte städar, än att det blir gjort”. Vilket innebär att boendestödet ges
återhämtningsinriktat medan hemtjänsten utför det praktiska.
Boendestödets grundpelare
Arbetet kräver finkänslighet, lyhördhet och tålamod, samtidigt som den enskildes
integritet måste respekteras. Arbetet utförs av professionella medarbetare.
Målet
Målet för boendestödets insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning är att
de ska ge den enskilde ett kvalificerat stöd för att miniminera och kompensera
effekten av nedsättningen, tills den enskilde blir självgående.
Hur boendestödet nå målet
Boendestödet når målet genom att bygga en tillitsfull relation för att kunna bedriva
motivationsarbete och träna sociala färdigheter. Boendestödjaren arbetar flexibelt
utifrån den enskildes behov. Boendestödet ger inte enbart stöd med praktiska saker i
den enskildes ordinära boende, utan även för att bryta isoleringen genom att till
exempel att initiera fritidsaktiviteter och ge stöd i sådana kontakter. Boendestödet
stöttar den enskilda med kontakter i övriga verksamheter inom kommunens
socialpsykiatri samt i kontakten med olika myndigheter, sjukvård, ideella föreningar
och närstående personer.
Målet för den enskilde ska klart framgå i genomförandeplanen. Den enskilde erbjuds
alltid att upprätta en individuell plan tillsammans med andra vårdgivare i aktuella
ärenden.
Boendestödet jobbar utifrån Case Management, vilket betyder att boendestödjaren
lägger fokus på den enskildes förmågor/styrkor. Boendestödjaren ser till hela
livssituationen och bygger på den enskildes självbestämmande.
2
Riktlinjer
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall
genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv enligt 4 kapitlet
1§ Socialtjänstlagen.
 Psykologiskt stödjande, insatser avses till exempel stärka självförtroendet och
stöd med att fatta beslut.

Pedagogiska insatser, stöd med att utföra praktiska saker eller
planera/strukturera saker i hemmet, stöd med att planera inköp och/eller
handla, stöd med att kunna sköta sin hygien, stöd med att vistas i offentliga
miljöer och färdas med allmänna kommunikationsmedel. Att ge stöd innebär
att arbeta återhämtningsinriktat.

Bryta isolering genom att komma ut i samhället i olika sammanhang, initiera
olika aktiviteter och sysselsättning. Stöd med att återknyta och behålla
kontakter med anhöriga och vänner.
 Stöd med att ta kontakt med olika myndigheter.
Stödet ges dagtid av boendestödet med biståndsbedömda och planerade insatser.
Boendestödet utför inga akuta insatser. Boendestödet hjälper inte till vid flyttstädning
eller sanering av lägenheter. Boendestödet kan förmedla kontaktuppgifter till andra
aktörer.
Tystnadsplikt
Boendestödjarna har tystnadsplikt. Den enskilde kan skriva medgivande till att
boendestödet får kontakta andra myndigheter till exempelvis öppenvårdspsykiatrin.
Boendestödet hanterar inte medicin, nycklar och pengar
Boendestödet hanterar inte medicin, nycklar eller pengar, för att den enskilde inte ska
hamna i någon form av beroendeställning till boendestödjaren.
Arbetstider
Boendestödet arbetar mellan 8:00 och 17:00 på vardagar och under helger 10:0015:00. På helgen finns boendestödjarna tillgänglig på telefon.
Kontaktpersonal
Den enskilda ska ha 1:a och 2:a kontaktpersonal. Den 1:a kontaktpersonalen skall se
till att det upprättas genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I
genomförandeplanen ska det tydligt framgå målet med insatsen.
Kontaktpersonalerna skall arbeta för att den enskilda får sina behov tillgodosedda
och målet uppfylls utifrån uppgjord genomförandeplan. Genomförandeplanen följs
upp regelbundet eller när behov uppstår. Den 1:a kontaktpersonalen ska alltid
erbjuda den enskilde att upprätta en individuell plan. Den Individuell planen upprättas
tillsammans med andra vårdgivare i aktuella ärenden. Den 1:a kontaktpersonalen
ansvara för att det görs en riskbedömmning.
Insatsen är kostnadsfri
Boendestödets insatser är kostnadsfria
3
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards