MCQ 16-11-25 1 (7) Nr…………… Följande 12 frågor

advertisement
MCQ
16-11-25
Nr……………
1 (7)
Följande 12 frågor har ett rätt svar.
1. Vilken av följande agens är inte en grampositiv kock
A. Pneumokocker
B. Streptokocker
C. Stafylokocker
D. Enterokocker
E. Meningokocker ( R)
2. En 20-årig tidigare frisk man kommer till akuten pga. av huvudvärk, feber och nedsatt AT.
Insjuknade för två dagar sedan med hosta och feber men blev sedan idag akut sämre. I status ses en
vaken men medvetandepåverkad patient som blundar för att undvika ljuset. Han är nackstel och har
39 graders feber. Ingen fokalneurologi. Cirkulatoriskt stabil. Vilken åtgärd är mest korrekt i detta
läge?
A. Du skriver en remiss för CT hjärna
B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger
C. Du gör en LP, tar odlingar och administrerar kortison och antibiotika direkt efter (R)
D. Du ordinerar direkt antibiotika med god penetrationsförmåga till CNS utan föregående odling
E. IVA jouren vidtalas för övertagning, eventuell utredning kan göras senare efter att patienten
stabiliserats.
MCQ
16-11-25
Nr……………
2 (7)
3. En 45-årig banktjänsteman söker dig på akuten. Dagen innan har han i samband med att han
klippte gräset på sitt sommarställe i Stockholms skärgård noterat att han fått en fästing som bitit sig
fast på ena benet. Han avlägsnade genast fästingen men söker nu pga. av oro för borrelia. I status
ses ingen hudreaktion. Vad gör du?
A. Sätter in Doxyferm 200 mg i 14 dagar
B. Du tar en borrelia serologi för att bedöma om behandling skall sättas in eller inte
C. Du informerar om åtgärder man kan vidta för att skydda sig mot fästingar och rekommenderar
patienten att söka på nytt om han skulle notera misstänkt erythema migrans. ( R)
D. Du gör en LP vilket är ända sättet att utesluta neuroborrelios på
E. Du tar en en sårodling med frågeställning borrelia
4. 64-åring man med prostata hyperplasi söker dig med feber och miktionssmärta. Patienten är
dunköm över vänster njurloge men i övrigt stabil. U-odlingen visar växt av ESBL-bildande E.coli. Vad
vill du behandla med?
A. Claforan (cefotaxim)
B. Ekvacillin (cloxacilin)
C. Meronem (meropenem) ( R)
D. Selexid (mecillinam)
E. Ampicillin (doktacillin)
5. Vilken av följande patienter med tbc har högst smittsamhet?
A. Patient med tarmtuberkulos
B. Patient med lymfkörteltuberkulos
C. Patient med lungtuberkulos som är direktmikroskopinegativ
D. Patient med lungtuberkulos som har en kavern på lungröntgen R
MCQ
16-11-25
Nr……………
6. Inom hur många timmar från symptomdebut ska man sätta in oseltamivir (Tamiflu) till en
misstänkt influensapatient för bästa effekt, enligt rekommendation från Läkemedelsverket
A. 24
B. 36
C. 48 R
D. 72
7. Vilken av dessa sjukdomar orsakas av en bakterie?
A. Nephropathia epidemica
B. Tularemi R
C. Rabies
D. Ebola
E. Ascaris
8. Vilket av dessa antibiotika har huvudsakligen renal utsöndring?
A. Erytromycon
B. Rifampicin
C. Gentamicin R
D. Metronidazol
9. Vilken av dessa bakterier är primärpatogen i urinvägarna?
A. E. coli R
B. Enterokocker
C. Pseudomonas
D. Staf Aureus
3 (7)
MCQ
16-11-25
Nr……………
10. Vilket av dessa är inte ett ”Centorkriterium” som används som diagnostiskt hjälpmedel vid
tonsillit?
A. Temp >= 38.5 grader C
B. Beläggningar på tonsillerna
C. Positivt snabbtest för grupp A streptokocker R
D. Ömmande käkvinkeladeniter
E. Frånvaro av hosta
11. Vilken av dessa antibiotika är förstahandsval vid febril uvi hos gravid kvinna?
A. Ceftibuten R
B. Ciprofloxacin
C. Trimetoprimsulfa
D. Doxyferm
E. Klindamycin
12. Hur fastställs TBE diagnos rutinmässigt?
A. PCR i likvor
B. Serologi i serum R
C. MR + EEG bild
D. Odling från likvor
E. Klinisk bild
4 (7)
MCQ
16-11-25
Nr……………
5 (7)
På följande 8 frågor kan ett eller flera svarsalternativ vara korrekta
13. Vilket/vilka agens är vanligt förekommande vid samhällsförvärvad pneumoni?
A. Pneumokocker (R)
OBS: A eller A+B ger 1 poäng
B. Haemofilus influenzae (R)
C. Pseudomonas
D. Enterobacter
E. Bacteroides Fragilis
14. Vilket/ vilka påståenden är korrekta?
A. Kutan Larva migrans orsakas av hundens hakmask (R)
B. Vid behandling av plasmodium falciparum måste även primaquine ges för att behandla
hypnozoiter i levern.
C. Zikavirus tillhör gruppen flavivirus (R)
D. Nefropatia epidemica infektion ger symtom i form av buksmärta, njurpåverkan, trombocytopeni
och feber. (R)
E. Denguefeber smittar lätt från människa till människa
15. Vilket/ vilka av följande antibiotika har indikationen behandling av hög UVI/Pyelonefrit ?
A. Mecillinam
B. Ciprofloxacin (R)
C. Cefotaxim (R)
D. Cloxacillin
E. Nitrofuradantin
MCQ
16-11-25
Nr……………
6 (7)
16. Vilket/vilka påståenden stämmer?
A. Patienter med intravenöst missbruk drabbas oftast av endokardit på tricuspidalisklaffen. (R)
B. En vanlig komplikation till högersidig endokardit är septiska embolier till lungan (R)
C. Staff aureus endokardit behandlas som regel med med bensylpencillin
D. TTE (transthorakalt eko) är golden standard vid utredning av misstänkt endokardit.
17. Vilket/vilka agens ger ofta upphov till förstorade lymfkörtlar i samband med infektion?
A. EBV (R)
B. Primär HIV (R)
C. Tularemi (R)
D. Influensa A
E. Hepatit B
18. Vilket eller vilka preparat kan du ge till någon som tidigare reagerat med icke-kliande utslag 7
dagar efter insatt pcV behandling?
A. Cefotaxim R
B. Klindamycin R
C. Ceftibuten R
D. Trimetoprim R
E. PcG R
MCQ
16-11-25
Nr……………
7 (7)
19. Vilket/vilka av följande preparat har effekt på bakterier i biofilm?
A. Cloxacillin
B. Rifampicin R
C. Klindamycin R
D. Ciprofloxacin R
20. En patient som tidigare reagerat m medvetslöshet efter att ha fått PcV har nu en Strep A positiv
tonsillit. Vilka antibiotikapreparat kan du välja?
A. Doxycyklin R
B. Klindamycin R
C. Erytromycin R
D. Amoxicillin-klavulansyra
E. Cefadroxil
Download