(version 2011).

advertisement
Rekommendationer för inledande empirisk
antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i
särskilda boenden (version 2011).
Lathunden bygger huvudsakligen på vårdprogrammet “Antibiotikaanvändning i slutenvård
och särskilda boenden”. Några ytterligare diagnosområden som är vanliga på sjukhusens
akutmottagningar har också inkluderats. De kompletta vårdprogrammen samt uppdatering
av denna lathund finns på www.stramastockholm.se.
Rekommendationerna gäller typfall hos vuxna och förutsätter att individuell bedömning
görs. Kontakta gärna infektionskonsult. För dosering till gravida – se www.janusinfo.se
Rekommenderade behandlingstider är ungefärliga och kan variera bland annat beroende på
odlingsresultat.
Huvudbudskap för rationell antibiotikabehandling:
Behandling
Vid livshotande infektioner är en snabb och korrekt antibiotikabehandling avgörande.
I övrigt - ge bara antibiotika när fördelarna överväger eventuella risker för patienten.
Följ nationella/lokala behandlingsrekommendationer.
Ange preliminär behandlingstid i journalen.
Sträva efter att ge peroral behandling.
Omvärdera patientens behov av antibiotika dagligen. Sätt ut antibiotika om diagnostiken
pekar på icke-infektiös orsak till patientens tillstånd.
Antibiotika behöver inte ges vid
- asymtomatisk bakterieuri (patologisk urinsticka utan symtom från urinvägarna), med
undantag för gravida och inför urologisk kirurgi
- akut bronkit hos lungfriska
- kroniska bensår utan klara kliniska infektionstecken
Diagnostik
Ta adekvata odlingar - blododling ska tas före första dosen av intravenös antibiotikaterapi.
Om odlingssvar finns - anpassa pågående behandling.
Var frikostig med att kontakta infektionskonsult.
Om patienten inte har några symtom från urinvägarna ska inte urinsticka tas.
Flertalet fall med antibiotikaassocierad diarré är inte allergiskt betingade utan orsakas av en
rubbad sammansättning av tarmfloran, ibland i form av infektion med Clostridium difficile.
Diarré är inget hinder för att ge preparatet vid senare tillfälle.
Om antibiotikallergi
Enbart ett lindrigt makulopapulöst hudutslag utan engagemang av slemhinnor är inte uttryck
för IgE-förmedlad allergi. Behandlingen kan fortsätta och utredning behöver inte göras. Ställ
aldrig diagnos på antibiotikaöverkänslighet utan att adekvat utredning i infektionsfritt skede
är utförd.
Preparat
Borreliainfektioner
- erythema migrans,
solitära
- erythema migrans,
multipla och/eller
feber
- neuroborrelios
Enterit
Clostridium difficile
- måttlig infektion
- allvarligt sjuka
- fulminant kolit
Gynekologi
- STI-salpingit enbart
- STI salpingit och
anaerob infektion
- tuboovarialabscess,
allvarlig
(peroral uppföljning)
Hud, mjukdelar
- erysipelas
- furunkulos
- kattbett
- hund-/människobett
- sekundärinfekterat
eksem
Kirurgisk buk
- appendicit,
cholecystit, divertikulit
och pankreatit
- peritonit
(peroral uppföljning
enligt odl.svar)
KOL-exacerbation
Led/skelett
- septisk artrit
(peroral uppföljning)
- osteomyelit
(peroral uppföljning)
Dos
Behandlingstid
● fenoximetylpenicillin
1gx3
10 dygn
● doxycyklin
100 mg x 2
10 dygn
● doxycyklin
● ceftriaxon
200 mg x 1
2 g x 1 iv
14 dygn
14 dygn
Lindrig infektion - sätt ut antibiotika, expektans
● metronidazol
400 mg x 3
● vancomycin
125 mg x 4
● kontakta infektionsspecialist och kirurg
10 dygn
10 dygn
● doxycyklin
● doxycyklin +
metronidazol
● piperacillin-tazobactam eller
cefotaxim +
metronidazol
● imipenem
● amoxicillin-klavulansyra +
metronidazol
200 mg x 1
200 mg x 1 po/iv
400 mg x 3
4 g x 3 iv
1 g x 3 iv
1,5 g x 1*
500 mg x 4 iv
500 mg x 3
400 mg x 3
Totalt 10-14 dygn
●
●
●
●
●
1 g x 3 **
750 mg-1 g x 3
1gx3
500 mg x 3
750 mg-1g x 3
10-14 dygn
10 dygn
10 dygn
10 dygn
10 dygn
fenoximetylpenicillin
flukloxacillin
fenoximetylpenicillin
amoxicillin-klavulansyra
flukloxacillin
10-14 dygn
10-14 dygn
(1,5g x 1* iv) 10-14 dygn
Antibiotika endast i vissa svårare fall - se vårdprogrammet på
www.stramastockholm.se - bukkirurgi
● piperacillin-tazobactam
4 g x 3 iv
≥ 5 dygn
● cefotaxim +
1 g x 3 iv
≥ 5 dygn
metronidazol
1,5 g x 1*
● metronidazol +
400 mg x 3
trimetoprim-sulfa eller
160/800 mg x 2
amoxicillin-klavulansyra eller 500 mg x 3
ciprofloxacin
500 mg x 2
Totalt ≥ 5 dygn
● amoxicillin
500 mg x 3
5-7 dygn
● doxycyklin
200 mg x 1***
5-7 dygn
● trimetoprim-sulfa
160/800 mg x 2 5-7 dygn
Se även www.infektion.net under vårdprogram, led- och
skelettinfektioner
● kloxacillin
2 g x 3 iv
● enligt odling
Totalt ca 6 veckor
● kloxacillin
2 g x 3 iv
● enligt odling
Totalt 3- 6 månader
Preparat
Dos
Behandlingstid
Se även www.infektion.net under vårdprogram, CNS-infektioner
● cefotaxim +
3 g x 4 iv
7-21 dagar enligt odl.svar
ampicillin
3 g x 4 iv
● meropenem
2 g x 3 iv
7-21 dagar enligt odl.svar
Meningit
- initialbehandling
(efter kortison enligt
vårdprogram)
Pneumoni
Samhällsförvärvad ●
●
- allvarlig
●
(CRB-65 2-4 poäng)
- vid KOL
●
- atypiskt agens
●
(t.ex. Mycoplasma,
●
Legionella)
- kritiskt sjuka/möjligt ●
atypiskt agens
(t.ex. Mycoplasma,
Legionella)
●
Sjukhusförvärvad
- allvarlig
(CRB-65 2-4 poäng)
Sepsis
Urinvägar
- cystit, kvinnor
- nedre UVI, män
- pyelonefrit
alt. vid resistens
- urosepsis
fenoximetylpenicillin
bensylpenicillin
bensylpenicillin eller
cefotaxim
amoxicillin
erytromycin
doxycyklin (ej vid Legionella)
1gx3
1-3 g x 3 iv
3 g x 3 iv
1 g x 3 iv
500 mg x 3
500 mg x 2
200 mg x 1***
7 dygn
7 dygn
7 dygn
7 dygn
7 dygn
(alt. 250 mg x 4) 7 dygn
7 dygn
bensylpenicilllin +
3 g x 3 iv
7 dygn
moxifloxacin eller
400 mg x 1 iv
levofloxacin
750 mg x 1 iv
(alt 500 mg x 2 iv)
cefotaxim +
1gx3
7 dygn
erytromycin
1 g x 3 iv
● om patienten insjuknar inom fyra vårddygn – se samhällsförvärvad
● meropenem eller
1 g x 3 iv
8-15 dygn enligt odl.svar
piperacillin-tazobactam +
4 g x 3-4 iv
ciprofloxacin eller
400 mg x 2-3 iv
gentamicin
4-6 mg/kg****
Se www.infektion.net under vårdprogram, svår sepsis/septisk chock.
Antibiotikaval styrs av misstänkta underliggande foci, svårighetsgrad, övriga
sjukdomar mm. Vid svår sepsis och septisk chock bör en dos aminoglykosid
(ex gentamicin 4-6 mg/kg) ges som tillägg till övriga antibiotika.
● nitrofurantoin
● pivmecillinam eller
pivmecillinam
● ciprofloxacin
● trimetoprim
● gentamicin +
ciprofloxacin eller
trimetoprim-sulfa
● ceftibuten
● gentamicin +
ciprofloxacin eller
trimetoprim-sulfa eller
cefotaxim
● cefotaxim
gravida/
nedsatt njurfuktion
Övre luftvägar
- mycket allvarlig
● cefotaxim
infektion, ex epiglottit
50 mg x 3
400 mg x 2
200 mg x 3
500 mg x 2
160 mg x 2
4-6 mg/kg****
500 mg x 2 po
160/800 mg x 2 po
400 mg x 1
4-6 mg/kg****
400 mg x 2 iv
10 ml x 2 iv
1 g x 3 iv
1-2 g x 2-3 iv
5 dygn
3 dygn (< 50 år)
5 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
1-2 dygn
(400mg x 2 iv) kvinnor 7d
(10 ml x 2 iv) 10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
1 g x 3 iv
Diagnosberoende
* första dos 1,5 g x 1 iv, därefter 1 g x 1
** vid kräkning eller immunosuppression ges bensylpenicillin 1 g x 3
*** 200 mg dag 1-3 därefter 100 mg x 1
**** ges initialt som iv engångsdos. Vid fortsatt behandling dosering enligt koncentrationsbestämning.
Vid kreatinin-clearance < 20 ml/min överväg annan behandling. OBS att man vid obesitas måste
beräkna kroppsvikt. Se www.srga.org.
Dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion
Kreatinin-clearance
(ml/min)
Amoxicillin
Amoxicillin-endos profylax
Ampicillin
Bensylpenicillin
Cefotaxim
Ceftazidim
Cefuroxim
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Fenoxymetylpenicillin
Flukloxacillin
Gentamicin
Kloxacillin
Meropenem
Nitrofurantoin
Piperacillin-tazobactam
Trimetoprim
po
po
iv
iv
iv
iv
iv
iv
po
po
po
iv
iv
iv
po
iv
po
>80
41-80
20-40
<20
500 mg x 3
2g
2gx3
1-3 g x 3
1gx3
1gx3
0,75-1,5 g x 3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
750 mg-1 g x 3
4-6 mg/kg**
2gx3
0,5 g x 3
50 mg x 3
4gx3
160 mg x 2
500 mg x 3
2g
2gx3
1-3 g x 3
1gx3
1gx2
0,75-1,5 g x 3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
750 mg-1 g x 3
4,5 mg/kg**
2gx3
0,5 g x 3
50 mg x 3
4gx3
160 mg x 2
500 mg x 3
2g
2gx2
1-3 g x 2
1gx2
0,5 g x 2*
0,75-1,5 g x 2
400 mg x 1
500 mg x 1
1gx3
750 mg-1 g x 3
2,2 mg/kg**
2gx3
0,5 g x 2
använd ej
4gx3
160 mg x 2
500 mg x 2
2g
1gx2
1-3 g x 2
1gx2
0,5 g x 1*
0,75 g x 1-2
400 mg x 1
500 mg x 1
0,5-1 g x 3
500 mg-1 g x 3
1,5-2 mg/kg**
1gx3
0,5 g x 2
använd ej
4gx2
160 mg x 1
* Första dosen 1g
** Engångsdos - vid eventuell fortsatt behandling dosering enligt koncentrationsbestämning. Vid kreatinin-clearance < 20 ml/min överväg annan behandling.
För dialyspatienter kan doseringen för GFR <20 användas för initial behandling, men dosen
av cefotaxim och meropenem bör sänkas till x 1.
Följande antibiotika kan doseras oberoende av njurfunktionen:
Doxycyklin, erytromycin, fusidinsyra, klindamycin och metronidazol
Läkemedel vars dosering måste anpassas till njurfunktionen på grund av renal elimination
skall doseras efter det absoluta värdet på glomerulär filtration (GFR) och inte efter GFR
normerat efter 1,73 m2 kroppsyta.
Via Cockcroft-Gaults formel nedan kan man få en uppskattning av kreatinin-clearance
(som markör för GFR). Se nedan eller: www.fass.se/LIF/produktfakta/kreatinin.jsp
Kreatininclearance = f x (140 - ålder) x vikt/serumkreatinin (μmol/l)
f = 1,23 för män
f = 1,04 för kvinnor
Läs mer om Strama Stockholm och antibiotika i Stockholms län på www.stramastockholm.se
Kontakt: [email protected]
Download