5.xx2015.Antibiotika Lathund SLUT_2015

advertisement
Slutenvård 2015-16
Antibiotika
Etiologi
Infektionstyp
Terapirekommendationerna inklusive behandlingstid
måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd,
immunologiska status och mest sannolika etiologi.
Rekommenderat preparat
Normaldosering vuxna
Övriga kommentarer
ÖVR E LU F T VÄGAR
Epiglottit
H. influenzae
J05.1 S. pyogenes
S. pneumoniae
S. aureus
cefotaxim
eller enligt odlingssvar
1gx3
N E D R E LU F T VÄGAR
Exacerbation av
kroniskt obstruktiv
lungsjukdom (KOL)
amoxicillin
H. influenzae
doxycyklin
S. pneumoniae
Moraxella catarrhalis
bensylpenicillin om påverkat allmäntillstånd
J44.1
P. aeruginosa
Samhällsförvärvad
pneumoni:
J13.9
J14.9
Måttligt påverkad
patient
Påverkad patient
som behöver
sjukhusvård
Svårt sjuk (CRB
3-4)
Verifierad atypisk
genes
J15.7
S. pneumoniae
S. pneumoniae
S. pneumoniae
H. influenzae
S. aureus
Legionella
Mykoplasma
750 mg x 3 i 5-7 dagar
200 mg x 1 i 3 dagar därefter 100 mg x 1 Total
behandlingstid 5-7 dagar
3gx3
Enligt resistensmönster
penicillin V
vid pc-allergi:
doxycyklin
bensylpenicillin vid
pc-allergi:
erytromycin iv eller
klindamycin iv
bensylpenicillin +
moxifloxacin eller
cefotaxim +
erytromycin
erytromycin
doxycyklin
1 g x 3 i 7 dagar
100 mg x 2 i 3 dagar därefter 100 mg x 1 i 4 dag.
Total behandlingstid 7 dag.
3 g x 3 alt 1 g x 4
1 g x 3 initialt
600 mg x 3
3gx4
400 mg x 1
1gx3
1gx3
500 mg x 2 i 7 dagar
100 mg x 2 i 3 dagar därefter 100 mg x 1 i 4 dag.
Total behandlingstid 7 dag.
Etiologi
Infektionstyp
Rekommenderat preparat
J16.0 Chlamydophila
pneumoniae
erytromycin
doxycyklin
A48.1 Legionella
moxifloxacin
Aspirationspneumoni
(samhällsförvärvad
el tidig nosokomial)
Nosokomial
pneumoni
J15.9
≥5 dagar på sjukhus
VAP Ventilator
associerad pneumoni
J15.0
J15.5
J15.6
J15.2
J15.1
bensylpenicillin
Normaldosering vuxna
Övriga kommentarer
500 mg x 2 i 7dagar
100 mg x 2 i 3 dagar därefter 100 mg x 1 i 4 dag.
Total behandlingstid 7 dag.
400 mg x 1 i 10 dagar,
14-21 dagar vid
immunsuppression
3gx3
Okänd
piperacillin-tazobactam
eller cefotaxim
vid svårt sjuk pat
ev tillägg moxifloxacin
4 g x 3-4
1 g x 3 i 7 dagar
Klebsiella
E. coli
Serratia
S. aureus
meropenem eller
piperacillin-tazobactam
500 mg x 3-4 i 8 dagar
4 g x 3-4 i 8 dagar
P. aeruginosa
enligt resistensmönster
Individualiserad och
förlängd behandling
400 mg x 1
LE D E R O C H S KE LE T T
Osteomyelit/
Okänd
spondylit/artrit
Stafylokocker
(sjukhusfall)
M86.M46.M00.- Streptokocker
kloxacillin
kloxacillin
flukloxacillin
vid pc-allergi: klindamycin
bensylpenicillin
penicillin V
vid pc-allergi: klindamycin
Gramnegativa stavar enligt resistensmönster,
oftast ciprofloxacin eller
trim-sulfa
2gx3
2gx3
1,5 g x 3
300 mg x 3
3gx3
2gx3
300 mg x 3
C E NTR AL A N E R VSYSTE M E T
Meningit,
Före odlingssvar
initialbehandling
G00.9
cefotaxim +
ampicillin
alternativ behandling
meropenem
3 g x 3-4
3 g x 3-4
2gx3
Infektionstyp
Etiologi
Rekommenderat preparat
vid typ 1 pc-allergi: komb
moxifloxacin +
vancomycin +
trim/sulfa
Neuroborrelios
G01.9+A69.2
Normaldosering vuxna
Övriga kommentarer
400 mg x 1
1gx3
20 ml x 2 (320 + 1600 mg)
100 mg/kg/dygn i 14
Borrelia burgdorferi < 8 år ceftriaxon
dagar
sensu lato
> 8 år doxycyklin peroralt 200 mg x 2 i 10 dagar
alternativt
200 mg x 1 i 14 dagar
H U D O C H M J U KD E L AR
Erysipelas A46.9
Okomplicerad
1 g x 3 (vid vikt 90-120 kg
Betastreptokocker penicillin V
2 g x 3) i 10-14 dagar
(S. pyogenes, GCS,
vid pc-allergi: klindamycin 300 mg x 3 i 10-14 dagar
GGS)
Vid svårare fall som
kräver sjukhusvård
(obs högläge)
Cellulit
L03./abscess (när antibiotikaterapi är
indicerad)
bensylpenicillin
3gx3
vid pc-allergi: klindamycin 600 mg x 3
kloxacillin
flukloxacillin
penicillin V
vid pc-allergi: klindamycin
1-2 g x 3 i 7-10 dagar
1 g x 3 i 7-10 dagar
1 g x 3 i 7-10 dagar
300 mg x 3 i 7 dagar
meronem+
klindamycin
2gx3
600 mg x 3
S. aureus
S. pyogenes
gramnegativ
blandflora
flukloxacillin
penicillin V
1 g x 3 i 7-10 dagar
1 g x 3 i 7-10 dagar
Behöver sällan behandlas.
Noggrann sårvård.
Kompression vid venösa
bensår.
S. aureus
S. pyogenes
flukloxacillin
penicillin V
1gx3
1gx3
Som ovan men
eventuellt även
gramnegativa tarmbakterier och
anaerober
kloxacillin alternativt
piperacillin-tazobaktam
eller enligt resistensbesked
2gx3
4gx3
S. aureus
S. pyogenes
nekrotiserande fasciit
samtidig kirurgi
M72.6
Infekterade ej
diabetiska sår
(när antibiotikaterapi
är indicerad)
Diabetesfotsår
E10.5
Opåverkad patient
Påverkad patient
Etiologi
Infektionstyp
Rekommenderat preparat
Normaldosering vuxna
Övriga kommentarer
B U KI N F E KTI O N E R
Peritonit
K65.0.E. coli
Klebsiella
Enterokocker
B. fragilis
P. aeruginosa
piperacillin-tazobactam
4gx3
eller enl resistensbesked.
vid pc-allergi:
ciprofloxacin +
400 mg x 2 iv
metronidazol
initialt 1,5 g x 1 sedan
1 g x 1 iv
E NTE R ITE R
Lätta fall
A04.7
Clostridium difficile avvakta
Medelsvåra fall
Svåra fall
Sätt ut pågående antibiotikum
metronidazol
vankomycin peroralt
400 mg x 3 i 10 dagar
125 mg
samråd
x 4 i 10
med
metronidazol iv kombinerat dagar
relevant
med högdos vankomycin
specialist
peroralt
Mycket svåra fall
U R I NVÄGAR
Asymptomatisk
bakteriuri (ABU)
Gravida:
ABU och cystit
Afebril symtomgivande
(nedre) UVI - cystit
N30.0
Män
Alltid odling före
behandling
Kvinnor
Alltid odling vid
recidiverande
nedre UVI
Mycket vanligt förekommande hos äldre. Varken
män eller kvinnor skall i
normalfallet behandlas.
Spektrat av bakterier
skiljer sig inte gentemot icke gravida
kvinnor, men hos
gravida skall även
ABU behandlas.
50 mg x 3 i 5 dagar
nitrofurantoin*
200 mg x 3 i 5 dagar
pivmecillinam
ceftibuten kan övervägas
som andrahandsalternativ
Män
E. coli
Enterobacteriacae
nitrofurantoin*
pivmecillinam
50 mg x 3 i 7 dagar
200 mg x 3 i 7 dagar
Kvinnor
E. coli
Enterobacteriacae
S. saprophyticus
nitrofurantoin*
pivmecillinam
50 mg x 3 i 5 dagar
200 mg x 3 i 5 dagar
alt
400 mg x 2 i 3 dygn (<50
år vid sporadisk UVI)
Infektionstyp
Etiologi
Rekommenderat preparat
Normaldosering vuxna
Övriga kommentarer
U R I NVÄGAR
Febril (hög) UVI E. coli
pyelonefrit
Enterobacteriacae
N39.0
alt N10.9
Vid sjukhusvård
(utan tecken på
svår sepsis) ej
gravida, ej njursvikt
Gravida
Pyelonefrit med svår
sepsis
Om känd nylig
multiresistent
infektion och/eller
bärarskap - rådgör
med infektionsläkare
ciprofloxacin peroralt
trim-sulfa peroralt andrahandsalternativ
500 mg x 2 i 7 dagar
(kvinnor) alt 14 dagar
(män)
160/800 mg x 2 i 10-14
dagar
tobramycin engångdos
(kan ev upprepas dag 2)
alt cefotaxim
4,5 mg/kg
cefotaxim
alt ceftibuten peroralt
1gx4
400 mg x 2 i 10-14 dagar
cefotaxim +
tobramycin engångsdos
eller
piperacillin-tazobactam +
tobramycin
1gx3
4,5-6 mg/kg
1gx3
4gx3
4,5-6 mg/kg
* Dosering anpassas efter njurfunktion, särskilt viktigt hos äldre. Tabletterna kan krossas
eller blandas i lite vätska eller i maten.
Etiologi
Infektionstyp
Rekommenderat preparat
Normaldosering vuxna
Övriga kommentarer
B LO D BAN O R
Endokardit
Alfastreptokocker
I33.- Stafylokocker
E. faecalis
Alltid samråd med
S. pneumoniae
specialist
”HACEK”
Svår sepsis
och septisk chock,
både samhällsförvärvad och nosokomial
Initial kombinationsbehandling med bensyl-pc+
aminoglykosid eller kloxacillin/vankomycin+ aminoglykosid. Behandlingstid
med betalaktamantibiotikum ofta 4-6 veckor
Initialt mycket bred piperazillin-tazobaktam
antibiotikatäckning i eller
avvaktan på odlings- meropenem
svar
A4X.X
vid båda alternativen tilllägg av tobramycin
4 g x 3-4
1gx4
Efter första dostillfället
ges en extra dos efter
halva dosintervallet
4,5-5 mg/kg som engångsdos
Feber hos neutropen
patient
Initialt mycket bred meropenem
antibiotikatäckning i piperacillin-tazobaktam
avvaktan på odlings- ceftazidim
svar
0,5 g x 4
4gx4
2gx3
Fokus är vanligen munhåla eller tarm
Empirisk behandling
av patient med oklar
infektion på akutmottagningen
Betastreptokocker
Staphyloccous
aureus
E. coli
Pneumokocker
3gx3
4,5-6.0 mg/kg
bensylpenicillin
tobramycin
information om lathunden
Lathunden är ett uppdaterat sammandrag av häftet Antibiotika
- rekommendationer och förbrukningsmål 2013, framtaget av Strama
Västmanland i samarbete med Läkemedelskommittén i Västmanland.
För preparatnamn se aktuellt exemplar av Basläkemedel.
Ytterligare exemplar av lathunden kan beställas från
Läkemedelskommittén 021-17 56 97.
Uppdaterat häfte och lathund finns publicerat på www.ltv.se/lk och
www.ltv.se/strama.
www.ltv.se/lk
www.ltv.se/strama
Antibiotika och födointag
Perorala antibiotika och rekommenderad relation till födointag
Exempel på preparat som bör intas på
fastande mage eller före måltid
• flukloxacillin
• penicillin V
• erytromycin
• ceftibuten
• rifampicin
Exempel på preparat som bör intas
tillsammans med mat
• doxycyklin
• fusidinsyra
• nitrofurantoin
• cefadroxil
Exempel på preparat som kan intas oberoende
av föda
• amoxicillin
• trimetoprim
• trim-sulfa
• klindamycin
• metronidazol
• pivmecillinam
• ciprofloxacin
Utsöndring och metabolism
Många antibiotika utsöndras via njurarna och dosering skall ske med hänsyn till njurfunktionen.
Då serumkreatininvärdet ofta ger otillräcklig information om njurfunktionen (särskilt hos äldre) bör i
många fall kreatininclearance beräknas med nomogram eller enl. formel:
f x (140-ålder) x vikt (kg)
Kreatininclearence =
Serumkreatinin (µmol/l)
Där f=1,23 för män och 1,04 för kvinnor
Se även http://icd.internetmedicin.se/krea
Dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion
Kreatininclearance
(ml/min)
Amikacin
Amoxicillin
Ampicillin
Bensylpenicillin
Cefotaxim
Ceftazidim
Cefuroxim
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Fenoxymetylpenicillin
Flukloxacillin
Kloxacillin
Meropenem
Nitrofurantoin
Piperacillin-tazobactam
Trimetoprim
Trimetoprim-sulfa
Tobramycin
iv
po
iv
iv
iv
iv
iv
iv
po
po
po
iv
iv
po
iv
po
iv/po
Iv
> 80
15-30 mg/kg*
500 mg x 3
2gx3
3gx3
1gx3
1gx3
0,75-1,5 g x 3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
1gx3
2gx3
0,5-1 g x 3
50 mg x 3
4gx3
160 mg x 2
160/800 mg x 2
4.5-6.0 mg/kg*
41-80
15 mg/kg*
500 mg x 3
2gx3
3gx3
1gx3
1gx2
0,75-1,5 g x 3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
1gx3
2gx3
0,5-1 g x 3
50 mg x 3
4gx3
160 mg x 2
160/800 mg x 2
4.5 mg/kg*
20-40
5-10 mg/kg*
500 mg x 3
2gx2
3gx2
1gx2
0,5 g x 2**
0,75-1,5 g x 2
400 mg x 1
500 mg x 1
1gx3
1gx3
2gx3
0,5-1 g x 3
använd ej
4gx3
160 mg x 2
80/400 mg x 2
2.2 mg/kg*
< 20
Försiktighet
500 mg x 2
2gx2
3gx2
1gx2
0,5 g x 1**
0,75 g x 1-2
försiktighet
försiktighet
0,5-1 g x 3
500 mg-1 g x 3
1-2 g x 3
0,5-1 g x 2
använd ej
4gx2
160 mg x 1
använd ej
försiktighet
Vid allvarlig sepsis kan högre doser behövas initialt, kontakta infektionsbakjour
Vid kraftigt nedsatt njurfunktion kontakta gärna infektionsbakjour
* Engångsdos - vid eventuell fortsatt behandling dosering enligt koncentrationsbestämning.
Den högre dosen ges vid septisk chock. Vid kreatininclearance < 20 ml/min överväg annan
behandling.
** Första dosen 1 g
Följande antibiotika kan doseras oberoende av njurfunktionen:
Doxycyklin, erytromycin, fusidinsyra, klindamycin och metronidazol.
Penicillinallergi
Cecilia Björhn och Mareike Fech-Bormann
Vuxna:
Vi har idag möjlighet att diagnosticera IgE-medierad allergisk reaktivitet mot
penicillin med specifik IgE antikroppsanalys för både pcV och pcG eller pricktest.
Ett negativt testutfall kan dock inte helt garantera att en individ inte råkar ut för
reaktion vid penicillinbehandling. Sådan reaktion kan hos vuxen vara illamående,
kräkning, magsmärtor och diarré eller utslag utan klåda. Dessa reaktioner är inte
yttryck för penicillinallergi. Däremot kan urtikaria (nässelutslag), speciellt om den
debuterar i början av kuren, och i synnerhet om den är förenad med klåda eller
svullnad av typ Quincke-ödem vara ett uttryck för allergi. Sådan så kallad Typ Iallergi är IgE-medierad. Den kan också ge upphov till anafylaktisk reaktion med
blodtrycksfall, cirkulationssvikt och medvetandeförlust. Mukokutant syndrom,
serumsjuka, och påtaglig ledsvullnad är uttryck för icke-IgE-medierad allergi.
Barn:
Hos barn är reaktioner från huden och gastrointestinalkanalen vanliga vid penicillinbehandling. Oftast beror sådana reaktioner inte på allergi. Vid enbart kräkning/diarré utan allmänpåverkan kan kuren fortsätta. Om barnet får hudreaktion
bör läkarbedömning göras. Dokumentation är viktig! Vid utslag med besvärlig
klåda eller lindrig urtikaria (nässelutslag) bör behandlingen avbrytas, eventuellt
byte till makrolid eller cefalosporin. Barnmottagningen kan via remiss i lugnt
skede utföra peroral penicillinprovokation. Vid uttalad urtikaria rekommenderas
specifik IgE antikroppsanalys ca 4 veckor (max 6 månader) efter reaktionen. Om
analysen utfaller negativt rekommenderas remiss till barnmottagningen för provokation. Vid uttalad urtikaria kan byte ske till makrolid men inte till cefalosporin.
Om barnet blir andningspåverkat, får allmänpåverkan eller uppvisar tecken på
mukokutant syndrom skall behandlingen omedelbart avbrytas. Akut remiss till
barnkliniken för handläggning.
Flödesschemat på omstående sidor beskriver handläggningen av reaktionen vid
penicillinbehandling hos barn och vuxna.
UTREDNING
AKUT
SYMPTOM
Illamående
Diarré
Utslag utan klåda
Klåda i underliv
• Ej nödvändig
• Tål Pc
• Om orolig ge 1:a tabl på
mottagn vid nästa kur
• Symptomatisk terapi
• Kan fortsätta Pc
•
•
•
•
Negativ
Remiss till allergimott (ÖNH-klin
Västerås)
Positiv
VARNING
Pc i journal
och till patient
Specifik IgE antikroppsanalys
pcV&pcG
> 3 veckor efter reaktion
• Avbryt Pc-behandling
• Ställningstagande till behov av
fortsatt antibiotikabehandling
(erytomycin? tetracyklin?)
• Dokumentera när under kuren
och hur utslagen ser ut
• Antihistamin mot klådan
• Vid uttalade symptom, stötdos,
en kort kur kortison
• Utbredd, upphöjd, kliande
• Smärre Quincke-ödem
URTIKARIA-nässelutslag
Handläggning av reaktioner vid penicillinbehandling hos VUXNA
• Snabbt insatt behandling med
Adrenalin, Steroider, Antihistamin
• Chockbehandling
• Dokumentera
• Varning Pc
• Biverkningsanmälan
ANAFYLAKTISKA REAKTIONER
• Astma
• Blodtrycksfall
• Tung-larynxödem
Christina Heinrich, överläkare, ÖNH-kliniken Västerås
• Remiss till Barnmottagning för
provokation
• Avbryt Pc
• Dokumentera
• Behövs fortsatt antibiotika erytromycin, klindamycin
• Avbryt Pc
• Dokumentera
• Behövs fortsatt antibiotika erytromycin, klindamycin
• Snabbt insatt behandling med
Adrenalin, Steroider, Antihistamin
• Chockbehandling
UTSLAG
• Med besvärlig klåda
• Lindrig urtikaria
UTTALAD URTIKARIA
-nässelutslag
• Utbredd, upphöjd, kliande
Quincke-ödem
• Smärre Quincke-ödem
ANAFYLAKTISK REAKTION
• Andningspåverkan
•
•
•
•
Positiv
VARNING
Pc i journal och till
föräldrar/patient
Dokumentera
VARNING Pc
Biverkningsanmälan
Vid tveksamhet remiss till Barnkliniken
Negativ
Remiss till Barnmottagningen för
provokation
Specifik IgE antikroppsanalys
pcV&pcG
> 3 veckor efter reaktion
• Ej nödvändig
• Tål Pc
UTREDNING
• Fortsätta Pc
AKUT
• Illamående
• Diarré
• Utslag med ingen eller lindrig klåda
SYMPTOM
Handläggning av reaktioner vid penicillinbehandling hos BARN
Kerstin Werner, Barnhälsovårdsöverläkare, Barn- och ungdomsklinikenChristina Heinrich, överläkare, ÖNH-kliniken Västerås
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards