Rekommendationer för initial antibiotikabehandling i slutenvård

advertisement
* Nebcina, Netilyn och Garamycin har likvärdig effekt och doseras på samma sätt. Vid mer än 1
dygns behandling , vg se separat PM ”Antibiotikabehandling i slutenvård” ang fortsatt dosering.
** Undvik vid grav njursvikt pga kramprisk 2010
Dosering vid nedsatt njurfunktion
<20
20-40
1gx2
1gx2
1-3 g x 3
Bensylpenicillin
>80
Kreatininclearance
41-80
500 mg x 2
1gx3
500 mg x 1
500 mg x 1
400 mg x 1
400 mg x 1
400 mg x 2
Ciproxin normaldos po
500 mg x 2
0,75 g x 2
Ciproxin iv
400 mg x 2
1gx2
1gx3
1gx3
Claforan
1gx3
0,75 g x 3
1gx3
1gx3
1,5 g x 3
Zinacef
0,75 g x 3
2gx3
Ekvacillin
2gx3
0,5 g x 1
0,5 g x 2
0,5 g x 2
0,5 g x 3
1gx3
Fortum
1gx2
1gx4
Fortum, neutropeni
1gx3
1,5 mg/kg
2,2 mg/kg x 1
0,25 g x 2
0,5 g x 2
4,5-6 mg/kg x1
Nebcina*
4,5 mg/kg x 1
0,5 g x 3
Meronem
0,5 g x 3
0,5 g x 2
0,5 g x 3
1gx2
2gx2
0,5 g x 4
Meronem, neutropeni
0,5 g x 4
2gx3
Meronem, meningit
2gx3
4gx2
4gx3
0,25-0,5 g x2**
0,5 g x 2-3
4gx3
Tazocin
4gx3
0,5 g x 3
Tienam
0,5 g x 3
0,5 g x 2 **
0,5 g x 3
0,5 g x 4
0,5 g x 4
Tienam, neutropeni
Läs mer i PM ”Antibiotikabehandling i slutenvården”
Det finns på intranätet Lina under fliken ”Vårdstöd”
• VIKTIGA ÖVERVÄGANDEN
• Har patienten överhuvudtaget en bakteriell infektion som
kräver omedelbar antibiotikabehandling?
• Alla patienter behöver inte iv-behandling. För opåverkade
patienter som kan ta tabletter är peroral behandling ofta ett
fullgott alternativ.
• Blododla alltid före insättandet av iv-antibiotika och säkra
odlingar från andra relevanta lokaler t ex urin, sputum, sår.
• Vid nedsatt njurfunktion se separat doseringsschema.
• Vid misstanke om meningit, nekrotiserande fasciit eller
septisk chock: kontakta omedelbart infektions- och narkosläkare!
• Kontakta gärna infektionsläkare vid grav immunsuppression/cytostatikabehandling, nosokomial smitta,
misstanke om multiresistenta bakterier, graviditet, grav
njur- eller leversvikt, smitta förvärvad utomlands.
• En målsättning är att undvika selektion av multiresistenta
bakterier genom en minskad användning av kinoloner och
cefalosporiner
Riktlinjerna gäller samhällsförvärvade infektioner hos vuxna
patienter utan immunsuppression. Behandlingen avser de första dygnen tills specifik diagnos alternativt odlingssvar erhållits.
Mål: Att underlätta initialt antibiotikaval för att uppnå en
korrekt och riktad behandling
Rekommendationer för initial
antibiotikabehandling i slutenvård
Diagnosmisstanke Terapi
Pc-allergi typ 1
Pneumoni* & KOLexacerbation
T. Kåvepenin 1 g x 3 x VII
T. Amoxicillin 500 mg x 3 x
VII (vid KOL)
Inj. Bensylpenicillin 1-3 g x
3 iv (gäller även vid KOL!)
K Dalacin 300 mg x 3
Inf Clindamycin 600 mg x 3 iv
Vid KOL:
T. Doxyferm 100 mg x 1
(200 mg x 1 första dygnet)
T. Bactrim Forte 1 x 2
Nedre urinvägsinfektion
T. Selexid 200 mg x 3xV
alt.
T. Furadantin 50 mg x 3xV
(till kvinnor)
T. Furadantin 50 mg x 3
T. Ciprofloxacin 250 mg x 2
För bedömning av
allvarlighetsgraden och
vid nylig sjukhusvård, se
separat PM
Asymtomatisk bakteriuri behandlas endast
vid graviditet eller inför
urologisk kirurgi.
Till män (OBS!):
T. Ciprofloxacin 500 mg
x 2 x XIV
Febril urinvägsinfektion*
T. Ciprofloxacin 500 mg x 2
Inj. Claforan 1 g x 3 iv alt.
Inj. Nebcina
4,5-6 mg/kgx1iv **
T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 alt.
T. Bactrim Forte 1 x 2
Inj. Nebcina 4,5-6 mg/kgx1iv
Erysipelas*
(streptokocker)
T. Kåvepenin 1 g x 3 x X
Inj.Bensylpenicillin
1 g x 3 iv
K. Dalacin 300 mg x 3
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
Hud-& mjukdelsinT. Heracillin 0,5 g 2 x 3
fektion (staf. aureus) Inf. Ekvacillin 2 g x 3 iv
K. Dalacin 300 mg x 3
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
Bukinfektion
Inf Tazocin 4 g x 3 iv alt.
Inj Claforan 1 g x 3 iv +
Inf. Flagyl 1,5 g x 1 iv
(1 g x 1 fr.o.m. dag 2)
Inf. Ciproxin 400 mg x 2 iv +
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
Svår bakteriell
infektion/ sepsis
med oklart fokus
Inj.Bensylpenicillin
3 g x 3 iv + Inj. Nebcina
4,5-6 mg/kg x 1 iv ** alt.
Inj. Claforan 1 g x 3
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
+ Inj. Nebcina
4,5-6 mg/kg x 1 iv **
* Fördjupande information finns i separat PM på infektionsklinikens hemsida.
** Vid >1 dygns behandling ska koncentrationsbestämning göras. Se PM ”Antibiotika
behandling i slutenvården” ang fortsatt dosering.
För dosering vid nedsatt njurfunktion - se baksidan.
Download