Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl

Rutin
Antibiotikabehandling - allmänt
Dokument-id i Barium
23718
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-09-28
Version
5
Innehållsansvarig: Julia Lenzen, Överläkare, Läkare Infektion (julle)
Granskad av: Christer Printz, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (chrpr)
Godkänd av: Marga Brisman, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (marbr30)
chefläkare
Publicerad för: Skaraborgs Sjukhus
Revideringar i denna version
Ersätter Styrdokument ”Antibiotikabehandling - Infektionssjukvård”
revideringsdatum 170928 – Korrigering under rubrik ”Behandling” vad
gäller pneumoni
Syfte
Säkerställa adekvat terapeutiskt antibiotikaval och minskad användning av cefalosporiner, kinoloner
och karbapenemer, vilka selekterar för multiresistenta bakterier
Arbetsbeskrivning
Rekommendationerna avser initial behandling av akuta samhällsförvärvade bakteriella infektioner
hos vuxna patienter – ej IVA- eller immunsupprimerade patienter. Ta hänsyn till patientens
njurfunktion! Har patienten överhuvudtaget en bakteriell infektion som kräver antibiotikabehandling?

Alltid blododling x 2 och andra relevanta odlingsprov före intravenös antibiotikaterapi.

Indikation för antibiotika och misstänkt infektionsfokus ska dokumenteras i journal.

Intravenös antibiotikabehandling prövas dagligen utifrån status, lab-svar och ev
röntgensvar. När odlingssvar med resistensbesked erhållits ges mer riktad terapi.

Stoppdatum för perorala kurer dokumenteras.

Antibiotikabehandling utan klarlagd indikation hos stabil patient bör avslutas.

Rådgör med infektionskonsult vid svåra infektioner, avvikande förlopp och Nebcinabehandling i mer än 3 dygn.

Vid grav obesitas (BMI> 40) övervägs dosjustering av framför allt aminoglykosid och
kinoloner, efter diskussion med infektionskonsult.
Graviditet
Hos gravida kvinnor uppnås koncentrationer av antibiotika i serum som endast är c:a 50% av dem
hos icke-gravida. Detta gäller särskilt för antibiotika som utsöndras via njurarna, som t ex penicillin,
ampicillin/amoxicillin och cefalosporiner. Orsaken är sannolikt en ökad plasmavolym och ökad
clearance via njurarna, som kan uppträda redan tidigt under graviditeten.
Vid behandling av allvarliga infektioner hos gravida kvinnor bör således inte enbart antalet
doser ökas utan även den enskilda dosen av penicilliner och cefalosporiner höjas. Kontakta
infektionskonsult! Se www.infpreg.se för antibiotikaval och dosering.
Peroral behandling (kursiv text i tabellen)
Ges till mindre allvarligt sjuka patienter samt som uppföljning till intravenös terapi.
Resistenta bakterier
När infektion med multiresistenta bakterier misstänks rekommenderas kontakt med
infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas. Gäller t ex känd bärare av MRSA, ESBL
eller annan multiresistent bakterie och patienter som nyligen vårdats utanför Sverige. För
vårdhygieniska aspekter hänvisas till Vårdhygiens hemsida.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 3)
Rutin
Antibiotikabehandling - allmänt
Dokument-id i Barium
23718
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-09-28
Version
5
Penicillinallergi
Tidigare reaktion på penicillin
Handläggning
Icke-kliande utslag och/eller magbesvär
KAN behandlas med penicilliner
Kliande utslag, urtikaria eller ansikts/ledsvullnad
Ska EJ behandlas med penicilliner men KAN
behandlas med cefalosporiner, karbapenemer
Anafylaxi eller mukokutant syndrom
Ska EJ behandlas med betalaktamantibiotika
(penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer)
Behandling
Intravenös behandling sprids jämnt över dygnet, dvs var 8:de timme om det står x 3 eller var 6:e
timme om det står x 4, etc
Pneumoni
Behandling
Behandling vid penicillinallergi
Inj Bensyl-PC 1-3g x 3
Inf Abboticin 1g x 3 alt Inf Clindamycin
300 – 600 mg x 3
T Kåvepenin 1gx3
K Erymax 250mg 2x2
KOL: T Amimox 500mg x 3
KOL: T Doxyferm 100mg
IVA-krävande
pneumoni
Inj Piperacillin/Tazobactam 4 g x 4 + Inf Clindamycin 600 mg x 4 och
Inj Abboticin 1g x 3
Inj Abboticin 1 g x 3 och
Pyelonefrit/ febril
UVI
Inf Nebcina 5 mg/kg x 1
(alt inj cefotaxim 1 g x 3)
T Ciprofloxacin 500 mg x 2
Erysipelas
Inf Nebcina 5 mg/kg x 1
T Ciprofloxacin 500 mg x 2
Inj Bensyl-PC 3g x 3
Inf Clindamycin 300 - 600mg x 3
T Kåvepenin 1-2 g x 3
K Clindamycin 300mg x3
Inj Kloxacillin 2g x 3-4
Inf Clindamycin 300 - 600mg x 3
T Flukloxacillin 1g x 3
K Clindamycin 300mg x3
Bukinfektion
Inj Piperacillin/Tazobactam
4g x 3
Inf Clindamycin 600mg x 3
och Inf Ciprofloxacin 400mg x 2
Meningit **
Inj Cefotaxim 3g x 4 och
Inj Doktacillin 3g x 4
Kontakta Infektionskonsult!
Hud- och
mjukdelsinfektion
alt. Inj Meropenem 2g x 3
Svår bakteriell
Inj Bensyl-PC 3 g x 3 och Inf
infektion med oklart Nebcina 5 mg/kg x 1
fokus
alt. Inj Cefotaxim 1g x 3
Inf Clindamycin 600mg x 3 och
Svår sepsis/septisk
chock ***
Inf Clindamycin 600mg x 4 och
Inj Piperacillin/Tazobactam
4 g x 4 och
Inf Nebcina 5 – 7 mg/kg x 1
Inf Nebcina 4,5 -6mg/kg x 1
Inf Nebcina 5 -7mg/kg x 1
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 2 (av 3)
Rutin
Antibiotikabehandling - allmänt
Dokument-id i Barium
23718
Dokumentserie
skas/med
Giltigt t.o.m.
2017-09-28
Version
5
**Steroider ges i samband med varje antibiotikados, Inj Betapred 4mg/ml 2 ml x 4.
***vid svår septisk chock ges en extrados pip/tazo mellan dos 1 och 2, dvs. antibiotikum ges vid 0,
4, 8 och 16 timmar första dygnet. Nebcina ges i dos 7 mg/kg x 1.
Behandlingstid
Pneumoni 7 d
KOL 5 d
Erysipelas 10 d
Hud- och mjukdelsinfektion 7-10 d
Febril UVI kvinna 7 dgr vid behandling med ciprofloxacin, annat
antibiotikum 10-14 dgr ; man 10-14 dgr
Koncentrationsbestämning Nebcina: se Styrdokument ”Aminoglykosidbehandling vuxna”
Doseringsrekommendationer vid nedsatt njurfunktion
Kreaclearance >
80 ml/min
41-80 ml/min
20-40 ml/min <20 ml/min
Bensylpenicillin
1-3g x 3
1-3g x 3
1-3g x 2
1-3g x 2
Cloxacillin
2g x 3-4
2g x 3
2g x 3
1gx3
Cefotaxim
1g x 3
1g x 3
1g x 2
1g x 2
Ceftazidim
neutropeni
1g x 3
1g x 4
1g x 2
1g x 3
0,5g x 2
0,5g x 3
0,5g x 1
0,5g x 2
Piperacillin/Tazobactam 4g x 3
neutropeni
4g x 4
4g x 3
4g x 4
4g x 3
4g x 3
4g x 2
4g x 2
Meropenem
neutropeni
0,5g x 3
0,5g x 4
0,5g x 3
0,5g x 4
0,5g x 3
0,5g x 3
0,5g x 2
0,5g x 2
Doktacillin
2g x 3
2g x 3
2g x 2
1g x 2
Nebcina
5-7mg/kg x 1
5mg/kg x 1
3mg/kg x 1
Undvik!
Ciprofloxacin po lågdos 500mg x 2
500mg x 2
500mg x 1
500mg x 1
Bactrim 400/80mg po
2x2
2x2
1x2
Undvik!
Nitrofurantoin po
50mg x 3
50mg x 3
Ingen effekt
Ingen effekt
Peroral betalaktam-antibiotika behöver ej dosjusteras vid nedsatt njurfunktion. Clindamycin,
Doxycyklin, Erytromycin och Metronidazol ges oberoende av njurfunktion. Observera att högre
doser av betalaktam-antibiotika ges vid CNS-infektion och endokardit.
Käll- och litteraturförteckning
Se www.infpreg.se för antibiotikaval och dosering.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 3 (av 3)