Checklista vid insättande av antibiotika

advertisement
Version 120813
Checklista vid insättande av antibiotika
1. Konsultera infektionsbakjour och narkosläkare
vid misstanke om livshotande infektion.
2. Ställ preliminär infektionsdiagnos
a. Infektionsfokus?
b. Ange ICD-nummer: pneumoni, pyelonefrit,
erysipelas, etc.
c. Ange svårighetsgrad (CRB vid pneumoni, MEWS)
d. Immunsuppression?
e. Sannolikt etiologiskt agens?
f. Riskfaktorer resistenta bakterier?
g. Motivera ditt val av antibiotika i journalen
3. ”Source Control” - Föreligger behov av
kirurgisk intervention - Kontakta relevant kirurg!
OBS utredning av infektionsfokus måste fortsätta
om man inte lokaliserat infektionskällan
4. Ange tidpunkt för ny bedömning av forts
antibiotika alt utsättning.
5. När odlingssvar med resistensbesked
erhållits ges riktad terapi.
6. Mikrobiologisk provtagning
a. Odla (blod, urin, luftvägar, sår, ledvätska, likvor,
petekier, abscesser, nekrotiserande fasciit etc.)
om möjligt innan behandling påbörjas
b. Snabbdiagnostik
• Pneumoni: direktmikroskopi, PCR, urinantigen
• Septisk artrit: direktmikroskopi, ev. PCR* om
pågående antibiotika
• Meningit: direktmikroskopi, latexagglutination,
PCR (virus, tbc) (helst >5ml)
• Abscess: direktmikroskopi, ev. PCR* om pågående
antibiotika*
• Nekrotiserande fasciit/septiska embolier:
direktmikroskopi, snabbstreptokock-A-test ev. PCR*
*ej snabbdiagnostik
Empirisk antibiotikabehandling på akuten av vanliga icke intensivvårdskrävande infektioner
• 1a hands val avser initial behandling för vuxna patienter utan riskfaktorer för antibiotikaresistens (resor, nyligen antibiotikabehandlad, sjukhusvistelse > 2 dygn) eller
immunsuppression.
• Doserna gäller för vuxna patienter med normal njurfunktion. Vid nedsatt njurfunktion följs doseringsschema på nedanstående sida.
• Misstanke multiresistenta (MDR) bakterier4, Screeningodla för MRSA/MDR, isolera!, MRSA: tillägg av vankomycin 1g x 3 iv till ovanstående, ESBL: meropenem +/- amikacin
(Biklin), MDR pseudomonas/acinetobacter: kontakta infektionsbakjouren
Diagnos
1a hands val
Alternativ: penicillinallergi typ 13,
resistenta bakterier4
Att tänka på
Pneumoni1, 2
inj. bensylpc 1-3g x 3
T. penicillin V 1g x 3-4
T. amoxicillin 750mg x 3 (vid misstanke om
Haemophilus influenzae - tex KOL-pat 4)
inf. erytromycin2,3 1g x 3
T. erytromycin (Erymax)2,3 500mg x 2
T. doxycyklin2,3 100mg x 1
(dubbel dos dag 1. Vid Haemophilus
influenzae dubbel dos hela kuren.)
T. amoxicillin-klavulansyra4 875mg x 3
vid penicilinasproducerande Haemophilus
influenzae)
T. amoxicillin4 1g x 3 (vid pc nedsatta
pneumokocker)
a. Mycoplasma, vid epidemier
(makrolid/doxycyklin)
b. Legionella hos lung-sjuka, immunsupprimerade, utlandsresenärer
(moxifloxacin/inf. erytromycin 1g x 3)
c. Staph. aureus vid insjuknande i anslutning
till influensasjukdom (cefotaxim)
d. Tuberkulos hos äldre, invandrare, etyliker,
immunsupprimerade
e. Pneumocystis (Jirovicii) och aspergillus
hos immunsupprimerade
f. Pseudomonas aeruginosa vid allvarlig
underliggande lungsjukdom/immunsuppression (piperacillin/tazobactam 4g x 4)
g. pc nedsatta pneumokocker 4; vid misstanke
ge amoxicillin 1g x 3 alt B pc 3g x 4 alt
cefotaxim 1g x 4
Om CRB -65 > 21 se mycket allvarlig
pneumoni (ett CRB-poäng för vardera:
konfusion, resp > 30/min, BT: syst <90/
diast <60, ålder >65)
2
Om atypisk pneumoni – ge riktad beh.
Mycket allvarlig pneumoni1
- se även IVA-PM (”rött kort”)
inj. bensylpc 3g x 4 + inf moxifloxacin
400mg x 1
alt.
inj. cefotaxim 1g x 3 + inf. erytromycin
1g x 3
Pyelonefrit 4, 5, 6
(kvinnor)
inj. cefotaxim 1g x 3
alt.
T. ciprofloxacin 500mg x 2 x 7dygn + om
högfebril/påverkad: inf. aminoglykosid 6
(ev. endast engångsdos tills resistensbesked)
OBS begär alltid prel. svar på urinodling!
T. ceftibuten 400mg x 1 x 10 dygn.
Pga kort halveringstid bör beh. inledas (1-3
dygn) med 2-dos (400mg x 2), (ej evidensbaserat). Ceftibuten är peroralt alt vid opåverkad
pat och kinolon + trimetoprim-resistens.
alt
inf. aminoglykosid 3, 6, beh-tid 5 dygn
Akut cystit (nedre afebril UVI)
(kvinnor och män)
Febril urinvägsinfektion hos män 4, 5, 6, 7
OBS begär alltid prel. svar på urinodling!
T. nitrofurantoin 50mg x 3, beh-tid:
kv. 5 dgr, män 7 dgr (ej evidensbaserat)
alt.
T. pivmecillinam 200mg x 3, beh-tid:
kv. 5 dgr, män 7 dgr (ej evidensbaserat)
T. trimetoprim3 300mg x 1
T. ciprofloxacin3 500mg 1 x 2
inj. cefotaxim 1g x 3
alt
T. ciprofloxacin 500mg x 2 x 14 dygn +
om högfebril/påverkad: inf. aminoglykosid 5, 6
(ev. endast engångsdos tills resistensbesked)
T. trimetoprim 300mg x 1 x 14 dygn
alt
T. ceftibuten 400mg x 1 x 14 dygn.
2
3
4
5
Pga kort halveringstid bör beh. inledas (1-3
dygn) med 2-dos (400mg x 2), (ej evidensbaserat). Ceftibuten är peroralt alt vid opåverkad
6
pat och kinolon + trimetoprim-resistens.
Erysipelas 8
(Streptokocker), Vid misstanke om
fasciit eller myosit - se rött kort!
inj. bensyl-pc 1-3g x 3
T. penicillin V 1g x 3
alt om misstanke om blandinfektion
(streptokocker + S. aureus) i avvaktan på
odlingssvar: inf. kloxacillin 2g x 3-4
inf. klindamycin3 600mg x 3
K. klindamycin3 300mg x 3
Hud- och mjukdelsinfektion/
septisk artrit 4
(S. aureus), Vid misstanke om fasciit
eller myosit - se ”rött kort”!
inf. kloxacillin 2g x 3-4
T. flukloxacillin 1g x 3
inf. klindamycin3 600mg x 3
K. klindamycin3 300mg x 3
Bukinfektion
inj. piperacillin-tazobactam 4g x 3
alt.
inj. cefotaxim 1g x 3
+ inf. metronidazol 1,5g x 1 (dag 1)
(1g x 1 from dag 2)
alt.
inf. imipenem 0,5g x 3 / inj. meropenem
0,5g x 3 (vid komplicerad infektion)
inf. ciprofloxacin3 400mg x 2 +
inf. klindamycin3 600mg x 3
+/- inf. aminoglykosid 6
(pga hög kinolonresistens)
inj. cefotaxim 1g x 3 +/- inf. metronidazol
1,5g x 1 (dag 1)
(1g x 1 from dag 2)
+/- inf. aminoglykosid 6
alt
inj. piperacillin-tazobactam 4g x 3
+/- inf. aminoglykosid 6
inf. aminoglykosid 6
+ inf. klindamycin3 600mg x 3 i.v.
Vid petekier: Lägg till
inf. ciprofloxacin3 400mg x 2
(meningokocktäckning)
Svår bakteriell infektion med
oklart fokus
för ytterliggare information och vid
meningit eller septisk chock se schema
för intensivvårdskrävande infektioner
(”rött kort”)
1 Om CRB -65 > 2: se mycket allvarlig pneumoni
7
8
(ett CRB-poäng för vardera: konfusion, resp
> 30/min, BT: syst<90/ diast <60, ålder 65).
Om atypisk pneumoni – ge riktad
behandling.
Alternativ vid penicillinallergi typ 1.
Riskfaktorer för antibiotikaresistenta bakterier
(ABR): recidiv och behandlingssvikt, nyligen
antibiotikabehandlad, immunsuppression,
sjukhusvistelse > 2 dygn, resor, sjukvårdskontakt utomlands, utbrott med ABR i
omgivningen
Pga den höga resistensen mot kinoloner och
trimetoprim måste man överväga att inleda
behandlingen med intravenöst antibiotika
(tobramycin/cefotaxim/amikacin) på
sjukhus.
Aminoglykosid
Amikacin 15-30mg/kg / tobramycin 4,5-7mg/kg.
a. Vid septisk chock rekommenderas högsta
dosalternativet för första dosen (pga ökad
distributionsvolym), vid pyelonefrit lägsta
dosalternativet.
b. aminoglykosider ges oftast som en
engångsdos, vid fortsatt behov av behandling
med aminoglykosid skall serumkoncentration
av aminoglykosid, som ges 1 gång/dygn
bestämmas 8 och 24 tim efter given dos.
c. Kontraindikationer: konsultera relevant
specialist vid kronisk njurfunktionsnedsättning/
andra nefrotoxiska droger/akut anuri/hörselnedsättning
d. vid övervikt/undervikt bör lägre/högre doser/
kg kroppsvikt ges eftersom aminoglykosid inte
distribueras i fettvävnad,
e. amikacin rekommenderas vid misstanke om/
verifierad Enterobacteriaceaeinfektion då
amikacinresistens är lägre än för övriga
aminoglykosider.
Vid febril UVI efter prostatabiopsi ge initialt
cefotaxim (pga hög kinolonresistens) +/aminoglykosid, om septisk påverkad/
riskfaktorer för resistens kontakta infektionsbakjour för ställningstagande till karbapenem.
Vid svår erysipelas med kraftigt ödematösa
ben ges Bpc 3g x 4. Vid livshotande hud och
mjukdelsinf ges karbapenem+klindamycin –
se ”rött kort”.
Råd till sjukhusläkare
Korta behandlingstiderna för infektioner där patienterna svarat snabbt på antibiotika och saknar riskfaktorer för komplicerat förlopp.
Följ Stramas och Läkemedelsverkets riktlinjer via www.strama.se.
Vid okomplicerade pneumonier räcker det med en veckas antibiotikabehandling. Ett prokalcitonin (PCT < 0,25 stödjer utsättande av antibiotika vid pneumoni.
Nedre okomplicerad UVI hos kvinnor och män ska antibiotikabehandlas i 5 respektive 7 dygn.
Undvik eftersläckningskurer ”för säkerhets skull” efter postoperativa infektioner där adekvat kirurgisk åtgärd vidtagits.
Om patienten endast behöver 1-3 dygns peroral antibiotikabehandling efter utskrivningen kan tabletter tas från avdelningens läkemedelsförråd. Då undviks onödigt
långa kurer samt också behov av recept.
Källor
Referensgruppen för Antibiotikafrågor: www.srga.org.
Smittskyddsinstitutet, information om resistensläget: www.smittskyddsinstitut.se.
EUCAST, information om antibiotikakänslighet och brytpunkter för vildtypspopulationer:http://217.70.33.99/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
Infektionsläkarföreningens vårdprogram: www.infektion.net
Stramaportalen, information om resistensläget i Östergötland: www.lio.se
Kontakt: [email protected], [email protected]
Dosering vid nedsatt njurfunktion efter initial laddningsdos
Kreatinin clearance
Kr Cl: > 80 mL/min
80-41 mL/min
40-20 mL/min
< 20 mL/min
ampicillin
2g x 3
2g x 3
2g x 2
1g x 2
bensylpenicillin
1-3g x 3
1-3g x 3
1g x 2
1g x 2
kloxacillin
2g x 3
2g x 3
1g x 3
1g x 3
piperacillin-tazobaktam
4g x 3
4g x 3
4g x 3
4g x 2
cefotaxim
1g x 3
1g x 3
1g x 2
1g x 2
ceftazidim
(vid neutropeni)
1g x 3
1g x 4
1g x 2
1g x 3
0,5g x 2
0,5g x 3
0,5g x 1
0,5g x 2
meropenem
(vid neutropeni)
0,5g x 3
0,5g x 4
0,5g x 3
0,5g x 4
0,5g x 2
0,5g x 3
0,5g x 1
0,5g x 2
ciprofloxacin
400mg x 2
400mg x 2
400mg x 1
400mg x 1
Empirisk antibiotikabehandling på akuten av
vanliga icke intensivvårdskrävande infektioner
Håkan Hanberger, antibiotikaansvarig, Läkemedelskommitten Landstinget i Östergötland
www.lio.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards