farmakokinetik

advertisement
DOSERING VID NEDSATT
NJURFUNKTION
Ingrid Nilsson-Ehle
Infektionskliniken
Lund
ASTA, 80 år



Inkommer akut med kliniska tecken på en
pyelonefrit. Sepsis kan ej uteslutas.
Du vill behandla med Zinacef. Asta väger 55
kg, s-kreat 85 umo/L
Vilken dosering?



1. 0.75g x 3
2. 0,75g x 2
3. 0,75g x 1
ASTA, 80 år



Inkommer med kliniska tecken på en
pyelonefrit, sepsis kan ej uteslutas.
Du vill behandla med Ciproxin oralt. Asta
väger 55 kg, s-kreat 85 umol/L
Vilken dosering?



500mg x 2
250mg x 2
500mg x 1
ANTIBIOTIKA
Huvudsakligen non-renal elimination







Makrolider
Clindamycin
Doxyferm
Nitroimidazoler
Rifampicin
Fucidinsyra
Kloramfenikol
ANTIBIOTIKA
Renal elimination

Med stigande ålder
minskat renalt plasmaflöde
minskat GFR
minskad tubulär sekretion
minskad tubulär reabsorption
Nefronet åldras som en enhet
NJURENS ÅLDRANDE

Efter 50-års ålder
GFR minskar med 12 ml/min/10 år
Clearance av renalt utsöndrade antibiotika
minskar i motsvarande grad
ANTIBIOTIKA
Renalt eliminerade

HELT RENALT
penicilliner
cefalosporiner
karbapenemer
aminoglykosider
glykopeptider
levofloxacin

BLANDAD ELIMIN.
norfloxacin
ciprofloxacin
trimetoprim-sulfa
nitrofurantoin
NJURFUNKTION
Bedömning


Nomogram (Siersbaek-Nielsen)
Ekvationer (Cockcroft & Gault)
 www.infektion.net
Kräver data:
ålder
kön
vikt
aktuellt S-kreatinin
EXEMPEL


Kvinna, 80 år, 55 kg, kreat. 85 umol/L
kreatininclearance 40 ml/min
Man, 80 år, 70 kg, kreat. 85 umol/L
kreatininclearance 60 ml/min
Doseringsmall
(Inf. Uppsala)
CrClear >80
41 - 80
20 - 40
<20
Bensylp
1gx3
1gx3
1gx2
1gx2
Ekvacill.
2gx3
2gx3
1gx3
1gx3
Claforan 1gx3
1gx3
1gx2
1gx2
Fortum
1gx3
1gx2
0,5gx2
0,5gx1
Fortum 1gx4
neu.pat.
1gx3
0,5gx3
0,5gx2
Tienam
0,5gx3
0,5gx3
0,5gx3
0,5gx2
Zinacef
1,5gx3
0,75gx3
0,75gx2
0,75gx1
Zinacef
0,75gx3
0,75gx3
0,75gx2
0,75gx1
Doseringsmall (Inf. Uppsala)
CrClear
Tavanic
>80
0,5gx1
41 - 80 20 - 40
0,5gx1 0,25gx1
Tavanic
0,25gx1
Ciproxin
i.v.
Ciproxin
0,4gx2
0,25gx1 0,125gx1 0,125g v.
48 tim
0,4gx2 0,4gx1
0,4gx1
0,75gx2
0,75gx2 0,5gx2
0,75gx1
Ciproxin
0,5gx2
0,5gx2
0,5gx1
Nebcina
4,54,5mg/k 2,2mg/kg Försiktigt
6mg/kg x1 g x1
x1
!
0,5gx1
<20
0,125gx1
KINOLONER
Biverkningar

CNS – förvirring, hallucinationer,
kramper


Koncentrationsberoende
Tendinopatier (Akillesseneruptur m.m.)


Koncentrationsrelaterade
Steroidbehandling
TRIMETOPRIM-SULFA
Biverkningar

Njurskada av toxiska metaboliter


Benmärgspåverkan



Toxiska sulfametaboliter ackumuleras
Dosrelaterad, långa behandlingstider
Halvera dosen vid ålder >70 år
Korta kurer
NITROFURANTOIN
Biverkningar

Lungreaktioner



Polyneurit


Akut
Kronisk
 Ej dosrelaterade immunologiska reaktioner
Koncentrationsrelaterad
Reducera dosen, 50 mg x 2, vid clearance
<40 ml/min
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards