Antibiotikaguide

advertisement
Fastställd av: Mats Erntell, smittskyddsläkare
Infektionsklinken
Område: 301.3 Infektion
Dok namn: Antibiotikaguide
Utfärdare: Helena Hallgren, specialistläkare
Giltig fr o m: 2010-10-01
Utgåva:
Antal sidor: 19
Ersätter: 2004-03-25
Antal bilagor:
Antibiotikaguide
- för behandling av vuxna
Landstinget Halland, 2010 - 2011
Innehåll
Sidan
Förord
3
Doseringsförslag för antibiotika vid nedsatt njurfunktion
4
Intravenösa antibiotika
5
Dosering av aminoglykosider
10
Perorala antibiotika
11
Behandling av svampinfektioner
16
Antiviral behandling
18
2
Förord
Denna guide är en uppdaterad version av dokumentet ”Guide för antibiotikabehandling av vuxna i slutenvård” från 2004.
Ett par preparat har tillkommit, och några har utgått. Indikationer och doseringar har setts över.
Guidens syfte är att underlätta vid val och dosering av antibiotika, svampmedel och antiviral terapi. Antibiotikakapitlet är
uppdelat i intravenös respektive peroral terapi, och preparaten är för enkelhets skull uppställda i bokstavsordning.
Rekommenderad dos anges, även vid nedsatt njurfunktion och dialys. För några preparat anges också vanliga interaktioner.
Före insättande av intravenös antibiotika rekommenderas att alltid ta blododling och säkra odlingar från övriga relevanta
lokaler, t ex urin, sputum eller sår. Vid frågor kring antibiotika eller annan infektionsbehandling kontakta gärna
infektionsklinikens konsult eller bakjour.
Infektionskliniken, Länssjukhuset Halmstad, 2010
Helena Hallgren
Olof Thompson
Mats Erntell
Förkortningar
CVVHDF: kontinuerlig veno-venös hemofiltration (”PRISMA”)
IHD: Intermittent hemodialys
CAPD: Kontinuerlig peritonealdialys
3
Doseringsrekommendation för antibiotika vid nedsatt njurfunktion:
Kreatininclearance
Abboticin inf
Bensylpenicillin inj
Ciproxin inf
Ciprofloxacin po
Claforan inj
Clindamycin inf
Dalacin po
Ekvacillin inf
Fortum inj
Fortum, neutropeni
Meronem inj
Meronem, meningit
Nebcina inj
Tazocin inj
Tienam inf
Tienam inf, neutropeni
Vancomycin inf
Zinacef inj
>80
1gx3
1-3 g x 3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
600 mg x 3
150 - 300 mg x 2-3
2gx3
1gx3
1gx4
0,5 x 3
2gx3
4,5-6 mg/kg x 1*
4gx3
0,5 g x 3
0,5 g x 4
1 g x 2*
1,5 g x 3
41 - 80
1gx3
1gx3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
600 mg x 3
150 - 300 mg x 2-3
2gx3
1gx3
1gx4
0,5 x 3
2gx3
4,5 mg/kg x 1*
4gx3
0,5 g x 3
0,5 g x 4
1 g x 1*
0,75 g x 3
20 - 40
1gx3
1gx2
400 mg x 1
500 mg x 1
1gx2
600 mg x 3
150 - 300 mg x 2-3
1gx3
1gx2
1gx3
0,5 x 2
2gx2
2,2 mg/kg x 1*
4gx3
0,5 g x 2 - 3
0,5 g x 3
1 g x 1*
0,75 g x 3
<20
1 g x 2-3
1gx2
400 mg x 1
500 mg x 1
1gx2
600 mg x 3
150 - 300 mg x 2-3
1gx3
0,5 g x 2
0,5 g x 3
0,25 x 2
1gx2
1,5 mg/kg x 1*
4gx2
0,25 - 0,5 g x 2**
0,5 g x 2**
1 g x 1*
0,75 g x 2
* Avser första dygnet. Fortsatt dosering efter koncentrationsbestämning, för aminoglykosider se separat kapitel
** Undvik vid grav njursvikt p g a kramprisk
4
Parenterala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Abboticin
Inf
Erythromycin
Atypisk pneumoni (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae/psittaci, Legionella)
Pneumoni vid pc-allergi
Azactam
Inj
Aztreonam
Alternativpreparat vid allvarlig pc-allergi
Svåra infektioner med gramnegativa bakterier såsom
komplicerad pneumoni eller urinvägsinfektion
Pseudomonasorsakade infektioner, ofta i kombination
med aminoglykosid; Nebcina
Bensylpenicillin
Inj
Ciproxin
Inf
Bensylpenicillin
Ciprofloxacin
1gx3
1gx3
2 g x 3-4
Samhällsförvärvad pneumoni (även till KOL-pat), sinuit,
otit, tonsillit, erysipelas, infektion efter kattbett
1-3 g x 3
Streptokocksepsis, endokardit
Pneumokock/meningokockmeningit
3 g x 3-4
Febril urinvägsinfektion
400 mg x 2
Allvarlig infektion med gramnegativa bakterier vid:
bakteriell meningit
400 mg x 2
led- och skelettinfektion
hud- och mjukdelsinfektion
neutropeni och feber
Dosreduktion/anm
Kreatininclearance
<10
IHD
Dos
1 g x 2-3
1 g x 2-3
<30
1gx3
<10
0,5 g x 3
CVVHDF
ofullst data
IHD
0,5 g x 3
+ efter dialys, se FASS
<40
<10
IHD
1gx2
reducera 20-50%
1gx2
<40
CVVHDF
IHD
400 mg x 1
400 mg x 2
400 mg x 1
<40
IHD, CAPD
1gx2
1gx1
400 mg x 2-3
Ges som regel peroralt, för dos se peroralt avsnitt
Claforan/ Cefotaxim
Inj
Cefotaxim
Febril urinvägsinfektion
Sepsis med oklart fokus
Nosokomial pneumoni
1gx3
Hjärnabscess, i kombination med Flagyl
3gx3
5
Parenterala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Clindamycin
Klindamycin
Hud- och mjukdelsinfektioner, led- och skelettinfektioner
orsakade av stafylokocker och streptokocker vid pc-allergi
Nekrotiserande fasciit och intraabdominella infektioner, i
kombination med annat antibiotikum
Colistin
Colistin
Specialistpreparat
Komplicerade infektioner med multiresistenta
gramnegativa stavar där alla andra behandlingsalternativ
är uttömda
Cubicin
Inj
Daptomycin
Doktacillin
Inj
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
600 mg x 3
KreatininDos
clearance
Ingen dosreduktion
Ges som regel peroralt, för dos se peroralt avsnitt
Laddningsdos 9 MU,
därefter 3 MU x 3
<50
<20
<10
1-2 MU x 3
1 MU x 2
1 MU x 1
Specialistpreparat
Komplicerande hud- och mjukdelsinfektioner med MRSA
4-5 mg/kg x 1
<50
Se FASS
Ampicillin
Enterococcus faecalis och H. influenzae-infektioner
Enterococcus faecalis endokardit
Listeria meningit/sepsis, H. influenzae-meningit
2 g x 3-4
3 g x 3-4
3gx4
<50
<10
CVVHDF
IHD
2 g x 2-3
2 g x 1-2
1gx2
1-2 g x 1
Ekvacillin
Inf
Kloxacillin
(isoxa-pc)
Hud- och mjukdelsinfektion
Skelett- och ledinfektion
Stafylokocksepsis/endokardit
2gx3
2gx3
2-3 g x 4
<40
IHD
1gx3
1gx3
Eusaprim
Inf
Trimetoprim/
Sulfametoxazol
Andrahandspreparat vid febril urinvägsinfektion och
pneumoni
10 ml x 2
25-15
Pneumocystis pneumoni
Se FASS
<15 rekommenderas ej
Ges som regel peroralt, för dos se peroralt avsnitt
10 ml x 2 x III,
Därefter 10 ml x 1
CVVHDF efter konc. best, se
FASS
6
Parenterala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
1,5 g x 1 dag 1,
Därefter 1 g x 1
Flagyl
Inf
Metronidazol
Anaeroba infektioner, ofta kombinerat med annat
antibiotikum
Intraabdominella infektioner
Gynekologiska infektioner
Lungabscess, hjärnabscess
Clostridium difficile enterokolit
Fortum/Ceftazidim
Inj
Ceftazidim
Svår nosokomial pneumoni
Luftvägsinfektion vid cystisk fibros
1gx3
2gx3
Neutropeni och feber, initial terapi
1gx4
Dosreduktion/anm
KreatininDos
clearance
Ingen dosreduktion
Ges som regel peroralt, för dos se peroralt avsnitt
Neutropeni
<50 1g x 2
<30 0,5g x 2
<15 0,5g x 1
1gx3
0,5g x 3
0,5g x 2
< 6 0,5 g var 48:e tim
CVVHDF 1 g x 1
IHD 0,5 g var 48:e tim + 1 g
efter dialys
Kloramfenikol succinat
Inj
Chloramfenikol
Meronem
Inj
Meropenem
Specialistpreparat
Bakteriell meningit vid svår penicillin- och
cefalosporinallergi
1gx3
Bakteriell meningit, initial terapi och postoperativ meningit
Hjärnabscess
2gx3
Intraabdominella infektioner
Oklar sepsis
Svår nosokomial pneumoni
Gynekologiska infektioner (ej klamydia)
Neutropeni och feber
0,5 g x 3
Dosreduceras vid njur/leversvikt
0,5 g x 3
<50
<25
<10
CVVHDF
IHD
0,5 g x 4
CAPD
0,5-2 g x 2
0,25-1 g x 2
0,25-1 g x 1
0,5-1 g x 3
0,25 g x 1
ges efter dialys
0,5-1 g x 1
7
Parenterala antibiotika
Preparatnamn
Nebcina
Generiskt namn
Tobramycin
Indikation
I kombination med annat antibiotikum vid allvarliga
infektioner och svår sepsis
Endokardit, i vissa fall 2 gånger/dygn
Behandlingsdos
4,5-6 mg/kg x 1
Se särskilt kapitel
Dosreduktion/anm
Kreatininclearance
<80
<40
<20
IHD
Dos
4,5 mg/kg x 1
2,2 mg/kg x 1
1,5 mg/kg x 1
en dos efter dialys
Obs! Se särskilt avsnitt
“Dosering av aminoglykosider”
Rocephalin
Inj
Ceftriaxon
Specialistpreparat
Neuroborrelios framför allt hos barn
Endokardit, avslutande ambulant behandling
2gx1
Barn: 100 mg/kg x 1
Ingen dosreduktion
Targocid
Inj
Teicoplanin
Specialistpreparat
Biomaterial-associerade infektioner med bakteriemi
orsakade av multiresistenta grampositiva bakterier
(MRSA, koagulasnegativa stafylokocker, enterokocker)
400 mg x 2 dag 1,
därefter 400 mg x 1
Dosreduktion från 5:e dos:
<60 400 mg var 48:e tim
<15 400 mg var 3:e dag
CVVHDF 400 mg var 48:e tim
IHD 400 mg var 3:e dag
Konc: topp 20-50 µl/ml
Tazocin
Inj
Piperacillin/
Tazobactam
Septisk kolecystit, kolangit,
Intraabdominella infektioner,
Gynekologiska infektioner (ej klamydia)
4gx3
<20
IHD
4gx2
4gx2
+ 2 g efter dialys
Svår nosokomial pneumoni, neutropeni och feber
4gx4
<40
<20
3gx4
2gx4
8
Parenterala antibiotika
Preparatnamn
Tienam
Inf
Generiskt namn
Imipenem/Cilastatin
Indikation
Behandlingsdos
Intraabdominella infektioner
Oklar sepsis
Svår nosokomial pneumoni, nekrotiserande fasciit
Gynekologiska infektioner (ej klamydia)
0,5 g x 3
Neutropeni och feber
0,5 g x 4
Dosreduktion/anm
Kreatininclearance
<30
<20
Dos
0,5 g x 2-3
0,5 g x 2
Undvik vid grav njursvikt p g a
kramprisk (välj Meronem)
Tygacil
Inf
Tigecyklin
Specialistpreparat
Komplicerande hud- och mjukdelsinfektioner
Komplicerande intraabdominella infektioner
Används främst vid behov av både gramnegativ täckning
och behandling av MRSA
Startdos 100 mg x 1,
därefter 50 mg x 2
Ingen dosreduktion
Vancomycin
Inf
Vancomycin
Specialistpreparat
Allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta
grampositiva bakterier (MRSA, koagulasnegativa
stafylokocker, enterokocker)
Stafylokockendokardit (vissa fall)
CAPD peritonit, som regel intraperitoneal behandling enl
PM
1gx2
Zinacef
Inj
Cefuroxim
Andrahandspreparat
Febril urinvägsinfektion
Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner
0,75-1,5 g x 3
<80
1gx1
CVVHDF
1 g var 48:e tim
IHD
1 g var 3:e-7:e dag
För dosering, tag koncentration
och kreatinin före dos 3.
Referensvärde koncentration:
Dal
<15 µg/ml
Topp
20-50 µg/ml
<20
0,5-0,75 g x 2
<10
0,5-0,75 g x 1
CVVHDF
IHD
Zyvoxid
Inf
Linezolid
Specialistpreparat
Behandling av multiresistenta grampositiva bakterier vid:
Nosokomial pneumoni
Komplicerad hud- och mjukdelsinfektion
Komplicerad led- och skelettinfektion
600 mg x 2
(max 28 dagar)
0,75 g x 2
0,5-0,75 g x 1
+ 0,75 g efter dialys
Ingen dosreduktion
Ofullständig data
Ges som regel peroralt, för dos se peroralt avsnitt
9
Dosering av aminoglykosider
Nebcina (tobramycin), Netilyn (netilmicin) och Garamycin (gentamycin) är ur effektsynpunkt i princip likvärdiga och doseras på samma sätt, d v s vanligen en
gång per dygn. Endast vid endokardit doseras aminoglykosider i vissa fall två ggr/dygn.
Normaldos vid dosering en gång/dygn:
Kreatininclearance
> 80
41-80
20-40
< 20
Hemodialys
4,5-6 mg/kg x 1
4,5 mg/kg x 1
2,2 mg/kg x 1
1,5 mg/kg x 1
1,5 mg/kg, en dos efter
dialys.
Dalvärde efter 24 tim för
dosintervall
Vid planerad behandling i mer än ett dygn tages koncentrationsprov efter första och andra dosen, s k 8 tim värde. Detta ska ligga mellan 1,5-4.
Nedanstående tabell ger vägledning för fortsatt dosering utifrån 8 tim värde.
8 tim värde
Dosering
< 1,5
1,5 – 4
4- 5,5
Höj till nästa dosnivå (dosnivå 1,5 mg/kg / 2,2 mg/kg / 4,5 mg/kg / 6 mg/kg)
Fortsätt med given dos och intervall
Vid dos 2,2 el 4,5 mg/kg öka till 36 tim intervall. Vid dos 6 mg/kg sänk till 4,5 mg/kg och ge var 24:e tim
Vid tredje dosen tages såväl dalvärde (omedelbart före injektion) som 8 tim värde. Dalvärdet ska vara <0,5.
Ligger det högre får dosen sänkas. Fortsatta koncentrationsbestämningar, ofta enbart dalvärde + kreatinin, tages som regel två ggr/vecka. Kontakta gärna
infektionsläkare vid oklarheter kring dosering.
Dosering vid endokarditbehandling, två gånger/dygn
Vid endokardit utnyttjas den synergistiska effekten mellan aminoglykosid och betalaktamantibiotika, och eftersom denna inte är koncentrationsberoende kan
lägre doser användas, uppdelat på fler doseringstillfällen. På senare år har man dock även vid endokardit i vissa fall gått över till att ge aminoglykosid en gång
per dygn.
Om två-dos används ges vanligen aminoglykosid i dosen 3-5 mg/kg/dygn. Vid nedsatt njurfunktion - se tabell ovan. Koncentrationsprov i form av dal- och
toppvärde (omedelbart före inj respektive en timme efter given dos) tages under andra dygnet. Vanligen följes koncentration + kreatinin därefter två ggr/vecka.
Referensvärden vid dosering två ggr/dygn: Dalvärde
<2
Toppvärde 4-12
10
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Kreatininclearance
CVVHDF
IHD
Dos
Amoxicillin
Amoxicillin
Akut exacerbation av och pneumoni vid kronisk
bronkit/KOL
Otit och sinuit orsakad av H. influenzae
Otit med terapisvikt på Kåvepenin
Enterokockinfektion
0,5 g x 3
Avelox
Moxifloxacin
Specialistpreparat
Andrahandspreparat (endast när ordinarie terapi är
olämplig)
Exacerbation av kronisk bronkit. Samhällsförvärvad
pneumoni, särskilt vid Legionellainfektion. Gynekologisk
infektion
400 mg x 1
Andrahandspreparat vid febril urinvägsinfektion, nedre
komplicerad urinvägsinfektion, pneumoni, exacerbation av
kronisk bronkit
2 tabl x 2
IHD
Pneumocystis pneumoni
Se FASS
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Bactrim
Trimetoprim/
Sulfametoxazol
0,75 g x 1
0,5 g x 1
Ingen dosjustering
Finns som regel iv beredning men
ges som regel peroralt
Cedax
Ceftibuten
Alternativpreparat vid febril urinvägsinfektion och akut
exacerbation av kronisk bronkit
400 mg x 1
Cefadroxil
Cefadroxil
Nedre komplicerad urinvägsinfektion under graviditet
Recidiverande Streptokocktonsillit
0,5 g x 2
Uppföljande behandling till djup gynekologisk infektion i
kombination med Flagyl
1gx2
2x1
Se FASS
Bactrim forte = dubbel dos
Bactrim
<50
200 mg x 1
<30
100 mg x 1
IHD
0,5-1 g x 1
11
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Ciprofloxacin
Dalacin
Doxyferm
Generiskt namn
Ciprofloxacin
Klindamycin
Doxycyklin
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Svåra gramnegativa infektioner: intraabdominellt, hudoch mjukdelar, led- och skelett
Febril urinvägsinfektion
Urinvägsinfektion hos män
KAD-associerad UVI hos män och kvinnor
500 mg x 2
Kreatininclearance
<30
CVVHDF
IHD
Bakteriell enterokolit
500 mg x 2, 5 dagar
Interaktion:
Minskad absorption vid samtidig
Fe- och Ca-behandling
Infektioner hos immunsupprimerade
500-700 mg x 2
Profylax mot meningokockbärarskap
500 mg 1 st,
engångsdos
150-300 mg x 3
Hud- och mjukdelsinfektion vid pc-allergi
Recidiverande Streptokocktonsillit
Dos
500 mg x 1
500 mg x 2
500 mg x 1
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Ingen dosreduktion
Led- och skelettinfektion vid pc-allergi
Intraabdominell infektion, oftast i kombination med annat
antibiotikum (Ciprofloxacin)
300 mg x 3
Finns som iv beredning men ger
som regel peroralt
Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae/psittaci
Exacerbation av och pneumoni vid kronisk bronkit/KOL
Sinuit och otit vid allvarlig pc-allergi
0,2 g x 1 dag 1,
Därefter 0,1 g x 1
Ingen dosreduktion
Urogenital infektion med Chlamydia trachomatis
Neuroborrelios
Borreliainfektion: akrodermatit (ACA) och artrit
Erythema migrans vid pc-allergi
0,2 g x 1, 14 dagar
0,2 g x 1, 20 dagar
Interaktion:
Minskad absorption vid samtidig
Fe- och Ca-behandling
0,2 g x 1, 10 dagar
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
12
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Ery-Max
Erythromycin
Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophilia pneumoniae/psittaci
Samhällsförvärvad pneumoni och otit vid pc-allergi
250 mg 2 x 2
KreatininDos
clearance
Ingen dosreduktion
Flagyl
Metronidazol
Clostridium difficile enterokolit
400 mg x 3
Ingen dosreduktion
I kombination med annat antibiotikum vid:
- intraabdominella infektioner
-gynekologiska infektioner
-lungabscess
-vissa hud- och mjukdelsinfektioner
-hjärnabscess
-ulcus
400 mg x 3
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
400 mg x 2
Fucidin
Fucidinsyra
Stafylokockinfektioner i hud, mjukdelar (ej impetigo)
Stafylokockinfektioner i leder och skelett
250 mg x 2
250 mg 2 x 3
Ingen dosreduktion
Furadantin
Nitrofurantoin
Nedre komplicerad UVI hos kvinnor och under graviditet
50 mg x 3, 5 dagar
<40
Långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektion
50 mg, 1 till natten
Hud- och mjukdelsinfektion
750 mg x 3, 7 dagar
Ges vanligen ej vid amning och
ske ej ges i anslutning till
förlossning
Ingen dosreduktion
Led- och skelettinfektion
500-700 mg 2 x 3
Kronisk osteomyelit orsakad av stafylokocker
750 mg 2 x 3
Heracillin
Flukloxacillin
används ej
13
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Klacid
Claritromycin
Ulcus orsakat av H. Pylori, i kombination med Flagyl
Infektion orsakad av atypiska mykobakterier, alltid som
kombinationsterapi
250 mg x 2
KreatininDos
clearance
Ingen dosreduktion
Kåvepenin
Fenoximetylpenicillin
Tonsillit
0,8-1 g x 3, 10 dagar
Ingen dosreduktion
Samhällsförvärvad pneumoni
Erysipelas
Borreliainfektion: erythema migrans
Profylax och behandling av kattbett
Otit
Sinuit
1 g x 3, 7 dagar
1 g x 3, 10 dagar
1,6-2 g x 3, 5 dagar
1,6 g x 3, 10 dagar
Monuril
Fosfomycin
Specialistpreparat
Nedre UVI med ESBL-bildande bakterier
3 g x 1 varannan dag,
3 doser
Granulatet löses i vatten och tas
på fastande mage
Rimactan
Rifampicin
Specialistpreparat
Behandling av djupa skelett- och ledinfektioner framför allt
med resistenta koagulasnegativa stafylokocker
Tbc-behandling, alltid som kombinationsterapi
450-600 mg x 1
fastande
Ingen dosreduktion
Nedre okomplicerad UVI hos kvinnor inkl gravida
200 mg x 3, 5 dagar
Selexid
Mecillinam
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Ingen dosreduktion
14
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Spektramox
Amoxillin/Clavulansyra
Övre och nedre luftvägsinfektion orsakad av penicillinasproducerande H. Influenzae.
Andrahandspreparat vid exacerbation av kronisk bronkit
Profylax och behandling av djur/människobett
0,5 g x 3
Tavanic
Levofloxacin
Specialistpreparat
Andrahandspreparat (endast när ordinarie terapi är
olämplig) Exacerbation av kronisk bronkit.
Samhällsförvärvad pneumoni,
särskilt vid Legionellainfektion. Bakteriell prostatit
500-700 mg x 1
Trimetoprim
Vancocin
Trimetoprim
Vancomycin
Dosreduktion/anm
KreatininDos
clearance
Ofullständiga data
Dosreduktion, se Amoxicillin
<50
500 mg dag 1,
därefter 250 mg x 1
<20/CAPD/IHD 500 mg x 1 dag 1,
därefter 125 mg x 1
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
<10
Försiktighet; risk
för låg urinkoncentration
Andrahandsval. Nedre okomplicerad UVI hos kvinnor
och män (upprepas ej inom 3-6 mån; risk för resistensutveckling)
160 mg x 2 alt
300 mg x 1,
Kvinnor 3 dagar
Män 14 dagar
Långtidsprofylax vid recidiverande urinvägsinfektioner
100 mg till natten
Ej till gravida
Svår Clostridium difficile enterokolit
125 mg 1-4 x 4
Ingen dosreduktion
Vid upprepade Clostridium difficile-recidiv
125 mg 1 x 4,
enligt särskilt
nedtrappningsschema
Zyvoxid
Linezolid
Specialistpreparat
Behandling av multiresistenta grampositiva bakterier vid:
Nosokomial pneumoni
Komplicerad hud- och mjukdelsinfektion
Komplicerad led- och skelettinfektion
Tabl 600 mg x 2
(max 28 dagar)
Ingen dosreduktion
Ofullständiga data
Finns som iv beredning men ger
som regel peroralt
15
Behandling av svampinfektioner
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininDos
clearance
Ingen dosreduktion, begränsad
erfarenhet
Beakta interaktioner - se FASS
AmBisome
Inf
Amfotericin B
Specialistpreparat
Systeminfektion med Candida eller Aspergillus
Empirisk behandling av neutropena med förmodad
svampinfektion
Initialt 1 mg/kg x 1,
ökas vid behov till 3-5
mg/kg x 1
Cancidas
Inf
Caspofungin
Specialistpreparat
Systeminfektion med Candida
Invasiv Aspergillos, vid behandlingsresistens eller
intolerans mot Vfend och AmBisome
Empirisk behandling av neutropena med förmodad
svampinfektion
Bolusdos: dag 1
Inf 70 mg, därefter:
80 kg: 70 mg x 1
<80 kg: 50 mg x 1
Ingen dosreduktion
Dosjustering till 35 mg x 1 vid
måttligt nedsatt leverfunktion.
Beakta interaktioner - se FASS
Diflucan
Inf
Fluconazol
Systeminfektion med Candida hos icke-neutropena
Inf 800 mg z 1 dag 1,
därefter 400 mg x 1
<50
IHD
½ dos
1 dos efter dialys
Diflucan
Kaps
Fluconazol
Systeminfektion med Candida hos icke-neutropena
200 mg 4 st dag 1,
därefter 200 mg 2 x 1
<50
½ dos
Orofaryngeal candidiasis
50 mg x 1, -14 dagar
Oesophageal candidiasis och candiduri
50-100 mg x 1,
14-30 dagar
Vaginal candidiasis
150 mg en dos
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
16
Behandling av svampinfektioner
Preparatnamn
Vfend
Inf/tabl
Generiskt namn
Voriconazol
Indikation
Specialistpreparat
Invasiv Aspergillos, förstahandspreparat
Systeminfektion med Candida hos icke-neutropena
Allvarliga infektioner orsakade av Scedosporium eller
Fusarium species
Behandlingsdos
Laddningsdos dag 1:
Inf 6 mg/kg x 2,
därefter 4 mg/kg x 2
Peroral laddningsdos
dag 1: 200 mg 2 x 2,
därefter 200 mg 1 x 2
Dosreduktion/anm
KreatininDos
clearance
Ingen dosreduktion vid peroral
behandling
<50 använd peroral behandling
Beakta interaktioner - se FASS
Vid vikt <40 kg
halverad dos
17
Antiviral behandling
Preparatnamn
Aciclovir
Inf
Aciclovir
Tabl
Cymevene
Inf
Valcyte
Tabl
Generiskt namn
Aciclovir
Aciclovir
Ganciklovir
Valganciklovir
Indikation
Behandlingsdos
Herpes encephalit
Svår Varicellae zoster infektion hos immunsupprimerade
10 mg/kg x 3
Varicellae zoster encephalit
15 mg/kg x 3
Svår Herpes simplex infektion hos immunsupprimerade
5 mg/kg x 3
Varicella hos patient >18 år
Herpes zoster hos patient >50 år och/eller uttalad smärta
inom 48 timmar från blåsdebut
800 mg x 5, 7 dagar
Herpes simplex vid primärinfektion och uttalad
gingivostomatit
200 mg x 5, 5 dagar
Specialistpreparat
Cytomegalovirus (CMV)-retinit vid AIDS
Profylax och behandling av CMV-infektion vid allogen
benmärgstransplantation och hos organtransplanterade
Induktionsbehandling
Inf 5 mg/kg x 2,
10-14 dagar
Specialistpreparat
Cytomegalovirus (CMV)-retinit vid AIDS
Profylax mot CMV-infektion i samband med
organtransplantation (vissa fall)
Underhållsbehandling
Inf 5 mg/kg x 1
Induktionsbehandling
Tabl 450 mg 2 x 2,
21 dagar
Underhållsbehandling
Tabl 450 mg 2 x 1
Dosreduktion/anm
Kreatininclearance
<50
<25
5-10 mg/kg x 2
5-10 mg/kg x 1
CVVHDF
IHD
3,5-7,5 mg/kg x 1
2,5-5 mg/kg x 1
<25
<10
IHD
x 3-4
x2
1/6 dos
<70
<50
<25
<10
Dos
2,5 mg/kg x 2
2,5 mg/kg x 1
1,25 mg/kg x 1
1,25 mg/kg 3 gånger/vecka
Induktion Underhåll
<60
1x2
1x1
<40
1x1
1 var 48:e tim
<25
1x1
2 ggr/v
<10 rekommenderas iv
Cymevene istället för Valcyte
Finns även som iv beredning
18
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards