Antibiotikaguide

advertisement
Fastställd av: Mats Erntell,
smittskyddsläkare
Fastställd
av: Mats Erntell, smittskyddsläkare
Infektionsklinken
Utfärdare: Helena Hallgren,
specialistläkare
Giltig fr o m: 2014-06-11
Utfärdare:
Helena Hallgren, specialistläkare
Giltig fr o m: 2014-06-11
Område: 301.3 Infektion
Ersätter: 2012-05-08 Ersätter: 2012-05-08
Område: 301.3 Infektion Utgåva:
Utgåva:
Dok namn: Antibiotikaguide
Antal bilagor: 1
Dok namn: AntibiotikaguideAntal sidor: 19
Antal sidor: 19
Antal bilagor: 1
Infektionsklinken
Antibiotikaguide
Antibiotikaguide
- för behandling
av vuxna
- för behandling
av vuxna
Region
Halland
2014-15
Region
Halland
2014-15
Innehåll
Förord
3
Doseringsförslag för antibiotika vid nedsatt njurfunktion
4
Intravenösa antibiotika
5
Perorala antibiotika
10
Behandling av svampinfektioner
15
Antiviral behandling
17
Bilaga 1 – Behandling med aminoglykosid
18
Förkortningar
CVVHDF: kontinuerlig veno-venös
hemofiltration (”PRISMA”)
2
Sida
IHD:
Intermittent hemodialys
CAPD:
Kontinuerlig peritonealdialys
Förord
Denna uppdaterade version av Antibiotikaguiden är tänkt att underlätta vid val och dosering
av antibiotika. Läkemedlen är indelade i intravenösa respektive perorala preparat och anges i
bokstavsordning. Rekommenderad dos ges även vid nedsatt njurfunktion och dialys. För några
preparat anges också vanliga interaktioner. De två sista avsnitten tar upp svamp- respektive
antiviral behandling.
Före insättning av intravenös antibiotika ska blododling alltid tas liksom övriga relevanta odlingar
(urin, sputum, sår). Behandlingen ska omprövas efter odlingssvar. Onödigt långa behandlingar bör
undvikas då detta ökar risken för resistensutveckling.
Vid septisk chock bör högre antibiotikadoser än de nedan angivna ges de första dygnen. Detta
gäller framför allt betalaktamantibiotika och aminoglykosider. Rådgör med infektionsläkare.
Vid frågor kring antibiotika eller annan infektionsbehandling kontakta gärna infektionsklinikens
konsult eller bakjour.
Infektionskliniken, Hallands sjukhus Halmstad, juni 2014
Helena Hallgren
Maria Löfgren
Mats Erntell
3
Doseringsrekommendation för antibiotika vid nedsatt njurfunktion:
(fördetaljeradinformationseunderrespektivepreparat)
Kreatininclearance
Abboticin inf
Bensylpenicillin inj
Ciproxin inf
Ciprofloxacin po
Claforan inj
Clindamycin inf
Dalacin po
Ekvacillin inf
Fortum inj
Fortum, neutropeni
Meronem inj
Meronem, meningit
Nebcina inj
Tazocin inj
Tienam inf
Tienam inf, neutropeni
Vancomycin inf
Zinacef inj
> 80
1gx3
1-3 g x 3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
600 mg x 3
150-300 mg x 2-3
2gx3
1gx3
1gx4
0,5 x 3
2gx3
4,5-6 mg/kg x 1*
4gx3
0,5 g x 3
0,5 g x 4
1 g x 2*
1,5 g x 3
41 - 80
1gx3
1gx3
400 mg x 2
500 mg x 2
1gx3
600 mg x 3
150-300 mg x 2-3
2gx3
1gx3
1gx4
0,5 x 3
2gx3
4,5 mg/kg x 1*
4gx3
0,5 g x 3
0,5 g x 4
1 g x 1*
0,75 g x 3
20 - 40
1gx3
1gx2
400 mg x 1
500 mg x 1
1gx2
600 mg x 3
150-300 mg x 2-3
1gx3
1gx2
1gx3
0,5 x 2
2gx2
2,2 mg/kg x 1*
4gx3
0,5 g x 2 - 3
0,5 g x 3
1 g x 1*
0,75 g x 3
< 20
1 g x 2-3
1gx2
400 mg x 1
500 mg x 1
1gx2
600 mg x 3
150-300 mg x 2-3
1gx3
0,5 g x 2
0,5 g x 3
0,25 x 2
1gx2
1,5 mg/kg x 1*
4gx2
**
**
1 g x 1*
0,75 g x 2
* Avser första dygnet. Fortsatt dosering efter koncentrationsbestämning, för aminoglykosider se separat kapitel
**Undvikvidgravnjursviktpgakramprisk(väljhellre Meronem)
Parenterala antibiotika
Preparatnamn
4
Abboticin
Generiskt
namn
Erythromycin
4
Indikation
Atypiskpneumoni(Mycoplasmapneumoniae,Chlamydophila
Dosreduktion/anm
Behandlingsdos
1gx3
KreatininClearance
< 20
Dos
1 g x 2-3
* Avser första dygnet. Fortsatt dosering efter koncentrationsbestämning, för aminoglykosider se separat kapitel
**Undvikvidgravnjursviktpgakramprisk(väljhellre Meronem)
Intravenösa
antibiotika
Parenterala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt
namn
Abboticin
Inf
Erythromycin
Azactam
Inj
Bensylpenicillin
Inj
Indikation
Atypiskpneumoni(Mycoplasmapneumoniae,Chlamydophila
pneumoniae/psittaci,Legionella)
Pneumoni vid pc-allergi
1gx3
Aztreonam
Andrahandspreparat vid svåra infektioner med gramnegativa
bakterier vid pc-allergi
Bensylpenicillin
Bikin
Amicacin
Ciproxin
Inf
Ciprofloxacin
Cefotaxim
< 20
Dos
1 g x 2-3
1 g x 2-3
1-2 g x 3
< 30
< 10
CVVHDF
IHD
1gx3
0,5 g x 3
1 g x 2-3
1-2 g x 1
Samhällsförvärvadpneumoni(äventillKOL-pat),sinuit,otit,
tonsillit, erysipelas, infektion efter kattbett
1-3 g x 3
1-3 g x 3
< 40
1(- 3g)x2-3
Streptokocksepsis,endokardit
Pneumokock/ meningokockmeningit
3gx4
3gx4
IHD
1gx2
Specialistpreparat:
IkombinationmedannatantibiotikumvidsepsisochESBLmisstanke
15-30 mg/kg x 1
Vid svår sjukdom
laddningsdos 30
mg/kg x 1 dag 1
IHD 5 mg/kg efter dialys, följ konc
CVVHDF Laddningsdos 10 mg/kg
x 1, därefter 7,5 mg/kg x 1. Ny dos
när konc <2,5 mg/l
Febril urinvägsinfektion
400 mg x 2
Allvarlig infektion med gramnegativa bakterier vid:
led- och skelettinfektion
hud- och mjukdelsinfektion
400 mg x 2
< 40
CVVHDF
IHD
400 mg 2-3
Febril urinvägsinfektion
Sepsismedoklartfokus
Nosokomial pneumoni
1gx3
Hjärnabscess, i kombination med Flagyl
3gx3
5
Parenterala antibiotika
KreatininClearance
IHD
neutropeni och feber
Claforan/ Cefotaxim
Inj
Dosreduktion/anm
Behandlingsdos
400 mg x 1
400 mg x 2
400 mg x 1
Ges som regel peroralt, för dos se
peroralt avsnitt
< 40
1gx2
CVVHDF
IHD, CAPD
1gx3
1gx1
5
Hjärnabscess, i kombination med Flagyl
3gx3
IHD, CAPD
1gx1
Intravenösa antibiotika
antibiotika
Parenterala
Preparatnamn
Clindamycin
Generiskt namn
Klindamycin
Indikation
Hud- och mjukdelsinfektioner, led- och skelettinfektioner
vid pc-allergi
Behandlingsdos
600 mg x 3
Doktacillin
Inj
Daptomycin
Ampicillin
Specialistpreparat
Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner med
stafylokockermedresistens(KNS,MRSA)
4-6 mg/kg x 1
Vid svår sjukdom
laddningsdos
8 mg/kg x1 dag 1
Enterococcus faecalis och H. influenzae-infektioner
Enterococcus faecalis endokardit
Listeria meningit/sepsis, H. influenzae-meningit
2 g x 3-4
3gx4
3gx4
Ekvacillin
Inf
Kloxacillin
Hud- och mjukdelsinfektion
Skelett- och ledinfektion
Stafylokocksepsis/endokardit
2 g x 3 (-4)
2 g x 3-4
2-3 g x 4
Eusaprim
Inf
Trimetoprim/
Sulfametoxazol
Andrahandspreparat vid febril urinvägsinfektion och
pneumoni
10 ml x 2 (motsvarar
tablBactrim2x2)
Pneumocystis pneumoni
6
KreatininClearance
Dos
Ingen dosreduktion
Ges som regel peroralt, för dos
se peroralt avsnitt
Nekrotiserande fasciit och intraabdominella infektioner, i
kombination med annat antibiotikum
Cubicin
Inj
Dosreduktion/anm
20-30 ml x 3 initialt,
seFASSoch
kontakta infektionsläk
Begränsad erfarenhet vid nedsatt
njurfunktion.
< 30
SeFASS
CVVHDF Laddningsdos 6-8 mg/kg,
därefter 4-8mg/kg/48 h
IHD 4-6mg/kg v a d, efter dialys
< 40
< 10
2 g x 2-3
2 g x 1-2
CVVHDF
IHD
1gx2
1-2 g x 1
< 40
CVVHDF
IHD
1(-2)g x 3
1-2 g x 3
1gx3
25-15
10 ml x 2 x III,
därefter 10 ml x 1
Rekommenderas ej
Efter konc.best.,
se FASS
Ges som regel peroralt, för dos
se peroralt avsnitt Bactrim
< 15
CVVHDF
Parenterala antibiotika
6
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
20-30 ml x 3 initialt,
seFASSoch
kontakta infektionsläk
se FASS
Ges som regel peroralt, för dos
se peroralt avsnitt Bactrim
Intravenösa antibiotika
antibiotika
Parenterala
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Flagyl
Inf
Metronidazol
Anaeroba infektioner, ofta kombinerat med annat
antibiotikum
Intraabdominella infektioner
Gynekologiska infektioner
Lungabscess, hjärnabscess
Clostridium difficile enterokolit
1,5 g x 1 dag 1,
därefter 1 g x 1
Fortum/Ceftazidim
Inj
Ceftazidim
Svårnosokomialpneumoni
1gx3
Luftvägsinfektion vid cystisk fibros
2gx3
Neutropeni och feber, initial terapi
Pseudomonasinfektion
1gx4
Bakteriell meningit, initial terapi och postoperativ meningit
Hjärnabscess
2gx3
Intraabdominella infektioner
Oklar sepsis
Svårnosokomialpneumoni
Gynekologiskainfektioner(ejklamydia)
0,5 (-1) g x 3
Neutropeni och feber
0,5-1 g x 4
4,5-6 mg/kg x 1
Meronem
Inj
Nebcina
Meropenem
Tobramycin
I kombination med annat antibiotikum vid allvarliga
infektioner (texpseudomonas) och svår sepsis
Septiskchock
7
Endokardit(ejenterokock),ikombinationmedannat
antibiotikum
Dos
Ingen dosreduktion
Ges som regel peroralt, för dos
se peroralt avsnitt
< 50 1 g x 2
< 30 0,5 g x 2
< 15 0,5 g x 1
Neutropeni
1gx3
0,5 g x 3
0,5 g x 2
<6
0,5 g var 48:e tim
CVVHDF 1 g x 1
IHD
1 g var 48:e tim
< 50
< 25
< 10
CVVHDF
IHD
CAPD
0,5-2 g x 2
0,25-1 g x 2
0,25-1 g x 1
0,5-1 g x 3
0,25-1 g x 1
0,5-1 g x 1
7 mg/kg x 1
3(-5)mg/kgx1
Obs! Nefro- och ototoxiskt
4,5 mg/kg x 1
2,2 mg/kg x 1
1,5 mg/kg x 1
en dos efter dialys
Koncentrationbestämning:
SeBilaga 1
“Behandling med aminoglykosid”
Parenterala antibiotika
Generiskt namn
KreatininClearance
< 80
< 40
< 20
IHD
Vid enterokockendokardit, se Bilaga 1 för dosering
Preparatnamn
Dosreduktion/anm
7
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Septiskchock
7 mg/kg x 1
IHD
Endokardit(ejenterokock),ikombinationmedannat
antibiotikum
3(-5)mg/kgx1
Obs! Nefro- och ototoxiskt
Koncentrationbestämning:
SeBilaga 1
“Behandling med aminoglykosid”
Vid enterokockendokardit, se Bilaga 1 för dosering
Parenterala
Intravenösaantibiotika
antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
en dos efter dialys
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Specialistpreparat
Neuroborrelios framför allt hos barn
Endokardit, avslutande ambulant behandling
2gx1
Colistin
Specialistpreparat
Komplicerade infektioner med multiresistenta
gramnegativa stavar där alla andra behandlingsalternativ
är uttömda
Laddningsdos:
3 milj IU var 3:e h i
tre doser, därefter
3 milj IU var 8:e tim
Laddningsdos 3 milj IU var 3:e h i
tre doser, därefter
< 50
2 milj IU var 8:e h
< 20
2 milj IU var 12:e h
Påbörjas 24 h efter laddningsdos
CVVHDF Ingen dosreduktion
IHD 1-1,5 milj IU var 12:e h ickedialysdagar. 1,5-2 milj IU var
12:e h dygnet närmast efter dialys
Teicoplanin
Specialistpreparat
Biomaterial-associerade infektioner med bakteriemi
orsakade av multiresistenta grampositiva bakterier
(MRSA,koagulasnegativastafylokocker,enterokocker)
400 mg x 2 dag 1,
därefter 400 mg x 1
Dosreduktion från 5:e dos:
< 60
400 mg var 48:e tim
< 15
400 mg var 3:e dag
CVVHDF 400 mg var 48:e tim
IHD
400 mg var 3:e dag
Rocephalin
Inj
Ceftriaxon
Tadim
Targocid
Inj
Ingen dosreduktion
Barn: 100 mg/kg x 1
Koncentrationbestämning bör
utföras,seFASS
Tazocin
Inj
Piperacillin/
Tazobactam
Septiskkolecystit,kolangit,
Intraabdominella infektioner,
Gynekologiskainfektioner(ejklamydia)
4gx3
< 20
CVVHDF
IHD
4gx2
4gx3
4gx2
+ 2 g efter dialys
Svårnosokomialpneumoni,neutropenfeber,
8
pseudomonasinfektion
4gx4
< 40
< 20
3gx4
2gx4
Parenterala antibiotika
8
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Gynekologiskainfektioner(ejklamydia)
Svårnosokomialpneumoni,neutropenfeber,
pseudomonasinfektion
4gx4
IHD
4gx2
+ 2 g efter dialys
< 40
< 20
3gx4
2gx4
Parenterala antibiotika
Intravenösa
antibiotika
Preparatnamn
Tienam
Inf
Indikation
Generiskt namn
Imipenem/Cilastatin
Behandlingsdos
Intraabdominella infektioner
Oklar sepsis
Svårnosokomialpneumoni,nekrotiserandefasciit
Gynekologiska infektioner(ejklamydia)
0,5 g x 3 (-4)
Neutropeni och feber
0,5 g x 4
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
< 30
< 20
0,5 g x 2-3
ges ej, välj Meronem
Undvik vid grav njursvikt p g a
kramprisk(väljMeronem)
Tygacil
Inf
Tigecyklin
Specialistpreparat
Komplicerande hud- och mjukdelsinfektioner
Komplicerande intraabdominella infektioner
Används främst vid behov av både gramnegativ täckning
ochbehandlingavMRSA
Startdos100mg,följt
av 50 mg x 2
Ingen dosreduktion
Vancomycin
Inf
Vancomycin
Specialistpreparat
Allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta
grampositivabakterier(MRSA,koagulasnegativa
stafylokocker,enterokocker)
1 g x 2 (ev.x 3)
< 80
CVVHDF
IHD
1gx1
1gx1
1 g var 3:e-7:e dag
Tag koncentration + krea före dos 3
CAPD peritonit, som regel intraperitonealt enl. PM
Referensvärde koncentration:
Dal (omedelbartföreinj)
Topp (entimmeefterinj)
Zinacef
Inj
Cefuroxim
Andrahandspreparat
Febril urinvägsinfektion
Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner
0,75-1,5 g x 3
Zyvoxid
Inf
Linezolid
Specialistpreparat
Behandling av multiresistenta grampositiva bakterier vid:
Nosokomial pneumoni
9
Komplicerad hud- och mjukdelsinfektion
Komplicerad led- och skelettinfektion
600 mg x 2
(max28dagar)
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Dos
15-20 µg/ml
20-50 µg/ml
< 20
< 10
CVVHDF
IHD
0,5-0,75 g x 2
0,5-0,75 g x 1
0,75 g x
0,75 g x 1
+ 0,75 g efter dialys
Ingen dosreduktion
Ofullständig data
Ges som regel peroralt, för dos
se peroralt avsnitt
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Kreatinin-
Dos
9
Zyvoxid
Inf
Linezolid
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Amoxicillin
Avelox
Bactrim 400 mg/80 mg
Generiskt namn
Amoxicillin
Moxifloxacin
Trimetoprim/
Sulfametoxazol
Specialistpreparat
Behandling av multiresistenta grampositiva bakterier vid:
Nosokomial pneumoni
Komplicerad hud- och mjukdelsinfektion
Komplicerad led- och skelettinfektion
Indikation
600 mg x 2
(max28dagar)
+ 0,75 g efter dialys
Ingen dosreduktion
Ofullständig data
Ges som regel peroralt, för dos
se peroralt avsnitt
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Akut exacerbation av och pneumoni vid KOL
Otit och sinuit orsakad av H. influenzae
Otit med terapisvikt på Kåvepenin
Enterokockinfektion
0,5 g x 3
Specialistpreparat
Andrahandspreparat (endastnärordinarieterapiär
olämplig)
Exacerbationavkroniskbronkit.Samhällsförvärvad
pneumoni, särskilt vid Legionellainfektion. Gynekologisk
infektion.
400 mg x 1
Andrahandspreparat vid febril urinvägsinfektion, nedre
komplicerad urinvägsinfektion, pneumoni, exacerbation
av kronisk bronkit
2 tabl x 2
Halvera gärna dosen
till äldre > 65 år
< 30
IHD
Pneumocystis pneumoni
4-6 x 3 initialt,
seFASSoch
kontakta infektionsläk
1 tabl Bactrim= 10 ml oral lösning
400 mg x 1 (dosen
kan höjas till 1 x 2 vid
övre UVI och vid
nedreUVIhosmän)
0,5 (-1)g x 2
< 50
< 30
200 mg x 1
100 mg x 1
IHD
0,5-1 g x 1
Cedax
Ceftibuten
Alternativpreparat vid febril urinvägsinfektion och akut
exacerbation av kronisk bronkit
Cefadroxil
Cefadroxil
Nedre komplicerad urinvägsinfektion under graviditet
RecidiverandeStreptokocktonsillit
Uppföljande behandling till djup gynekologisk infektion i
kombination med Flagyl
< 30
< 10
0,5 g x 2
0,5 x 1
CVVHDF
IHD
0,75 g x 1
0,5 g x 1
Ingen dosjustering
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
2 x 2 i 3 d, därefter 1x2
1 x 1 SeFASS
1 tabl Bactrim forte = 2 tabl Bactrim
1gx2
10
Perorala antibiotika
10
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Uppföljande behandling till djup gynekologisk infektion i
kombination med Flagyl
1gx2
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Ciprofloxacin
Dalacin
Doxyferm
Generiskt namn
Ciprofloxacin
Klindamycin
Doxycyklin
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Svåra gramnegativa infektioner:
Intraabdominellt, hud- och mjukdelar, led- och skelett
Febril urinvägsinfektion
Urinvägsinfektion hos män
KAD-associerad febril UVI hos män och kvinnor
500 mg x 2
Bakteriell enterokolit
500 mg x 2, 5 dagar
Infektioner hos immunsupprimerade
500-750 mg x 2
Profylax vid meningokockutbrott
500 mg 1 st,
engångsdos
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Hud- och mjukdelsinfektion vid pc-allergi
RecidiverandeStreptokocktonsillit
150-300 mg x 3
Ingen dosreduktion
Led- och skelettinfektion vid pc-allergi
Intraabdominell infektion, oftast i kombination med annat
antibiotikum(Ciprofloxacin)
300 mg x 3
Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila pneumoniae/psittaci
Exacerbation av och pneumoni vid kronisk bronkit/KOL
Sinuitochotitvidallvarligpc-allergi
0,2 g x 1 dag 1,
därefter 0,1 g x 1
Urogenital infektion med Chlamydia trachomatis
Neuroborrelios
Borreliainfektion:akrodermatit(ACA)ochartrit
Erythema migrans vid pc-allergi
0,2 g x 1, 14 dagar
0,2 g x 1, 20 dagar
0,2 g x 1, 10 dagar
< 30
CVVHDF
IHD
500 mg x 1
500 mg x 2
500 mg x 1
Interaktion:
Minskad absorption vid samtidig
Fe- och Ca-behandling
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Ingen dosreduktion
Interaktion:
Minskad absorption vid samtidig
Fe- och Ca-behandling
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
11
11
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Erythema migrans vid pc-allergi
0,2 g x 1, 10 dagar
som regel peroralt
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Ery-Max
Erythromycin
Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophilia pneumoniae/psittaci
Samhällsförvärvadpneumoniochotitvidpc-allergi
250 mg 2 x 2
Ingen dosreduktion
Flagyl
Metronidazol
Clostridium difficile enterokolit
400 mg x 3
Ingen dosreduktion
I kombination med annat antibiotikum vid:
- intraabdominella infektioner
-gynekologiska infektioner
-lungabscess
-vissa hud- och mjukdelsinfektioner
-hjärnabscess
400 mg x 3
-HP-associerat ulcus, i kombination med Klacid
400 mg x 2
Stafylokockinfektionerihud,mjukdelar
Stafylokockinfektionerilederochskelett
250 mg x 2
250 mg 2 x 3
Nedre okomplicerad UVI hos kvinnor inkl gravida
50 mg x 3, 5 dagar
< 40
Långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektion
50 mg, 1 till natten
Ges vanligen ej vid amning och
ske ej ges i anslutning till
förlossning
Hud- och mjukdelsinfektion
1 g x 3, 7 dagar
Ingen dosreduktion
Led- och skelettinfektion
750 mg 2 x 3
Fucidin
Furadantin
Heracillin
Fucidinsyra
Nitrofurantoin
Flukloxacillin
Kronisk osteomyelit orsakad av stafylokocker
12
12
Perorala antibiotika
750 mg 2 x 3
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Ingen dosreduktion
Obs! Föregående
resistensbestämning
rekommenderas
används ej
Kronisk osteomyelit orsakad av stafylokocker
750 mg 2 x 3
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Klacid
Claritromycin
Ulcus orsakat av H. Pylori, i kombination med Flagyl
Infektion orsakad av atypiska mykobakterier, alltid som
kombinationsterapi
250 mg x 2
Ingen dosreduktion
Kåvepenin
Fenoximetylpenicillin
Samhällsförvärvadpneumoni
Erysipelas
Borreliainfektion: erythema migrans
1 g x 3, 7 dagar
1 g x 3, 10 dagar
1 g x 3, 10 dagar
Ingen dosreduktion
Tidigt debuterande infektion efter hund- och kattbett
Tonsillit
Otit
Sinuit
1 g x 3, 7-10 dagar
1 g x 3, 10 dagar
1,6 g x 3, 5 dagar
1,6 g x 3, 10 dagar
Dos
Monuril
Fosfomycin
Licenspreparat
NedreUVImedESBL-bildande bakterier
3 g x 1 varannan dag,
3 doser
Granulatet löses i vatten och tas
på fastande mage
Rimactan
Rifampicin
Specialistpreparat
Behandling av djupa skelett- och ledinfektioner framför allt
med resistenta koagulasnegativa stafylokocker
Tbc-behandling, alltid som kombinationsterapi
450-600 mg x 1
fastande
Ingen dosreduktion
Nedre okomplicerad UVI hos kvinnor inkl gravida
200 mg x 3, 5 dagar
Ingen dosreduktion
Selexid
Mecillinam
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
13
13
Perorala antibiotika
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Spektramox
Amoxillin/Clavulansyra
Övre och nedre luftvägsinfektion orsakad av
betalaktamasproducerande H. influenzae
Andrahandspreparat vid exacerbation av kronisk bronkit
Profylax och behandling av djur/människobett
0,5 g x 3
Tavanic
Levofloxacin
Specialistpreparat
Andrahandspreparat (endastnärordinarieterapiär
olämplig)Exacerbationavkroniskbronkit.
Samhällsförvärvadpneumoni,
särskilt vid Legionellainfektion. Bakteriell prostatit
500 mg x 1-2 eller
750 mg x 1
Dosreduktion/anm
< 30
< 10
KreatininDos
Clearance
0,5 g x 2
0,5 x 1
CVVHDF
IHD
< 50
0,75 g x 1
0,5 g x 1
500 mg dag 1,
därefter 250 mg x 1
250 mg x 1 dag 1,
< 20
därefter 125 mg var 48:e tim
CVVHDF
IHD
250 mg x 1
125 mg x 1
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Trimetoprim
Trimetoprim
Vancocin
Vancomycin
Zyvoxid
Linezolid
Andrahandsval.
Nedre okomplicerad UVI hos kvinnor och män
(obs- föregåenderesistensbestämningrekommenderas)
160 mg x 2 alt
300 mg x 1,
Kvinnor 3 dagar
Män 14 dagar
< 10
Långtidsprofylax vid recidiverande urinvägsinfektioner
100 mg till natten
EJ till gravida
SvårClostridiumdifficileenterokolit
125 mg 1-4 x 4
Ingen dosreduktion
Vid upprepade Clostridium difficile-recidiv
125 mg 1 x 4,
Specialistpreparat
Behandling av multiresistenta grampositiva bakterier vid:
Nosokomial pneumoni
Komplicerad hud- och mjukdelsinfektion
Komplicerad led- och skelettinfektion
Tabl 600 mg x 2
(max28dagar)
Enligt särskilt
nedtrappningsschema
Ingen dosreduktion
Ofullständiga data
Behandling av svampinfektioner
14
Preparatnamn
Generiskt namn
Försiktighet; risk
för låg urinkoncentration
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
14
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
Kreatinin-
Dos
Komplicerad hud- och mjukdelsinfektion
Komplicerad led- och skelettinfektion
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
Behandling av svampinfektioner
Preparatnamn
AmBisome
Inf
Generiskt namn
Amfotericin B
Cancidas
Inf
Caspofungin
Diflucan
Inf
Fluconazol
Diflucan
Kaps
Fluconazol
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Specialistpreparat
SysteminfektionmedCandidaellerAspergillus
Empirisk behandling av neutropena med förmodad
svampinfektion
Initialt 1 mg/kg x 1,
ökas vid behov till 3-5
mg/kg x 1
Ingen dosreduktion, begränsad
erfarenhet
Specialistpreparat
SysteminfektionmedCandida
Invasiv Aspergillos, vid behandlingsresistens eller
intolerans mot Vfend och AmBisome
Empirisk behandling av neutropena med förmodad
svampinfektion
Bolusdos: dag 1
Inf 70 mg, därefter:
 80 kg: 70 mg x 1
< 80 kg: 50 mg x 1
Ingen dosreduktion
SysteminfektionmedCandidahosicke-neutropena
Inf 800 mg x 1 dag 1,
därefter 400 mg x 1
< 50
SysteminfektionmedCandidahos icke-neutropena
200 mg 4 st dag 1,
därefter 200 mg 2 x 1
< 50
Dosjustering till 35 mg x 1 vid
måttligt nedsatt leverfunktion.
Beakta interaktioner - se FASS
Orofaryngeal candidiasis
50 mg x 1, -14 dagar
Oesophageal candidiasis och candiduri
50-100 mg x 1,
14-30 dagar
Vaginal candidiasis
150 mg en dos
15
Beakta interaktioner - seFASS
½ dos
CVVHDF
200-800 mg x 1
IHD
Normaldos efter dialys
½ dos
Finns som iv beredning men ges
som regel peroralt
15
Behandling av svampinfektioner
Preparatnamn
Generiskt namn
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Ecalta
Anidulafungin
Specialistpreparat
SysteminfektionmedCandida hos icke-neutropena
200 mg x 1 dag 1,
därefter 100 mg x 1
Ingen dosreduktion vid njur- eller
leversvikt
Noxafil
Posakonazol
Specialistpreparat
Invasiv Aspergillos vid resistens mot AmBisome
Andrahandsval vid djup infektion med Fusarium,
kromoblastomykos, coccoidomykos
200mg(5ml)x4
Ingen dosreduktion vid njur- eller
leversvikt
Vfend
Inf/tabl
Voriconazol
Som profylax vid vissa hematologiska tillstånd
200mg(5ml)x3
Specialistpreparat
Invasiv Aspergillos, förstahandspreparat
Systeminfektion med Candida hos icke-neutropena
AllvarligainfektionerorsakadeavScedosporiumeller
Fusarium species
Laddningsdos dag 1:
Inf 6 mg/kg x 2,
därefter 4 mg/kg x 2
Peroral laddningsdos
dag 1: 200 mg 2 x 2,
därefter 200 mg 1 x 2
Vid vikt < 40 kg
halverad dos
16
16
Ingen dosreduktion vid peroral
behandling
< 50 använd peroral behandling
Beakta interaktioner - seFASS
Antiviral behandling
Preparatnamn
Aciclovir
Inf
Aciclovir
Tabl
Cymevene
Inf
Valcyte
Tabl
Generiskt namn
Aciclovir
Aciclovir
Ganciklovir
Valganciklovir
Indikation
Behandlingsdos
Dosreduktion/anm
KreatininClearance
Dos
Herpes encephalit
SvårVaricellaezoster-infektion hos immunsupprimerade
10 mg/kg x 3
< 50
< 25
5-10 mg/kg x 2
5-10 mg/kg x 1
Varicellae zoster-encephalit
15 mg/kg x 3
SvårHerpessimplex-infektion hos immunsupprimerade
Varicella hos patient > 18 år
Herpes zoster hos patient > 50 år och/eller uttalad smärta
5 mg/kg x 3
800 mg x 5, 7 dagar
CVVHDF
IHD
3,5-7,5 mg/kg x 1
2,5-5 mg/kg x 1
< 25
< 10
x3-4
x2
Herpes simplex vid primärinfektion och uttalad
gingivostomatit
200 mg x 5, 5 dagar
IHD
1/6 dos
Valaciclovir medför färre doseringstillfällen/dag
Specialistpreparat
Cytomegalovirus(CMV)-retinitvidAIDS
Profylax och behandling av CMV-infektion vid allogen
benmärgstransplantation och hos organtransplanterade
Specialistpreparat
Cytomegalovirus(CMV)-retinitvidAIDS
Profylax mot CMV-infektion i samband med
organtransplantation (vissafall)
17
Induktionsbehandling
Inf 5 mg/kg x 2,
10-14 dagar
Underhållsbehandling
Inf 5 mg/kg x 1
Induktionsbehandling
Tabl 450 mg 2 x 2,
21 dagar
Underhållsbehandling
Tabl 450 mg 2 x 1
ObsBör ges snarast efter blåsdebut
< 70
2,5 mg/kg x 2
< 50
2,5 mg/kg x 1
< 25
1,25 mg/kg x 1
< 10
1,25 mg/kg 3 ggr/vecka
Induktion
Underhåll
< 60
1x2
1x1
< 40
1x1
1 var 48:e tim
< 25
1x1
2 ggr/v
< 10
Rekommenderas iv Cymevene
istället för Valcyte
17
Fastställd av: Mats Erntell,
Fastställd
smittskyddsläkare
av: Mats Erntell, smittskyddsläkare
Bilaga 1 – Behandling med aminoglykosid
Infektionsklinken
Infektionsklinken
Utfärdare: Helena Hallgren,
Utfärdare:
specialistläkare
Helena Hallgren, specialistläkare
Giltig fr o m: 2014-06-11
Giltig fr o m: 2014-06-11
Område: 301.3 Infektion
Område: 301.3 Infektion Utgåva:
Utgåva:
Ersätter: 2012-05-08 Ersätter: 2012-05-08
Dok
namn:
Antibiotikaguide
Dok
namn:
Antibiotikaguide
Antal
sidor:
19
Antal
sidor:
19
Antal
bilagor:
1
Antalär
bilagor:
1
Nebcina(tobramycin)ärdenaminoglykosidsomförnärvarandeanvändsvidHallandssjukhus.Vanligengesendosperdygn.Undantag
endokardit
med enterokocker, där
två doser per dygn rekommenderas. Vid planerad behandling mer än ett dygn behöver koncentrationsprov följas enligt nedan.
Vid septisk chock ska initialdosen av Nebcina vara
hög, 4,5-7 mg/kg x 1
Normaldos vid dosering en gång/dygn:
Kreatininclearance
> 80
4,5-6 mg/kg x 1
41-80
4,5 mg/kg x 1
20-40
< 20
Hemodialys
Antibiotikaguide
Antibiotikaguide
2,2 mg/kg x 1
1,5 mg/kg x 1
1,5 mg/kg, en dos
efter dialys.
Dalvärde efter 24
tim. för dosintervall
Koncentrationsprov vid tobramycinbehandling, en dos per dygn
Dygn 1-2:8timmareftergivendos(=8-timmarsvärde).
Normaldos vid dosering, två gånger/dygn (enterokockendokardit):
Vid endokardit utnyttjas den synergistiska effekten mellan aminoglykosid och
betalaktamantibiotika. Eftersom denna inte är koncentrationsberoende kan lägre
doser användas, uppdelat på fler doseringstillfällen. På senare år har man dock
även vid endokardit gått över till att ge en dos per dygn, undantaget
enterokockendokardit där två doser per dygn fortfarande rekommenderas. Vid
enterokockendokardit rekommenderas ofta Gentamicin som aminoglykosid.
- för behandling
- för behandling
av vuxna
av vuxna
Dygn 3:Dalvärde(omedelbartföreinjektion)+8-timmarsvärde.
Dygn 4 och framåt:Dalvärde+kreatinin2ggr/vecka(individuellbedömning).
Vid tvådosförfarande är dosen vanligen 1,5 mg/kg x 2.
Vid nedsatt njurfunktion - se tabell
Koncentrationsprov vid tobramycinbehandling, två doser per dygn
8-timmarsvärde
Dosering
< 1,5
Höj till nästa dosnivå (dosnivåer:
1,5 mg/kg / 2,2mg/kg/4,5mg/kg/6mg/kg).
Dygn 2:Dalvärde(omedelbartföreinjektion)+toppvärde(entimmeefter
injektion).
Region
Region
Halland
Halland
2014-15
2014-15
1,5 – 4
Fortsätt med given dos och intervall.
Dygn 3 och framåt:Dalvärde+kreatinin2ggr/vecka(individuellbedömning).
4 - 5,5
Vid dos 2,2 el 4,5 mg/kg öka till 36 tim. intervall.
Vid dos 6 mg/kg sänk till 4,5 mg/kg.
Målvärde vid dosering två ggr/dygn:
Dalvärde
Dosering
< 0,5
Fortsätt med given dos och intervall.
> 0,5
Sänkdosenellerförlängdosintervallet.
18
Dalvärde
<2
Toppvärde
4-12
Download