Version 2010

advertisement
Version 2010
Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av
vuxna på sjukhus och i särskilda boenden.
Lathunden bygger huvudsakligen på vårdprogrammet “Antibiotikaanvändning i slutenvård
och särskilda boenden”. Några ytterligare diagnosområden som är vanliga på sjukhusens
akutmottagningar har också inkluderats. De kompletta vårdprogrammen finns på
www.janusinfo.se.
Rekommendationerna gäller typfall hos vuxna och förutsätter att individuell bedömning
görs. Kontakta gärna infektionskonsult för diskussion vid behov. Rekommenderade
behandlingstider är ungefärliga och kan variera bland annat beroende på odlingsresultat.
Huvudbudskap:
Ge bara antibiotika när
- fördelarna överväger eventuella risker för patienten
- adekvat diagnostik bedrivits
- adekvata odlingar säkrats, gäller särskilt om patientens symtom debuterar efter inläggning
på sjukhus.
Sträva efter att ge peroral behandling.
Sätt ut antibiotika om diagnostiken pekar på icke-infektiös orsak till patientens tillstånd.
Om patienten inte har några symtom från urinvägarna ska inte urinsticka tas.
Antibiotika behöver inte ges vid
- asymtomatisk bakterieuri (patologisk urinsticka utan symtom), med undantag för
gravida och inför urologisk kirurgi
- akut bronkit hos lungfriska
- kroniska bensår utan klara kliniska infektionstecken
Flertalet fall med antibotikaassocierad diarré är inte allergiskt betingade utan orsakas av en
rubbad sammansättning av tarmfloran eller av infektion med Clostridium difficile. Diarré är
inget hinder för att ge preparatet vid senare tillfälle.
Om antibiotikallergi
Enbart ett lindrigt makulopapulöst hudutslag utan engagemang av slemhinnor är inte uttryck
för IgE-förmedlad allergi. Behandlingen kan fortsätta och utredning behöver inte göras. Ställ
aldrig diagnos på antibiotikaöverkänslighet utan att adekvat utredning i infektionsfritt skede
är utförd.
Preparat
Borreliainfektioner
- erythema migrans,
solitära
- erythema migrans,
multipla och/eller
feber
- neuroborrelios
Enterit
Clostridium difficile
- medelsvår infektion
- allvarligt sjuka
- fulminant kolit
Gynekologi
- STI-salpingit enbart
- STI salpingit och
anaerob infektion
- tuboovarialabscess,
allvarlig
(peroral uppföljning)
Hud, mjukdelar
- erysipelas
- furunkulos
- kattbett
- hund-/människobett
- sekundärinfekterat
utslag/eksem
Kirurgisk buk
- appendicit,
cholecystit, divertikulit
och pankreatit
- peritonit
(peroral uppföljning)
KOL-exacerbation
Led/skelett
- septisk artrit
(peroral uppföljning)
- osteomyelit
(peroral uppföljning)
Dos
Behandlingstid
● fenoximetylpenicillin
1g x 3
10 dygn
● doxycyklin
100mg x 2
10 dygn
● doxycyklin
● ceftriaxon
200mg x 1
2g x 1 iv
14 dygn
14 dygn
mild infektion - sätt ut antibiotika, expektans
400mg x 3
● metronidazol
125mg x 4
● vancomycin
● kontakta infektionsspecialist och kirurg
10 dygn
10 dygn
● doxycyklin
● doxycyklin +
metronidazol
● piperacillin-tazobactam eller
cefotaxim +
metronidazol
● imipenem
● amoxicillin-klavulansyra +
metronidazol
200mg x 1
200mg x 1 po/iv
400mg x 3
4g x 3 iv
1g x 3 iv
1,5g x 1*
0,5g x 4 iv
500mg x 3
400mg x 3
10-14 dygn
10-14 dygn
(1,5g x 1* iv) 10-14 dygn
●
●
●
●
●
1g x 3 **
750mg-1g x 3
1g x 3
500mg x 3
750mg-1g x 3
10-14 dygn
10 dygn
10 dygn
10 dygn
10 dygn
fenoximetylpenicillin
flukloxacillin
fenoximetylpenicillin
amoxicillin-klavulansyra
flukloxacillin
Totalt 10-14 dygn
Antibiotika endast i vissa svårare fall - se vårdprogrammet på
www.janusinfo.se - bukkirurgi
● piperacillin-tazobactam
4g x 3 iv
≥ 5 dygn
1g x 3 iv
≥ 5 dygn
● cefotaxim +
metronidazol
1,5g x 1*
● trimetoprim-sulfa eller
160/800mg x 2
amoxicillin-klavulansyra eller 500mg x 3
ciprofloxacin
500mg x 2
+ metronidazol
400mg x 3
Totalt ≥ 5 dygn
● amoxicillin
500mg x 3
5-7 dygn
● doxycyklin
200mg x 1***
5-7 dygn
● trimetoprim-sulfa
160/800mg x 2
5-7 dygn
Se även www.infektion.net under vårdprogram, led- och
skelettinfektioner
● kloxacillin
2g x 3 iv
Totalt ca 6 veckor
● enligt odling
● kloxacillin
2g x 3 iv
Totalt 3- 6 månader
● enligt odling
Preparat
Dos
Behandlingstid
Se även www.infektion.net under vårdprogram, CNS-infektioner
● cefotaxim +
3g x 4 iv
7-21 dagar enligt odl.svar
ampicillin
3g x 4 iv
2g x 3 iv
7-21 dagar enligt odl.svar
● meropenem
Meningit
- initialbehandling
(efter kortison enligt
vårdprogram)
Pneumoni
Samhällsförvärvad ●
●
- allvarlig
●
●
●
- atypiskt agens
●
●
- kritiskt sjuka/möjligt ●
atypiskt agens
●
Sjukhusförvärvad
- allvarlig
Sepsis
Urinvägar
- cystit, kvinnor
- nedre UVI, män
- pyelonefrit
- urosepsis
●
●
●
fenoximetylpenicillin
1g x 3
7 dygn
bensylpenicillin
1-3g x 3 iv
7 dygn
bensylpenicillin
3g x 3 iv
7 dygn
cefuroxim
1,5g x 3 iv
7 dygn
cefotaxim
1g x 3 iv
7 dygn
erytromycin
500mg x 2
(alt. 250mg x 4) 7 dygn
doxycyklin
200mg x 1***
7 dygn
bensylpenicilllin +
3g x 3 iv
7 dygn
moxifloxacin eller
400mg x 1 iv
levofloxacin
750mg x 1 iv
(alt 500mg x 2 iv)
cefuroxim/cefotaxim +
enligt ovan
7 dygn
erytromycin
1g x 3 iv
om patienten insjuknar inom fyra vårddygn – se samhällsförvärvad
ceftazidim
1-2g x 3 iv
8-15 dygn enligt odl.svar
meropenem eller
500mg x 3 iv
8-15 dygn enligt odl.svar
piperacillin-tazobactam +
4g x 3-4 iv
ciprofloxacin eller
400mg x 2-3 iv
gentamicin
4-6mg/kg****
Antibiotikaval styrs av misstänkta underliggande foci, svårighetsgrad, övriga
sjukdomar mm. Vid svår sepsis och septisk chock bör en dos aminoglykosid
(ex gentamicin 4-6 mg/kg) ges som tillägg till övriga antibiotika.
Se www.infektion.net under vårdprogram, svår sepsis/septisk chock
● nitrofurantoin
● pivmecillinam eller
pivmecillinam
● ciprofloxacin
● trimetoprim
● gentamicin, eventuellt +
ciprofloxacin eller
trimetoprim-sulfa
● ceftibuten
● gentamicin +
ciprofloxacin eller
trimetoprim-sulfa eller
cefotaxim
● cefotaxim
gravida/
nedsatt njurfuktion
Övre luftvägar
- mycket allvarlig
● cefotaxim
infektion, ex epiglottit
50mg x 3
400mg x 2
200mg x 3
500mg x 2
160mg x 2
4-6mg/kg****
500mg x 2 po
160/800mg x 2
400mg x 1-2
4-6mg/kg****
400mg x 2 iv
10ml x 2 iv
1g x 3 iv
1-2g x 2-3 iv
1g x 3 iv
5 dygn
3 dygn (< 50 år)
5 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
(400mg x 2 iv) kvinnor 7d
(10ml x 2 iv) 10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
10-14 dygn
Diagnosberoende
* första dos 1,5g x 1 iv, därefter 1g x 1
** vid kräkning eller immunosuppression ges bensylpenicillin 1g x 3
*** 200mg dag 1-3 därefter 100mg x 1
**** ges initialt som iv engångsdos, kan eventuellt upprepas efter 24 timmar vid svårt sjuk patient
Dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion
Kreatinin-clearance
(ml/min)
Amoxicillin
Amoxicillin-endos profylax
Ampicillin
Bensylpenicillin
Cefotaxim
Ceftazidim
Cefuroxim
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
Fenoxymetylpenicillin
Flukloxacillin
Gentamicin
Kloxacillin
Meropenem
Nitrofurantoin
Piperacillin-tazobactam
Trimetoprim
po
po
iv
iv
iv
iv
iv
iv
po
po
po
iv
iv
iv
po
iv
po
>80
41-80
20-40
<20
500mg x 3
2g
2g x 3
1-3g x 3
1g x 3
1g x 3
0,75-1,5g x 3
400mg x 2
500mg x 2
1g x 3
750mg-1g x 3
4-6mg/kg**
2g x 3
0,5g x 3
50mg x 3
4g x 3
160mg x 2
500mg x 3
2g
2g x 3
1-3g x 3
1g x 3
1g x 2
0,75-1,5g x 3
400mg x 2
500mg x 2
1g x 3
750mg-1g x 3
4,5mg/kg**
2g x 3
0,5g x 3
50mg x 3
4g x 3
160mg x 2
500mg x 3
2g
2g x 2
1-3g x 2
1g x 2
0,5g x 2*
0,75-1,5g x 2
400mg x 1
500mg x 1
1g x 3
750mg-1g x 3
2,2mg/kg**
2g x 3
0,5g x 2
använd ej
4g x 3
160mg x 2
500mg x 2
2g
1g x 2
1-3g x 2
1g x 2
0,5 g x 1*
0,75g x 1-2
400mg x 1
500mg x 1
0,5-1g x 3
500mg-1g x 3
1,5-2mg/kg**
1g x 3
0,5g x 2
använd ej
4g x 2
160mg x 1
* Första dosen 1g
** Engångsdos - vid eventuell fortsatt behandling dosering enligt koncentrationsbestämning
För dialyspatienter kan doseringen för GFR <20 användas för initial behandling, men dosen
av cefotaxim och meropenem bör sänkas till x 1.
Följande antibiotika kan doseras oberoende av njurfunktionen:
Doxycyklin, erytromycin, fusidinsyra, klindamycin och metronidazol
För dosering till gravida – se www.janusinfo.se
Läkemedel vars dosering måste anpassas till njurfunktionen på grund av renal elimination
skall doseras efter det absoluta värdet på glomerulär filtration (GFR) och inte efter GFR
normerat efter 1,73 m2 kroppsyta.
Via Cockcroft-Gaults formel nedan kan man få en uppskattning av kreatinin-clearance
(som markör för GFR). Se nedan eller: www.fass.se/LIF/produktfakta/kreatinin.jsp
Kreatininclearance = f x (140 - ålder) x vikt/serumkreatinin (umol/l)
f = 1,23 för män
f = 1,04 för kvinnor
Uppdatering av denna lathund publiceras på www.jaunsinfo.se
Kontaktpersoner Strama Stockholm:
a[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download