Programövergripande information 131120 - GUL

advertisement
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning
vård av äldre
NANO SYD
Programövergripande information
Januari 2014
1
Alla vi lärare i NANO SYD önskar Dig varmt välkommen till
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre 60 högskolepoäng.
Programmet är på avancerad nivå och ges på halvfart under två år. Samverkande lärosäten
är Högskolan Kristianstad, Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Hälsohögskolan
Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst.
Programmet bedrivs som en nätbaserad distansutbildning med integrering av teori och
empiri, där varje kurs innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier.
Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter inom området.
I programmet ingår ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, där studenten
fördjupar kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet omvårdnad med
inriktning vård av äldre. Verksamhetsförlagd utbildning integreras i programmets kurser och
utgörs av sammanlagt 10 högskolepoäng (hp).
Utbildningsöversikt VT 2014-HT 2015
År 1 2014
Vecka 4-13
Omvårdnad, hälsa
och livsvillkor hos
äldre 7,5 hp
Hälsohögskolan
Jönköping
År 2 2015
Vecka 4-13
Palliativ vård med
inriktning mot äldre
7,5 hp
Lunds Universitet
Vecka 14-23
Vetenskapliga
metoder med
inriktning vård av
äldre 7,5 hp
Högskolan Väst
Vecka 14-23
Examensarbete
7,5 hp
(av 15 hp)
Samtliga lärosäten
Vecka 36-45
Geriatrisk
omvårdnad 7,5 hp
Högskolan
Kristianstad
Vecka 36-45
Examensarbete
7,5 hp (av 15hp)
Samtliga lärosäten
Vecka 46-3 (2015)
Värdighet och
välbefinnande i
åldrandet, 7,5 hp
Linnéuniversitetet
Vecka 46-3 (2016)
Organisation,
ledning och
utveckling med
inriktning vård av
äldre 7,5 hp
Göteborgs
universitet
Huvudområdet i programmet är omvårdnad/vårdvetenskap och utbildningen utgår ifrån en
sjuksköterskeexamen. Omvårdnad både som praxis och vetenskap är till stora delar
kontextberoende. Specialistutbildningen syftar till att studenten förvärvar fördjupade
kunskaper, färdighet och förmågor som krävs för att kunna arbeta som
specialistsjuksköterska inom vård av äldre.
Pedagogisk grundsyn
Grunden för programmets pedagogiska syn är att individen ges frihet att söka sin kunskap
samt att ta ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Målet med lärandet är att
2
individen skaffar sig handlingsberedskap för att delta i utveckling av ett föränderligt
samhälle.
Den pedagogiska grundsynen innebär att:
– miljön för lärandet främjar aktivt kunskapssökande och studentens eget ansvar
– lärprocesser och examinationsformer bidrar till utveckling av studentens förmåga till
kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse
– lärprocesser främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt i arbetet med
patienter/klienter/brukare
– vetenskapligt förhållningssätt är en naturlig del i lärandet
– den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjligheter att observera, analysera
och reflektera över olika aspekter av betydelse för hög kvalitet i arbetet.
Den pedagogiska grundsynen konkretiseras genom arbetsformer som stöder studenternas
lärprocesser. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i olika
gruppkombinationer, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både
individuellt och i grupp under utbildningen
Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Kunskap
innebär att förstå något på ett nytt och annorlunda sätt. Detta kan innebära att man som
person utvecklas i sitt förhållningssätt. För att i efterhand kunna se sitt eget lärande och sin
egen utveckling är reflektioner kring det man lärt viktigt. Reflektionerna kan samlas i ett
dokument som brukar kallas ”Portfolio”. I framtiden kan sådana anteckningar vara
utgångspunkt för att sammanfatta sin kompetens i en Curriculum Vitae (CV) och tillsammans
med samlade studieuppgifter, intervjuer, observationer, förbättringsarbete och presentation
av examensarbete utgöra en merit. I den första kursen Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos
äldre kommer en modell för självreflektion att introduceras som Du sedan kan använda Dig
av i följande kurser.
Basgrupper och mentorskap
I samband med introduktionen av utbildningen kommer basgrupper att bildas utifrån
lärosätestillhörighet. Basgruppen är till största del basen för diskussioner och uppgifter i de
olika kurserna. Mer om lärande i samverkan, studiegrupper, gruppkontrakt mm. ingår i den
första kursen ”Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre”.
Varje basgrupp tilldelas från sitt lärosäte en lärare som mentor. Syftet med mentorskapet är
att främja kommunikationen mellan studenter, lärare och skola samt att stödja den
individuella lärprocessen under hela utbildningen. Basgruppen och mentorn planerar
tillsammans för ”Mentorsträffar” ca två- tre gånger per termin. Mentorn finns också
tillgänglig för individuella kontakter. Dra Dig inte för att kontakta Din mentor vid frågor och
funderingar.
NANO SYD och Pingpong
Programmet drivs via en, för de sex lärosätena, gemensam virtuell utbildningsmiljö
(pingpong) i syfte att skapa optimala förutsättningar för lärande. Webbmiljön är gemensam
för National Nurse Online (NANO). NANO är en unik virtuell miljö för
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp. I NANO ingår två
utbildningsprogram NANO NORD och NANO SYD. Detta program tillhör NANO SYD.
Inloggningsuppgifter och mer information skickas ut av koordinator Ellinor Edfors
3
Koordinator
Koordinator för NANO SYD är Ellinor Edfors Högskolan Kristianstad [email protected] tfn
044 20 40 45
Koordinatorn samordnar utbildningsprogrammet samt ansvarar för administrationen av den
för samtliga lärosäten gemensamma virtuella utbildningsmiljön Pingpong och den
”Övergripande programaktiviteten”. Kontakta Ellinor vid problem och frågor kring pingpong.
Personlig presentation
I pingpong längst till höger i huvudmenyn står ditt namn. Här kan du se och redigera dina
personuppgifter, inställningar och lösenord samt logga ut. Viktigt är att du under dina
personuppgifter fyller i din email-adress. För att lära känna varandra finns här även möjlighet
att göra en kort presentation. Foto kan enbart läggas in av lärare. Skicka gärna ett foto i JPG
format till koordinator Ellinor Edfors så lägger hon in det.
Kursaktiviteter
Varje ingående kurs i programmet har i pingpong en egen separat s.k. ”Aktivitet”. Det finns
även en ”Övergripande programaktivitet” som är öppen under hela utbildningen. I denna
aktivitet kommer det att efterhand läggas ut information och dokument som är aktuella
under hela utbildningen.
Utrustning
Utbildningen kräver tillgång till dator och bredband med kapacitet för mottagande av
filmade inslag och PDF- dokument. Programvarorna ”Adobe Flash Player” för film och
”Adobe Reader” för PDF-format kan fritt laddas hem från http://www.adobe.com
Webb-kamera och headset med mikrofon och hörlurar (för USB uttag) används vid
gemensamma möten via webben.
Anslagstavla
Anslagstavlan som finns i varje kursaktivitet, är den plats där lärarna i kurserna lämnar
aktuell information. Det är mycket viktigt att Du regelbundet kontrollerar anslagstavlan i
både pågående kurs och den övergripande programaktiviteten för att inte gå miste om viktig
information.
”Speakers corner”
I ”Övergripande programaktivitet” finns ett diskussionsforum under ”Diskutera” som är döpt
till ”Speakers corner”. Till detta forum har alla studenter tillträde. Syftet är just som namnet
säger att vara ett ”speakers corner” där studenterna kan lära känna varandra och där allt,
stort som smått, som studenterna vill dela med sig till varandra kan ventileras.
NANO Alumni
NANO Alumni är ett nätverk för specialistsjuksköterskor och blivande
specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. I den lösenordsskyddade nätverksmiljön träffar
du kollegor från hela landet, dina före detta studiekamrater och blivande
specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. Här finns bland annat möjlighet att skapa och
4
delta i olika forum för diskussion och utbyte. Du får tillgång till NANO Alumni en bit in på
första terminen.
Upphovsrätt
Allt utbildningsmaterial i NANO SYD skyddas enligt lagen om upphovsrätt. Detta innebär att
materialet inte får kopieras eller användas i något sammanhang utan skriftligt medgivande.
Urkund
Urkund är ett system för plagiatkontroll. Urkund används i utbildningens alla ingående
kurser när uppgifter lämnas in i Pingpong som inlämningsuppgift om inget annat meddelas.
Vill Du veta mer om Urkund finns information på www.urkund.se
Utvärdering
Utvärdering är betydelsefullt vid utformning av utbildningsplaner, kursplaner, arbetsformer
och examinationsformer. Kursutvärderingar görs i samband med avslut av respektive kurs.
En övergripande programutvärdering görs i slutet av utbildningen. Studentdelaktighet är
väsentligt och för att utvärderingarna ska vara värdefulla är det av största vikt att Du lämnar
oss Dina synpunkter.
Bibliotek
Du har tillgång till biblioteksservice vid det lärosäte Du är antagen till. Vi rekommenderar Dig
att utnyttja den service och hjälp för distansstudier som finns att tillgå vid biblioteken.
Internationalisering
Internationell samverkan bedrivs vid samtliga lärosäten. Mer information kommer att finnas
i ”Övergripande programaktivitet”. Vid intresse kontakta koordinatorn för
internationalisering vid Ditt lärosäte, för information om vilka möjligheter som finns till
utlandsstudier inom ramen för denna utbildning.
Studieavbrott och studieuppehåll
Om Du inledningsvis eller under utbildningens gång av någon anledning väljer att inte
fullfölja utbildningen ber vi Dig att snarast kontakta kursansvarig lärare för aktuell kurs samt
ansvarig lärare och studentadministratör på det lärosäte du är antagen. Kontaktuppgifter
finns i ”Övergripande programaktivitet”
5
Download