Vad är ett ledningssystem?

advertisement
RÄTT SAK VID RÄTT TIDPUNKT AV RÄTT PERSON!
Blå Assistans Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Ansvar enligt lagar och föreskrifter
Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande säkra att verksamheten
uppfyller de krav och kvalitetsmål som meddelats i gällande lagar och andra föreskrifter. Med stöd
av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och
förbättras.
Vad är ett ledningssystem?
Ett ledningssystem är ett system för att



beskriva ledning och planering av verksamheten
sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområden och krav enligt lagstiftning och föreskrifter
följa upp och utvärdera dessa mål
Varför behövs ett ledningssystem för kvalitet?



Varje assistansberättigad/medlem/brukare ska känna sig trygg och säker samt få ett bra
bemötande i samband med utförd assistans och vid kontakter med föreningens kansli. Alla
medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker assistans
kan utföras.
Ett välplanerat och genomfört system förbättrar kvaliteten i utförandet av personlig assistans
och säkrar organisationens interna funktioner.
Ledningssystemet ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för
assistansberättigad/medlem/brukare och medarbetare. Tydligheten bildar en säker grund
och är en förutsättning för att identifiera förbättringsmöjligheter. Därmed skapas
förutsättningar för det faktabaserade, systematiska och fortlöpande
kvalitetsutvecklingsarbetet.
Version 5
Beskrivning av Blå Assistans verksamhet
Föreningens namn är Blå Assistans. Blå Assistans är en registrerad ideell förening och därmed en
självständig juridisk person.
Medlemskap i föreningen innehas av fysisk person.
Föreningen har till ändamål
-
att bevaka funktionshindrades rättigheter enligt motiven i Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, 51 kap socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB
och Socialtjänstlagen, SoL till självvald och självstyrd levnadssituation.
-
att åt medlemmar med behov av personlig assistans, på självkostnadsbasis och utan
vinstintresse, åtaga sig med assistansen förenade uppgifter såsom arbetsgivareansvar,
administrativa, ekonomiska och lönerättsliga rutiner.
-
vid fullföljandet av ändamålet ska föreningen bl a ge stöd åt medlemmarna i deras kontakter
med myndigheterna.
Medlemskap i föreningen erhåller den som
-
äger rätt till personlig assistans enligt LSS, assistansersättning enl SFB och SoL
erlägger fastställd avgift för innevarande år
ansluter sig till och verkar för föreningens ändamål
Kvalitetsmål för personlig assistans










Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, (5 §
LSS).
Syftet med personlig assistans är att ge den enskilde möjlighet att leva som andra (5 § LSS).
Verksamheten ska vara av god kvalitet (6 § LSS) vilket kännetecknas av bra bemötande,
rättssäkerhet och tillgänglig service, anställda med lämplig utbildning och/eller erfarenhet
och en väl fungerande arbetsledning.
Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och
integritet (6 § LSS).
Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över
insatser som ges (6 § LSS).
När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (6a § LSS).
Den personliga assistenten ska vara knuten till den enskilde, inte till verksamheten, (prop
1992/93:159, sid 62).
Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och insatserna ska vara
anpassade till mottagarens individuella behov (7 § LSS).
Att ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet, (Arbetsmiljölagen,
AML Kapitel 2 )
Att medarbetarna upplever en god arbetslivskvalitet vad gäller fysiska, psykiska, sociala och
organisatoriska förhållanden på arbetsplatsen (Blå Assistans arbetsmiljöpolicy).
Version 5
Bemötande


Blå Assistans är ett brukarstyrt kooperativ som enligt LSS intentioner har en grundprincip att
varje medlem har stort inflytande över och eget ansvar för hur den personliga assistansen/
ledsagning utförs. Varje enskild medlems egen roll, ansvar och inflytande över utförd beviljad
insats enligt LSS framgår i avtal mellan medlem och Blå Assistans. Utan medlems samtycke
får inga kontakter ske med anhörig, myndighet eller annan person i frågor som rör enskild
medlems integritet. Undantag gäller endast vid rapport/anmälan om missförhållanden, (Lex
Sarah).
Verksamheten inom ramen för Blå Assistans ska präglas av öppenhet, förståelse och respekt
för varje individs personliga egenskaper och integritet. Kränkande beteenden i form av förtal,
hån, medvetna förolämpningar, negativt bemötande/förhållningssätt, utfrysning eller
liknande företeelser kommer inte att accepteras från någon inom kooperativet. Det
föreligger skyldighet för samtliga medarbetare att uppmärksamma och rapportera kränkande
beteende till verksamhetsledningen. Kooperativet ska agera snabbt och kraftfullt då signaler
på sådant uppträdande uppkommer.
Stöd till medlem som är barn
Blå Assistans ska alltid se till barnets bästa när vi anordnar personlig assistans till minderåriga. Vi ska
lyssna på barnet och ta hänsyn till barnets åsikt i utformningen av assistansen. Vi ska arbeta för att
assistansen främjar barnets växande och frigörelse.
Syfte: Öka barnets rätt till inflytande över sin personliga assistans.
Metod: Ansvarsfördelningsverktyget, en modell för delat ledarskap i assistansen ska alltid upprättas
mellan Blå Assistans och vårdnadshavare/legal företrädare. Uppföljning ska ske minst en gång per år.
Blå Assistans ska i samråd med vårdnadshavare/legal företrädare prata med barnet för att ta reda på
hur barnet upplever att assistansen fungerar. Detta ska ske utifrån föräldrarnas bedömning om
barnets mognad.
Samtalsmattan ska användas då det finns behov av att träna barnet i att uttrycka sin åsikt.
Blå Assistans ska erbjuda stöd och utbildning till föräldrar och personliga assistenter så att de i sina
roller kan stärka barnets förmåga att styra över sin assistans.
Utbildning till föräldrar och personliga assistenter:
 hur ansvarsfördelningsverktyget ska användas som ett stöd för hur barnets assistans är
utformad
 hur Samtalsmattan kan användas som metod för att träna barnet i att uttrycka sina åsikter.
Kunskap om metoden finns hos Blå Assistans
Föräldrar/vårdnadshavare och personliga assistenter ska erbjudas att delta i föreläsning om ”Barnets
utveckling” som sker i Intresseföreningen för assistansberättigades (IfA´s) regi.
Version 5
Information och utbildning till barn från 10 år
Det är angeläget att barn får insikt om sina rättigheter på ett för dem förståeligt sätt. Barnen ska få
vetskap om vad personlig assistans är till för och bli medveten om att det är deras assistans.
 Individuellt anpassa utbildning/stöd utifrån barnets ålder, mognad och funktionshinder ska
ges till barnet.
 Barnet ska erbjudas möjlighet att tillsammans med andra barn diskutera och utbyta
erfarenheter om personlig assistans. Detta kan till exempel ske i kollo/lägerform tillsammans
med barn från andra anordnare.
 Barnet ska erbjudas anpassad föreläsning om personlig assistans och lagtextens betydelse.
Vid rekrytering av personlig assistent till barn sker alltid registerkontroll enligt Lagen (2110:479) om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder innan anställning.
Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.
Samverkan
Den enskildes rätt att den personliga integriteten skyddas ska alltid beaktas i allt informationsutbyte
inom Blå Assistans. Endast uppgifter som är av vikt för utförandet av personlig assistans med god
kvalitet ska hanteras. Undantag får endast göras vid misstanke om missförhållande, om det finns risk
att barn far illa samt om det berör den anställdes arbetsmiljö.
Kontakt med myndigheter eller utomstående som gäller enskild medlem eller anställd i Blå Assistans
får endast ske med den enskildes samtycke, som ska vara skriftligt med sakfrågan angiven. Undantag
får endast ske då annan lagstiftning, som t e x pågående brottsutredning eller arbetsgivares
skyldighet att lämna uppgifter om anställd, gäller.
Medverka till god kvalitet
Sedan 1 juli 2011 gäller bestämmelsen i 24 a § LSS för alla som bedriver verksamhet enligt LSS. Kravet
är att den verksamheten som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.
Klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter kan lämnas av medlem, deras närstående och anställda. Klagomål och
synpunkter kan lämnas muntligt till någon på kansliet eller genom att fylla i broschyren ” Hjälp oss att
bli bättre” som finns i Assistanspärmen hos varje medlem eller via vår hemsida www.blåassistans.se
Lex Sarah
Bestämmelserna om lex Sarah omfattar flera skyldigheter som riktar sig till den som bedriver
verksamhet enligt LSS. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet är att
verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta
med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.
Centrala skyldigheter i bestämmelsen om lex Sarah är rapporterings- och utrednings-skyldighet ,
skyldighet att avhjälpa eller undanröja missförhållandet samt anmälningsskyldighet.
Version 5
Rapporteringsskyldighet
Alla med anställning i Blå Assistans ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för
missförhållanden som rör en brukare/medlem i Blå Assistans verksamhet. Missförhållandet eller
påtaglig risk för missförhållande ska orsakats av lämnad alternativt utebliven personlig assistans i Blå
Assistans verksamhet.
Skyldighet att utreda och avhjälpa eller undanröja
Verksamhetsledaren är skyldig att se till att dels utreda en inlämnad rapport om missförhållande eller
påtaglig risk för missförhållande, dels att avhjälpa eller undanröja missförhållande eller en påtaglig
risk för missförhållande.
Anmälan till IVO
Verksamhetsledaren ansvarar för att anmälan om allvarligt missförhållande (att om en handling eller
en underlåtelse har medfört ett hot mot eller konsekvenser för den enskildes, liv, säkerhet, eller
fysiska eller psykiska hälsa) eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande snarast anmäls till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Anmälningsskyldighet vid oro att barn far illa, under 18 år.
Alla med anställning i Blå Assistans har anmälningsskyldighet gällande barn som får sin assistans
anordnad av Blå Assistans eller är barn till en person som får sin assistans anordnad av Blå Assistans.
Anmälan ska göras genast till ansvarig nämnd där barnet bor eller vistas.
Vem gör vad i Blå Assistans?
Årsstämman är föreningens ledande och beslutande organ där varje medlem har en röst. Styrelsens
ordförande och ledamöter utses av årsstämman och styrelsens sammansättning regleras i
föreningens stadgar.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och är föreningens beslutande organ mellan
föreningsstämmorna.
Styrelsen åligger att:








verkställa av föreningsstämma fattade beslut
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och däröver låta föra räkenskaper
utse föreningens funktionärer
kalla verksamhetsledaren att närvara på kooperativets samtliga protokollförda styrelsemöten
pröva och besluta om skriftliga ansökningar om medlemskap i föreningen
fatta väl underbyggda beslut
till årsstämma avge årsredovisning för senaste räkenskapsår och förslag till budget för
nästföljande räkenskapsår
och anordna informationsmöten och andra sammankomster där medlemmarna kan delta
Version 5
Medlem/legal företrädare/biträdande arbetsledare ansvarar för:

att fullfölja åtaganden och överenskommelser enligt upprättade avtal och genomförandeplan
mellan medlem och Blå Assistans.
Verksamhetschef ansvarar för:






att leda, planera och verkställa föreningens administrativa arbetsuppgifter utifrån upprättade
avtal och genomförandeplan som finns mellan Blå Assistans och medlem
arbetsgivarens ansvar gällande arbetsrätt och arbetsmiljö gentemot personliga assistenter
och administrativ personal
att anordna utbildning till både arbetsledare och personliga assistenter
uppföljning och analys av utförd personlig assistans
bistå styrelsen med underlag för beslut, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra utförandet
av personlig assistans
att tillhandahålla aktuell information gällande verksamhetens arbetsområden
Alla medarbetare ansvarar för:



att aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska
vara integrerat i det dagliga arbetet
att omgående rapportera misstanke om missförhållande/risk för missförhållanden till
verksamhetsledningen
att omgående anmäla misstanke om att barn/ungdomar far illa till socialnämnden
Blå Assistans huvuduppgift är att anordna personlig assistans till barn och
vuxna.
För att säkerställa att utförandet av assistans utförs enligt uppsatta kvalitetsmål ska följande
aktiviteter ingå i varje enskilt assistansuppdrag.
1.
2.
3.
4.
Information
Utbildning
Anställning/utbetalning lön
Ekonomi/redovisning
För att säkerställa att varje aktivitet ska uppnå verksamhetens kvalitetsmål finns upprättad och
fastställd arbetshandbok, handlingsplan, arbetsbeskrivningar och rutiner, se bilaga 1.
Egenkontroll:


Årlig uppföljning och sammanställning av inlämnade klagomål, avvikelser och
rapporter/anmälan om missförhållanden. Uppföljning av genomförda åtgärder.
Sammanställning redovisas för styrelsen för beslut om förbättringsåtgärder i verksamheten.
Årlig stickprovskontroll av daganteckningar och upprättade genomförandeplaner.
Version 5
Extern kontroll:
Vartannat år genomförs IfA´s kvalitetsundersökningsenkät, som skickas till samtliga medlemmar samt
sammanställning av resultatet. Resultatet ligger till grund för ansökan om att få verksamheten IfAgodkänd*. Resultatet presenteras i sin helhet på vår hemsida, www.blåassistans.se .
*IfA-godkännande
Assistansanordnare som vill godkännas av IfA skall uppfylla de krav IfA ställer på en seriös assistansverksamhet.
IfAs grundinställning är att personlig assistans skall vara brukarstyrd. Brukarens (eller i förekommande fall legal
ställföreträdares) inflytande över assistansen och rättigheter gentemot anordnare måste garanteras. Villkoren har delats
upp i fyra delar; en del som berör brukarens ställning i verksamheten, en del som berör kvaliteten på verksamheten, en
ekonomisk del och en avslutande del som handlar om arbetsgivaransvaret.
För att assistansanordnaren ska bli godkänd ska en kvalitetsundersökning genomföras. Den beställs på
www.AssistansKvalitet.se. Efter avslutad enkätundersökning kommer anordnaren att få information om kraven för
godkännande uppfylls i enkätundersökningen. Därefter kan anordnaren ta ställning om den vill ansöka om godkännande.
Anordnaren behöver inte betala något extra för att ansöka om IfA-godkännande!
IfA förutsätter att de assistansanordnare som ansöker om IfA-godkännande är seriösa och sätter brukaren och dennes
assistans i centrum.
Stödfunktioner
KFO:

Kollektivavtal med Kommunal och Vision
Defendo:




Hogia Ekonomi
Hogia Lön och Personal
Daganteckningsprogrammet
Servern
Kaustik:

AiAi tidredovisning
Intresseföreningen för assistansberättigade, IfA:



Kvalitetsenkät
Vägledningspärm
IfA-Ar
Previa AB
Regelbevaking: www.regelbevakning.se

Laglista
Version 5
Bilaga 1
Process
Ansvarig
Revision
Information ny medlem
Eva
30/9
Assistanspärm
Tina Lyrot
30/9
Arbetsmiljöpärm
Elisabet Larsson
30/9
Hemsida
Tina Lyrot
30/9
Johanna Nyström
30/9
Arbetshandbok – vägledning till
kanslipersonal, checklistor, rutiner
Elisabet Larsson
30/9
Krishantering - handlingsplan
Elisabet Larsson
30/9
Utbildningskatalog
Eva Pedersen
30/11
Kalender
Tina Lyrot
30/11
Beslut om utbildning
Styrelsen
31/10
Utbildningsplan enl SOSFS 2014:2
Assistanssamordnare 15/10
Arbetsbeskrivning – rutin utbildning
kompl med bokning lokal, föreläsare,
bekräftelse, intyg
Eva Pedersen
30/9
Rutin – registrera utbildning i Hogia PA Eva Pedersen
30/9
Arbetsbeskrivning – anställningsavtal
nyanställning samt avsluta anställning
Suzanne Alfonsson
Wikstrand
30/9
Arbetsbeskrivning – Löner m m
Suzanne Alfonsson
Wikstrand
30/9
Arbetsbeskrivning - Lönerevision
Suzanne Alfonsson
Wikstrand
30/9
Rutin – stickprov lön
Elisabet Larsson
30/9
Rutin – logglista personal
Elisabet Larsson
30/9
Rutin – inbetalning fackavgift, införsel
Eva Pedersen
30/9
Arbetsbeskrivning – Ekonom
Anna Åkesson
30/9
Arbetsbeskrivning – faktura till
kommun
Suzanne Alfonsson
Wikstrand
30/9
Rutin – stickprov
leverantörsbetalningar
Elisabet Larsson
30/9
Information
Rutin – under utformning
Nyhetsbrev
Rutin – nyhetsbrev och utskrift
Utbildning
Anställning/lön
Ekonomi
Version 5
Uppföljning
Rapporterade
avvikelser
processer/rutiner
Arbetshandbok
Elisabet Larsson
31/8
Rapportera och
anmäla avvikelse och
missförhållande
Daganteckningsprogram
Elisabet Larsson
31/8
Anmäla oro för barn
Rutin: Anmäla och ta emot anmälan
om oro för barn
Elisabet Larsson
31/8
Klagomålshantering
Rutin: Ta emot förslag och klagomål
Elisabet Larsson
31/8
Egenkontroll
Samanställning inkomna klagomål,
förslag, avvikelser, åtgärd och
uppföljning
Elisabet Larsson
31/8
Sammanställning rapporterade
missförhållanden, åtgärd och
uppföljning
Elisabet Larsson
31/8
Stickprovskontroll daganteckning och
genomförandeplan
Elisabet Larsson
31/8
Rutin: Att alla anställda får info om
rapporteringsskyldighet och Lex Sarah
Elisabet Larsson
31/8
IfA-enkäten (vart annat år)
Elisabet Larsson
31/12
Extern kontroll
Rutin: Rapportera/anmäla avvikelse
och missförhållande
Version 5
Download