Energi för liv, boende och företagande

Vuosikertomus 2012
Energi för liv, boende och
företagande
Åbo Energis uppgift är att tillföra energi för liv, boende och företagande. Grunden för
verkställandet av strategin är en lönsam och ökande affärsverksamhet inom utvalda
marknadsområden, kundinriktade energitjänster, en ansvarsfull företagsverksamhet samt
kompetent personal som trivs i sitt arbete.
Åbo Energis kunder utgörs av hushåll som värdesätter kunnig och vänlig service samt av företag
och offentliga samfund som vill ha energi av förstklassig kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris och
med säker leverans. Åbo Energi ägs av Åbo stad.
Vision 2020
År 2020 är Åbo Energi ett av Finlands bästa energibolag
• som erbjuder kundinriktade servicelösningar
• som producerar och säljer miljövänlig energi
• i fråga om verksamhetsstrukturens och processernas effektivitet
• som en utvecklingsinriktad och sakkunnig arbetsgemenskap.
Ekonomiska mål 2020
Resultatet för 2012 inom parentes
Koncernens rörelsevinst minst 10 % (8,7 %)
Avkastningen på sysselsatt kapital minst 12 % (17,3 %)
Soliditetsgraden minst 40 % (47,7 %)
Koncernens omsättning över 300 milj. euro (270,2 milj. euro).
Strategiska målsättningar för 2013–2016
Åbo Energis strategi består av fyra målsättningar som verkställs genom att ställa upp praktiska mål.
Vi ökar produktionen och anskaffningen av förnybar och
koldioxidsnål energi
• Genom vårt produktionsnätverk kommer vi före 2020 att investera i bl.a. ett regionalt
flerbränslekraftverk, en regional avfallsförbränningsanläggning, Suomen Hyötytuuli Oy:s vindkraft
samt inhemsk kärnkraft.
Tämä sivu on koostettu Turku Energian sähköisestä vuosikertomuksesta vsk2012.turkuenergia.fi
Vuosikertomus 2012
• Under 2013 utreder vi hur solvärme kan utnyttjas inom värmenätet samt möjligheterna att
övergå till förnybara bränslen även i produktionen av reservkapacitet.
Vi förbättrar vår kundinriktning och säkerställer vår lönsamhet
• Vi gör vårt service- och produktutbud tydligare, enklare och attraktivare –
energieffektivitetstjänsterna ska ha ett mervärde.
• Under 2013 gör vi en omorganisering från att vara en tjänsteproducent till att aktivt utveckla
kundbehoven.
• Vi utvecklar och förnyar de elektroniska kontakt- och kommunikationskanalerna.
• Vi produktifierar uppföljningen och optimeringen av elförbrukning i realtid både för värme och
el.
• Vi strävar efter att säkerställa lönsamheten genom att ständigt utveckla riskhanteringen samt
långsiktiga kundförhållanden.
Vi utvecklar personalens välbefinnande och kompetens samt våra
verksamhetssätt
• Vi garanterar att nuvarande och framtida anställda har möjligheter till utveckling för att svara på
varierande kunskapsbehov.
• Vi utveklar personalens kompetens inom bl.a. energiproduktion och -anskaffning, förvaltning av
näten, serviceutveckling samt intern effektivitet.
• Vi skapar en grund för framgång och trivsel i arbetet genom att säkerställa förutsättningarna för
ett gott chefsarbete, ett fungerande arbetsrotationssystem och ett motiverande arbetsklimat.
• Vi fäster uppmärksamhet vid arbetshälsa och -säkerhet samt vid att utveckla förtroende och
växelverkan.
Vi utvecklar vår affärsverksamhet och våra affärsstrukturer
• Vi utvecklar ständigt våra huvud- och stödprocesser.
• Vid behov förnyar vi vår organisationsstruktur för att svara på förändringar inom branschen och
miljöförändringar.
• Vi ökar hastigheten och effektiviteten i vårt dagliga planeringsarbete, i våra projekt och i vår
verksamhet.
Tämä sivu on koostettu Turku Energian sähköisestä vuosikertomuksesta vsk2012.turkuenergia.fi