DUGGA INTEGRERING I 2013-02

advertisement
1
DUGGA INTEGRERING I
Namn:__________________________________
2013-02-22
Personnummer:____________________
Markera rätt alternativ genom att ringa in det. Endast ett alternativ är korrekt.
Godkändgräns: 70% (14 rätta svar).
1. Vilket av dessa preparat används vid rökavvänjning och är en partiell nikotinreceptor
agonist?
1. Nikotintuggummi
2. Vareniklin (Champix)
3. Bupropiom (Zyban)
4. Desloratadin (Aerius)
2. Vilka av följande preparat för behandling av allergier saknar i stort sett effekt på
allergisk astma?
1. Antihistaminer
2. Omalizumab (anti IgE)
3. Hyposensibilisering (ASIT)
4. Steroider
3. Vilket preparat lägger du till om fullständig astmakontroll inte uppnås med
behandling med kortverkande beta-2-stimulerare, inhalationssteroid och långverkande
beta-2-stimulerare?
1. Tillägg av omalizumab (anti-IgE)
2. Tillägg av teofyllin
3. Ökning av dosen inhalationssteroid
4. Tillägg av perorala steroider
2
4. Hur vanligt är astma hos vuxna i Sverige?
1. 0,5%
2. 2%
3. 8%
4. 15%
5. Födoämnen kan framkalla allergier hos sensibiliserade individer. Om någon fått
anafylaxi eller allergichock p.g.a. jordnötter då gäller följande:
1. Remiss till allergimottagning och recept på adrenalin penna
(Epipen/Anapen/Jext).
2. Lugnande besked och recept på kortisontabletter.
3. Allmän information och recept på antihistamin.
4. Recept på luftrörsvidgande medicin till att ta mot akut andnöd.
6. Vilket påstående om tolkningen av resultat på Mini Mental Test är korrekt?
a. Resultatet ska alltid värderas objektivt, oberoende av patientens ålder och
utbildning
b. Svårigheter med baklänges-subtraktion (100 minus 7) tyder på Alzheimers sjukdom
och inte vaskulär demens
c. Vid svårigheter med figurkopieringen bör patientens lämplighet som bilförare
bedömas
7. På vilket sätt påverkar den artiska mutationen Abeta?
a. Ökad mängd Abeta
b. Mera aggregationsbenäget Abeta
c. Det vet man inte idag
3
8. Vilka två sorters proteininklusioner ser man vid FTD?
a. TDP43 oh Tau
b. Tau och Abeta
c. TDP43 och Abeta
9. Varför är uppmätta Abeta nivåer i CSF ingen bra biomarkör för sjukdomens
svårighetsgrad?
a. Det finns idag ingen bra analysmetod för att tillförlitligt mäta Abeta
koncentrationer i CSF
b. Abeta koncentrationen avviker från normalnivån endast vid familjära former av
Alzheimers sjukdom
c. Abeta koncentrationen ligger lågt redan långt innan patienten får symptom och
förändras därefter inte under sjukdomsförloppet
10. Passiv immunisering är en potentiell framtida behandling av Alzheimers sjukdom.
Vad är det?
a. Passiv immunisering betyder att ett antigen, t.ex. Abeta fibriller, injiceras.
Kroppen tillverkar sedan själv antikroppar
b. Passiv immunisering betyder att förtillverkade antikroppar injiceras
c. Passiv immunisering betyder att antikroppar eller antigen injiceras intravenöst
11. Vilken/vilka av nedanstående vita blodkroppar är involverade i atherosklerosens
patofysiologi?
a. monocyter
b. makrofager
c. lymfocyter
d. alla ovanstående
12. Vad är mekanismen för den kolesterolsänkande effekten av statiner?
a. Minskat upptag i tarmen
b. minskad nybildning i levern
c. ökad nedbrytning
d. minskad bildning av HDL
4
13. Vilken/vilka biverkningar är förknippade med beta-blockare?
a. Impotens
b. mardrömmar
c. kalla händer
d. alla ovanstående
14. Vilken/vilka biverkningar är förknippade med angiotensin-receptor blockare (ARB)?
a. Impotens
b. mardrömmar
c. kalla händer
d. ingen av ovanstående
15. Vilket apolipoprotein står för återtransporten av kolesterol till levern?
a. ApoB
b. apoA1
c. ApoE
d. alla ovanstående
16) APTT är ett globalt koagulationstest som mäter alla steg i koagulationen från
aktivering av FXII till fibrin.
Dock mäts inte följande faktorer:
1) FVII och FIX
X) FVIII och FXIII
2) FVII och FXIII
17) Protrombinkomplex (PK-INR) mäter summan av 3 koagulationsfaktorer, som alla är
K-vitaminberoende. De 3 faktorerna är:
1) FV, FVII, FIX
X) FII, FVII, FX
2) FII, FVIII, FX
18) Blödningstid enligt Ivy är ett ”screeningtest” för s.k. primär hemostas och mäter:
1) trombocytfunktion och FVIII
X) von Willebrands faktor och FX
2) trombocytfunktion och von Willebrands faktor
5
19) Protein S brist är en genetisk orsak till djup ventrombos och orsakas av:
1) En punktmutation i genen till FV
X) En punktmutation i genen till FVIII
2) Mutationer i genen till protein S
20) Protein C antikoagulationssystemet är av fundamental betydelse för
blodkoagulationens reglering in vivo. Aktiverad protein C (APC) degraderar följande 2
koagulationsfaktorer:
1) FXa och FVIIIa
X) FIIa och fibrinogen
2) FVa och FVIIIa
Rätta svar:
1. 2
2. 1
3. 3
4. 3
5. 1
6. c
7. b
8. a
9. c
10. b
11. d
12. b
13. d
14. d
15. b
16. 2
17. X
18. 2
19. 2
20. 2
Download