Datum 2016-11-02 kl 9.00 – 12.00 Program

advertisement
Datum 2016-11-02 kl 9.00 – 12.00
Program: Arbetsterapiprogrammet
TENTAMEN Anatomi och fysiologi, moment 1, 1AR024
Namn……………………………………………………………………….
På bordet där du sitter står en siffra. Denna siffra är den kod som du ska fylla här nedanför
samt överst på tentamens övriga papper.
Kod………………………………………(fyll i koden överst på alla papper)
Dina svar bedöms som Godkända (G) eller Underkända (U). För betyget Godkänd krävs att X
frågor är bedömda som godkända. Nedan ser du betygskriterierna, dvs vad vi kräver för att
bedöma svaret som G eller U.
Godkänt
Underkänt
Fakta är korrekt och
innehållet i svaret är
relaterat till uppgiften
Du svarar inte på frågan
Konkreta fakta är (i de fall
det är möjligt) integrerade
i ett resonemang
Antal G………Antal U……….
Svaret är inte korrekt
Svaret innehåller till stor del
irrelevanta fakta
Svaret är osammanhängande
Fakta är uppstolpade utan
beskrivning av hur dessa
fakta hänger ihop
Betyg………
……………………………………Studenten river av och behåller ………………………………………………………
KOD:_______________
Kodade resultat publiceras inom 14 dagar på pingpong. Uthämtning på C182, Klinisk
fysiologi, plan 8 hos Moa Thorin efter publiceringen. Gå in genom plåtdörren med skylten
”Norra Hallen 2” över. Ring först för att vara säker på att hon är där för att lämna ut din
tenta 08/58587226. Du kan endast hämta ut din egen tenta.
KOD:……….
1. Sätt ett kryss efter varje påstående för att ange om påståendet är sant eller falskt. För
godkänt på frågan krävs 7 korrekta svar.
Sant
Falskt
a. Diffusion är en energikrävande process
b. Insulinets målceller har receptor för endast detta hormon,
och har inga andra receptorer.
c. Alla tre muskeltyper (glatt-, hjärt-, skelett-) är målceller för
adrenalin
d. Alla tre muskeltyper (glatt-, hjärt-, skelett-) kan aktiveras av
autonoma nervsystemet
e. Ökad filtration från kapillär till vävnad kan leda till ödem
f. Cytoplasman hittar man i den extracellulära vätskan
g. Cellmembranet består till stor del av fosfolipider
h. I mitokondrierna sker ATP-produktion
i.
Små hydrofoba ämnen kan diffundera genom cellmembranet
j.
Epitelceller täcker ofta insidan av hålrum i kroppen
För godkänt på fråga 2 (a-c) krävs att två delfrågor är korrekt besvarade
2a. Vad är en synaps? (För godkänt krävs att endast det/de alternativ som är korrekta har
markerats)
O Nervcellens kärna
O Muskelcellens vattenfyllda proteinkanaler
O Nervcellens kontaktställe med en annan cell vid impulsöverföring
O Inbuktningarna i muskelcellens membran som fortleder aktionspotentialen
2b) Den eller de delar av nervsystemet som vi inte kan styra med vår vilja kallas:
(För godkänt krävs att endast det/de alternativ som är korrekta har markerats)
O Autonoma nervsystemet
O Somatiska nervsystemet
O Parasympatiska nervsystemet
O Sympatiska nervsystemet
2c. Sätt händelserna i rätt ordning genom att sätta en siffra på strecket framför händelsen.
Starten har redan markerats med ”1”
_1__Nervcellskroppen depolariseras av yttre stimuli
___En kedjereaktion löper längs axonet
___Membranpotentialen når tröskelvärdet
___Spänningskänsliga Na+ kanaler öppnas
___Vesikler smälter samman med membranet och transmittorsubstans frisätts
2
KOD:……….
3. Förklara den principiella uppbyggnaden av ett neuron och dess basala egenskaper.
Beskriv hur funktion i nervsystemet uppstår med stöd av neuronets basala egenskaper
du skrivit ner. Gärna med ett konkret exempel som reflexer eller beräkning av varifrån
ljud kommer.
3
KOD:……….
4. Du reser dig för snabbt upp, så att du blir snurrig och det nästan svartnar för ögonen på
grund av ett blodtrycksfall.
Beskriv fysiologiskt hur kroppen reglerar blodtrycket vid tillfälliga förändringar. Vad händer, vad
känner av förändringen, vart skickas information om förändringen, vilken blir effekten, hur
åstadkoms denna effekt?
4
KOD:……….
Fråga 5. Resonera kring begreppet autoreglering. Vad innebär begreppet och vilka
lokala mekanismer är involverade i autoregleringen?
5
KOD:……….
6.
Beskriv proteinet väg från munnen till det att det är i blodbanan: hur är
protein uppbyggt, hur spjälkas det, var spjälkas det och av vad, var sker
absorbtionen och i vilken form absorberas protein?
6
KOD:……….
För godkänt på fråga 7 krävs att 2 delfrågor (7a-7c) är korrekt besvarade.
7a. Vilka av följande påståenden är korrekta. För godkänt krävs att endast det/de alternativ som
är korrekta har markerats
O Lungsäcken täcker insidan av alveolerna
O Den alveolära minutvolymen är mindre än den respiratoriska minutvolymen
O Vitalkapaciteten är större än den expiratoriska reservvolymen
O Den största andelen syre transporteras av erytrocyternas järndel i hemoglobinet
7b. Vilket gäller vid ett lågt pH i blodet? (välj ett alternativ)
O Syret släpper lättare från hemoglobinet
O Koldioxid släpper lättare från hemoglobinet
O Syret släpper inte lika lätt från hemoglobinet
O Koldioxid släpper inte lika lätt från hemoglobinet
7c. Vilket/vilka påstående gällande andningsregleringen är korrekt?
a) Andningen regleras via baroreceptorer som signalerar till andningscentrum om förändrat
blodtryck
b) Andningen regleras huvudsakligen via perifiera kemoreceptorer som känner av syrgas och
vätejonkoncentration i cerebrospinalvätskan
c) Andningen regleras huvudsakligen via centrala kemoreceptorer som känner av koldioxid och
vätejonkoncentration i hjärnans extracellulärvätska
8. Redogör för ventilationen. Hur går andningen till, vad är det som gör att luft kan utbytas mellan
alveol och atmosfär? Vilken roll spelar lungsäcken (pleura)?
7
KOD:……….
9. Markera rätt alternativ. Ett eller flera alternativ kan vara rätt. För att få rätt på frågan krävs att
samtliga korrekta alternativ anges, och inga felaktiga alternativ.
För att få godkänt på frågan krävs att 4 av 5 delfrågor är godkända.
a. Vilken/vilka egenskaper är unika för det adaptiva (förvärvade) immunförsvaret (gäller inte för
medfödd immunitet)?
A. Har mycket hög specificitet
B. Regerar alltid på samma sätt och med samma styrka vid en upprepad exponering av
samma smittämne
C. Har ett immunologiskt minne
D. Alltid mycket snabbt svar
b. Antikroppar produceras av vilken celltyp?
A. Neutrofiler
B. B-celler
C. Makrofager
D. T-celler
c. Ett sätt att skydda en individ mot infektioner kan vara att överföra antikroppar från en annan
individ (t ex från mor till barn). Denna typ av immunisering är en:
A. Aktiv immunisering
B. Vaccinering
C. Passiv immunisering
D. Central immunisering
d. Vid en cellskada och/eller en infektion agerar vissa typer av immunceller genom att ”äta”
(fagocytera) det främmande ämnet som orsakat skadan/infektionen. Exempel på sådana
celler är:
A. T-celler
B. Makrofager
C. Neutrofiler
D. NK-celler
e. Är följande påståenden rätt eller fel? Markera med R (rätt) eller F (fel) efter påståendet.
(minst två korrekta svar behövs för att få rätt på frågan)
Immunceller bildas i sekundära lymfoida organ
____
Autoimmunitet innebär en reaktion på kroppsegna ämnen
____
En inflammation orsakas alltid av en infektion
____
8
KOD:……….
10 a) Insulin och glukagon samspelar i regleringen av glukosnivån i blodet. Förklara när
respektive hormon frisätts och varifrån och vilken effekt de har.
b) Vid diabetes mellitus är ett av dessa hormon inblandat. Vilket?
c) Förklara skillnaden mellan diabetes mellitus typ 1 och typ 2.
SLUT PÅ TENTAMEN
9
KOD:……….
10
Download