Hypertoni: Farmakologiska principer

advertisement
Gunnar Tobin
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Farmakologiska principer
• Sjukdomsbakgrund och riskfaktorer
• Behandlingsmål
• Behandling
– Läkemedelsbehandling
– Annan behandling
• Läkemedelskategorier
– Verkningsmekanism
– Viktigare biverkningar
– Interaktioner
Faktorer som farmakabehandling riktas emot
• Blodtryck (BP) bestäms av hjärtminutvolym (CO)
och perifer resistens (PR)
• preload - venöst återflöde
• afterload - perifer resistens
• Blodfetter
Prevalens
•
•
•
•
Kardiovaskulär sjukdom vanligaste dödsorsaken i Sverige
Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) - 50 % av alla dödsfall
Stroke 10-12 %; tredje vanligaste efter malignitet
Stroke står för fler vårddagar än någon annan somatisk
sjukdomsgrupp (10 miljarder/år)
• Global prognos: kardiovaskulär sjukdom en av de
vanligaste dödsorsakerna år 2020
Prevalens
• 25 % drabbas av hypertoni i Sverige; >140/90
• Farmakabehandling av hypertoniker ökar
– 10 % 1980
– 27 % 1991
– 55 % 1997
• Enbart 40-50 % av behandlade når måltryck (SE, UK,
AUS)
Prevalens
•
•
•
•
2-3 % drabbas av symtomgivande hjärtsvikt i Sverige
Lika många utan symtom
NYHA I-IV
Prognosen vid hjärtsvikt motsvarar ett genomsnitt för
cancersjukdomar
• 50% 6-årig överlevnad
Prevalens
• 3-7 % drabbas av angina pectoris i Sverige; starkt
ålderskorrelerat
• Stabil eller instabil angina? Olika risk för infarkt
• Instabil - inflammation och mindre inkapslat plaque
• I Sverige vårdas årligen:
– 26 000 pga av hjärtinfarkt
– 12 000 pga instabil angina
Könsaspekter på hjärt-kärlsjukdom
• Angina pectoris
– 40-50 år: dubbelt så vanligt hos män
– >75 år samma prevalens
• Hjärtinfarkt
– Olika symtombild hos kvinnor och män
– Fler riskfaktorer hos kvinnor?
• Hjärtsvikt
– Debut hos män 10 år tidigare
– >75 år ngt högre prevalens hos kvinnor
– Kvinnor med hjärtsvikt tenderar ha sämre livskvalitet; sämre
omhändertagande?
Etiologi
Hypertoni
Ischemisk hjärtsjukdom
Kombination
Hypertoni eller IHD
*inklusive: hjärtmuskelsjukdom, klaffsjukdom, aortastenos
*
Behandlingsmål för läkemedelsbehandling
• Att förebygga kardiovaskulär sjukdom
såsom
– Stroke
– Hjärtinsufficiens
– Kranskärlssjukdom
• Delmål:
– Eliminera riskfaktorer
– Höja livskvalitet
Riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom
•
•
•
•
•
•
•
Hypertoni
Tidigare kardiovaskulär sjukdom
Njursjukdom, Diabetes mellitus
Höga LDL, totalkolesterol och fibrinogenvärden
Obesitas, Fysisk inaktivitet
Rökning, Alkohol
Övriga - såsom ålder, kön, ärftlighet, psyko-sociala
Prognospåverkande faktorer
• Riskfaktorer
• Organskador (Target organ damage =TOD)
– Ögonbottenförändring
– Vänsterkammarhypertrofi
– Kärlsjukdom ex aneurysm
• Associerade kliniska tillstånd (ACC)
– Aterosklerossjukdom
– Diabetes mellitus
– Mikroalbuminuri
Behandlingseffekter
Patient group Absolute risk
(CVD events
over 10 yrs)
Low risk
patients
Medium risk
patients
High risk
patients
Very high
risk patients
Absolute treatment effects
(CVD events prevented per
1000 patient yrs)
10/5mmHg
20/10mmHg
<15%
<5
<9
15-20%
5-7
8-11
20-30%
7-10
11-17
>30%
>10
>17
Minskning av stroke-dödsfall
Kolersterolmetabolism
Bedömning av lipidvärden
•
•
I åldersgruppen 30-50 år har 70% av alla kvinnor och män
kolesterolvärde över 5mM
I åldersgruppen 50-70 år är motsvarande siffror 95 % av kvinnorna
och 90 % av männen.
Önskvärd nivå
Indikatorer för ökad risk
Kolesterol
<5,0 mmol/L *
LDL kolesterol
<3,0 mmol/L *
Triglycerider
>2,0 mmol/L
HDL kolesterol
<1,0 mmol/L
Lipidsänkande läkemedel
•
•
•
•
•
•
Kolesterolsynteshämmare (statiner)
Gallsyrabindare (resiner)
Fibrater
Nikotinsyrapreparat
Omega-3-fettsyror
kolesterolabsorptionshämmare
Lipidsänkande läkemedel
• Kolesterolsynteshämmare (statiner)
Lipidsänkande läkemedel
• Gallsyrabindare (resiner)
Lipidsänkande läkemedel
• Fibrater
Läkemedelsval
Lipidrubbning
Isolerad
Rekommenderat Alternativt
Kombinations-
läkemedel
läkemedel
behandling
Statin
Resin
Statin + Resin
hyperkolesterolemi
Alt. Statin +
ezetimib
Kombinerad
Statin
Fibrat
Fibrat
Nikotinsyra
hyperlipidemi
Uttalad isolerad
hypertriglyceridemi
Omega-3
Statin + Fibrat
Download