Synlig och delaktig Helig och mänsklig gemenskap

advertisement
Synlig och delaktig
Helig och mänsklig gemenskap
Björn Vikström
Prosterisamlingar 17-19.3.2010
Kyrkans grunduppgifter
• väcka tro
• kalla och hjälpa människor till en trygg
gemenskap med Gud
• förkunna evangeliet och förvalta sakramenten =
traditionsförmedling o gemensam gudstjänst
• uppmuntra till att leva ut Guds goda vilja i
solidaritet, omsorg och medmänsklighet =
diakoni
Nyckelfrågor i dag
Kyrkan behöver vara:
1.
2.
3.
4.
Synlig
Delaktig
Helig
Mänsklig
1. Synlig
• Kyrkspirans synlighet (Kom…när du vill!)
– Gudstjänstgemenskapens synlighet
– Förrättningarnas synlighet
– Verksamhetens synlighet(?)
• Utåtriktad synlighet (Gå ut!)
– Folkkyrkligt samarbete
– Evangeliserande synlighet
– Synlighet i mediabruset
• Men är inte den sanna kyrkan alltid fördold?
1. Synlig (forts.)
•
•
•
•
•
•
Vem gör kyrkan synlig? …ökad delaktighet!
Uppenbarelse: Gud visar sig – och får ett namn
Kyrkan och de kristna gör Bibeln synlig
Sårbar och ofullkomlig
Finns det gränser?
Synlig i gudstjänstliv + förrättningar, diakoni,
kyrkomusik, barn- och ungdomsverksamhet (+
skriftskola), kommunikation
2. Delaktig
• CA VII: Kyrkan är de heligas gemenskap,
där ordet rent förkunnas och sakramenten
rätt förvaltas…
• Fredrik Modéus: Kyrkans ödesfråga är
delaktigheten
• Vi tillsammans håller den kristna
berättelsen levande
• Delaktig i synliggörandet
2. Delaktig forts.
• Människan är myndig
– respekt, valfrihet, nyfikenhet, vakenhet
– förstärks institutionen/ämbetsverket?
• Lokal församlingsidentitet
• Delaktig i gudstjänsten
– cellen, mötet och den större gemenskapen
• Delaktig i diakoni, kyrkomusik, barn- och
ungdomsverksamhet (+ skriftskola),
kommunikation
3. Helig
• Ödmjukhet, ärlighet, äkthet
• Generositet
• Erkänna att Gud och andra människor är
annorlunda
• Hemlighet; mysterium
– Guds avbild
– Symbolerna, berättelserna, erfarenheterna
• Kyrkan är en motkultur …i Guds skapade värld
• Helighet i gudstjänstliv + förrättningar), diakoni,
kyrkomusik, barn- och ungdomsverksamhet (+
skriftskola), kommunikation
4. Mänsklig
•
•
•
•
•
Folkrörelse, inte ämbetsverk
Relationer, inte hierarkier
Längtan efter äkthet, inte efter dogmer
Kyrkans framtid avgörs på lokalplanet
Demokrati: vi tillsammans utgör Kristi
kyrka på denna ort
• Ofullkomlighet: allt kan behöva omprövas
(Gamaliel!)
4. Mänsklig forts.
• Jämlikhet: erkänna att alla människor och
alla andra levande varelser är skapade av
Gud
• Inkarnation och efterföljelse
• Mänsklighet i gudstjänstliv + förrättningar,
diakoni, kyrkomusik, barn- och
ungdomsverksamhet (+ skriftskola),
kommunikation
Download