Jämställdhetsplan Borgholms kommun 2004-2005

advertisement
Antagen KF 2004-09-02 § 70
1 (4)
Jämställdhetsplan
Borgholms kommun 2004-2005
Jämställdhet – Jämlikhet
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter.
Ordet Jämställdhet avgränsas i Sverige till förhållandet mellan män och
kvinnor. Jämlikhet däremot är ett vidare begrepp, det avser rättvisa
förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället. Jämlikhet utgår
ifrån att alla människor har lika värde oavsett hudfärg, kön, religion eller
social tillhörighet. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.
Enligt § 13 jämställdhetslagen (1991:433) skall Borgholms kommun som
arbetsgivare upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.
Jämställdhetsgruppens uppgifter är att
- kartlägga kommunen avseende olika jämställdhetsaspekter.
- skapa en jämställdhetsplan.
- utveckla jämställdhetsarbetet.
- arbeta fram en konkret handlingsplan för åtgärder som behövs för att
uppnå jämtställdhet inom Borgholms kommun.
- utvärdera jämställdhetsplanen och arbetet.
Syfte med Borgholms kommuns jämställdhetsarbete
Syftet med vår kommuns jämställdhetsarbete är att främja kvinnors och
mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet. En jämställd arbetsplats är en attraktiv
arbetsplats.
En jämställd arbetsplats innebär att såväl kvinnor som män;
- är representerad på alla befattnings- och beslutsnivåer.
- kan påverka sin arbetssituation och känna delaktighet.
- har lika lön för lika arbete.
- erbjuds lika möjligheter till anställning, kvalificerade arbetsuppgifter och
befordran.
- kan förena förvärvsarbete, familje- och privatliv.
Jämställdhetsarbetet i Borgholms kommun drivs både genom aktiva
åtgärder och genom integrering av jämställdhetsperspektivet i den övriga
verksamheten. Alla chefer har ett ansvar för att utveckla, driva och
informera om jämställdhetsarbetet. Ett gott resultat förutsätter att alla
anställda är delaktiga i jämställdhetsarbetet.
2 (4)
Jämställdhetsplanen finns på Borgholms kommuns personalhandbok på
intranätet. Jämställdhetsplanen gäller 2004 -2005. Planen revideras
årligen på initiativ av jämställdhetsgruppen. Inför kommande revision skall
en nulägesanalys och uppföljning av tidigare plan göras.
Mål och Åtgärder
Arbetsförhållanden
Mål
Arbetsförhållandena inom Borgholms kommun – såväl de fysiska som de
psykosociala – är sådana att de lämpar sig för både kvinnor och män.
Både kvinnor och män har goda möjligheter att påverka sin arbetssituation.
Nuläge
Arbetsförhållandena i Borgholms kommun är olika för kvinnor och män:
Kvinnor är mer långtidssjukskrivna och utsatta för arbetsskador. Tunga lyft
förekommer mer inom vissa kvinnodominerade yrken.
Åtgärd
En noggrann analys genomförs förvaltningsvis kring orsaker till de
snedförhållanden som visas i nuläge ovan. I analysarbetet skall det även
tas fram konkreta åtgärder för att minska både den totala sjukfrånvaron
och skillnaderna i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män under 2004 2005.
Jämställda villkor
Mål
Både kvinnor och män skall ha en möjlighet till ett arbete som ger
ekonomisk trygghet. De som vill arbeta heltid ska kunna erbjudas en
heltidstjänst. Antalet deltidstjänster skall minska.
Nuläge
I nuläget anger 70% av de kvinnor som arbetar deltid att det inte finns
några heltidstjänster. Kommunen har påbörjat ett arbete med att omvandla
deltidsarbeten till heltid och strukturera nivåer för befintliga deltider.
Åtgärd
Att fortsätta analysen kring deltidsarbete för att få en bild av hur många av
de deltidsarbetande som vill arbeta heltid och hur detta successivt kan
realiseras. En analys skapas även kring timanställda och vikarier och
deras tjänstgöring.
3 (4)
Föräldraskap och arbete
Mål
Kvinnor och män skall jämställt kunna förena arbete och föräldraskap.
Nuläge
Det råder fortfarande en tydlig obalans mellan arbetande kvinnor och män
avseende ansvaret för hem och barn. Denna skillnad är det avgjort
viktigaste skälet till att kvinnor och män fortfarande inte är jämställda i
arbetslivet. Enligt vår kommunala jäm-undersökning är det oftast kvinnan
som är hemma och vårdar sjukt barn och har de flesta kontakterna med
skolan/förskolan. Kvinnorna tar även ut den mesta föräldraledigheten.
Åtgärder
Som arbetsgivare ska Borgholms kommun förstärka och förbättra
förutsättningarna att förena förvärvsarbete och föräldraskap för både
kvinnor och män på alla nivåer.
Med varje småbarnsförälder skall en diskussion föras om hur arbetssituationen kan underlättas. Ett lämpligt tillfälle för detta är utvecklingssamtalet som skall ske även under längre föräldraledighet. Löneöversyn
görs även för personal som går på föräldraledighet för att förhindra att
lönediskriminering uppkommer. En aktiv dialog skall ske med den
föräldralediga och löpande information ges, t.ex. via e-post, om vad som
händer på arbetsplatsen.
Stopp för sexuella trakasserier
Mål
Ingen medarbetare skall utsättas för sexuella trakasserier – d.v.s. anspelningar eller handlingar av fysisk eller psykisk karaktär som leder till en
känsla av förnedring, kränkning eller stress. Bilder med sådant innehåll
som kan upplevas som kränkande får ej användas eller exponeras inom
kommunens lokaler. Se vidare separat handlingsplan mot Kränkande
särbehandling/sexuella trakasserier inom Borgholms Kommun. Se
Personalhandboken på intranätet.
Nuläge
Enligt vår genomförda jämställdhetsundersökning har 11 personer känt sig
utsatta för sexuella trakasserier. Det är 11 personer för mycket.
I undersökningen framkom också att ca 30% (både bland kvinnor och
män)av de som arbetar i kommunen inte vet vem de ska vända sig till om
de blir utsatta för sexuella trakasserier.
Åtgärd
Styrdokumentet mot Kränkande särbehandling/sexuella trakasserier skall
göras känd för alla medarbetare.
4 (4)
Mer jämställda arbetsplatser
Mål
Att öka antalet arbetsenheter där det finns både kvinnliga och manliga
arbetstagare.
Nuläge
Idag är det jämn fördelning på mindre än 10 % av arbetsplatserna.
Åtgärder
Vid nyrekrytering skall annonser utformas så att både kvinnor och män
uppmanas att söka lediga befattningar inom kommunen. Till anställningsintervjuer skall personer av underrepresenterat kön, vilka uppfyller grundkraven, kallas. Det måste utvecklas konkreta handlingsplaner för att bryta
de enkönade arbetsplatserna. Detta är ett långsiktigt arbete som skall
pågå kontinuerligt.
Lönefrågor
Mål
Alla medarbetare i Borgholms kommun skall veta att de inte har lön efter
kön. En kartläggning av eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor
görs årligen och löneskillnad på grund av kön ska inte finnas efter den
årliga löneöversynen.
Nuläge
Enligt kommunens jämställdhetsenkät upplever 65 % av kvinnorna och
30 % av männen att det förekommer lönediskriminering.
Enligt personalavdelningens lönekartläggning finns det år 2003 ingen
synlig lönediskriminering på grund av kön.
Åtgärd
Förekommer osakliga löneskillnader på grund av kön ska de behandlas
separat i samband med den årliga löneöversynen och rättas till.
Personalavdelningen skall sprida information om utförda lönekartläggningar till arbetsledare och fackliga förtroendemän.
Aktuella siffror om jämställdhetsläget i vår kommun år 2003-12-01 :
Antalet tillsvidareanställda är 761 personer, varav 87,12 % kvinnor och
12,88 % män. Av Borgholms kommuns 40 ledare är det 25 kvinnor och 15
män. Detta innebär av ledare en procentuell fördelning av 37,50 % män
och 62,50 % kvinnor.
__________
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards