Geometri - Pilskolan Uppsala

advertisement
Elin Collin
Höstterminen 2014
Beräkning av vinklar, vinkelsumma, omkrets och skala.
Geometri
Läroplanens centrala innehåll
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskolakan kan
använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskolakan kan lära,
utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit
till sin egen förmåga.
Kursplan, matematik
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka
vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om
historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har
utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera
över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra
skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens
sammanhang och relevans.
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer
för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser.
Kunskapskrav E
Eleven
har
grundläggande
kunskaper
om
matematiska
begrepp och visar det genom att
använda
dem
i
välkända
sammanhang på ett i huvudsak
fungerande sätt. Eleven kan även
beskriva olika begrepp med hjälp av
matematiska uttrycksformer på ett i
huvudsak fungerande sätt. I
beskrivningarna kan eleven växla
mellan olika uttrycksformer samt
föra enkla resonemang kring hur
begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i
huvudsak fungerande matematiska
metoder med viss anpassning till
sammanhanget för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter
inom
geometri
med
tillfredsställande resultat.
År 7
Examination
Muntlig beskrivning av olika slags trianglar och fyrhörningar.
Skriftligt prov på alla de konkreta målen.
Läxor som behandlar de konkreta målen.
Skriftlig inlämningsuppgift om skala.
Elevens kunskaper bedöms vara
Bärande begrepp
1. mycket begränsade
4. godtagbara
2. till viss del godtagbara
5. goda
Konkreta mål
Rät vinkel
Du ska kunna uppskatta, mäta och räkna ut
vinklar i olika geometriska figurer.
Spetsig vinkel
Du ska kunna använda gradskiva.
Trubbig vinkel
Du ska kunna räkna ut vinklar med hjälp av
vinkelsumman i en triangel.
Vinkelsumma
Rätvinklig triangel
Likbent triangel
Liksidig triangel
Kvadrat
Rektangel
Parallellogram
Romb
Diagonal
Omkrets
Cirkel
Medelpunkt
Radie
Diameter
Skala
Förminskning
Förstoring
Elev Elevsson
Du ska kunna beskriva olika slags trianglar och
fyrhörningar.
Du ska kunna mäta och räkna ut omkretsen på
olika geometriska figurer.
Du ska kunna räkna med skala.
3. till övervägande del godtagbara
6. mycket goda
1
2
3
4
5
6
Download