Planering och kunskapskrav för geometri åk 7 ht 11

advertisement
Planering och kunskapskrav för geometri åk 7 ht 11
Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och
matematikens användning i vardagen.
Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att
använda matematik i olika sammanhang
Centraltinnehåll

Att du utvecklar intresse för matematik och tro på din förmåga att använda matematik i olika
vardagssituationer

Att du utvecklar din uppfattning kring olika geometriska begrepp, vinklar och former.

Att du får möjlighet att kommunicera med matematik

Att du får upptäcka mönster, former och samband och får uppleva glädjen som ligger i att förstå och lösa
problem
Du SKA FÅ UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT:

upptäcka mönster och se samband

föreslå lösningar och beräkna på ett ungefär (göra överslag)

fundera över om dina resultat kan stämma ( dess rimlighet)

uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket

använda ämnesspecifika begrepp så att du ges förutsättningar att samtala om matematik och presentera
och utvärdera arbetsprocesser.

lyssna till och följa andras förklaringar
Kunskapskrav:
När du har studerat det här geometri området ska du
kunna:
 uppskatta vinklar i olika geometriska figurer
 mäta vinklar i olika geometriska figurer med
gradskiva
 beräkna vinklar i olika trianglar
 mäta med linjal olika figurers omkrets (kvadrat,
rektangel, cirkel, triangel)
 Beräkna olika figurers omkrets (kvadrat, rektangel,
cirkel, triangel)
 Göra beräkningar vid olika skala (förstorning och
förminskning)
 Lösa problem kopplat till geometri
Begrepp (ord) att kunna:
vinkel
skala
radie
förminskning
omkrets
förstorning
diameter
kvadrat
diagonal
cirkel
vinkelben romb
vinkelsumma parallellogram
rät vinkel
spetsig vinkel
trubbig vinkel
rätvinklig triangel
likbent triangel
liksidig triangel
Vecka
45
(4 lek)
46
(4 lekt)
planering
Mäta vinklar, rita vinklar, olika
vinklar, triangelns vinkelsumma,
olika trianglar, olika fyrhörningar
Läxa
ingen
Grön kurs 1-21
Rektangels omkrets , cirkels omkrets, ingen
skala
Grön kurs22-49
47 (3
lekt)
Diagnos
Räkna på blå eller röd kurs
Läxa nr 11
48
(3lekt)
Räkna på blå eller röd kurs
Läxa nr 12
49 (1
lekt)
Prov – dag en bestämd
Repetera
inför prov
Download