Förankring i kursplanens syfte I detta arbetsområde kommer du att

advertisement
Tal
Förankring i kursplanens syfte
I detta arbetsområde kommer du att träna på följande förmågor:
 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan
begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar
och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Målet med undervisningen är att du ska få träna dina förmågor och
utveckla dina kunskaper om:
- olika talmängder
- primtal och faktorisering av tal
- räkning med negativa tal
- tal i potensform
- vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
- användning av Pythagoras sats
Elevinflytande:
Ni har fått vara med och diskutera fram hur ni ska visa era kunskaper och
förslagen var olika, några av er ville ha prov och andra ville visa sina kunskaper
på annat sätt. Vi enades om att ha både ett skriftligt enskilt prov och ett muntligt
prov i grupp.
Så här ska vi arbeta:
Vi kommer kunna använda oss av flera olika arbetssätt, till exempel:
o gruppdiskussioner
o diskussioner i helklass
o problemlösning
o praktiskt arbete
o färdighetsträning,
Det här ska bedömas:
Du kommer att bedömas vid vårt skriftiga prov fredagen vecka 49 och då är det
följande förmågor som bedöms:
hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan
begrepp,
hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Under vecka 50-51 kommer du att i grupp muntligt visa dina kunskaper och då
är det förmågan:
hur väl du använder matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
som bedöms.
Preliminär planering
Vecka
46
47
Måndag
Intro LPP och
genomgång:
Talmängder
Genomgång
negativa tal, alla
fyra räknesätt.
Tisdag
Genomgång:
Delbarhet och primtal
Genomgång tal i
potensform.
Tips om mattesidor
på nätet.
48
Fredag
Gemensam uppgift
med diskussion.
Färdighets-träning
Genomgång tal i
kvadrat och
kvadroten.
Färdighets-träning
antingen i boken
eller på nätet
Färdighetsträning..
Prov, begrepp och
rutinuppgifter?
50
Genomgång och praktiskt arbete om
Pythagoras sats.
Alla gör diagnosen
Eget arbete
som vi rättar
tillsammans
Muntliga prov i grupp, eget arbete blå eller röd kurs
51
Muntliga prov i grupp, eget arbete blå eller röd kurs
49
Att göra
Repetera det du
behöver på genrepet
sid 142-147
Räkna minst 45
minuter hemma.
Glöm inte bort att
genrepet finns.
Arbeta minst 45
minuter hemma.
Arbeta minst 45
minuter gärna på
rödkurs.
Arbeta minst 45
minuter gärna på
rödkurs.
Arbeta minst 45
minuter gärna på
rödkurs.
Bedömningsmatris
goda, använder i
bekanta sammanhang
på ett relativt väl
fungerande sätt.
mycket goda, använder
i nya sammanhang på
ett väl fungerande sätt
Beskriva olika begrepp
med hjälp av matematiska
uttrycksformer
grundläggande
kunskaper, använder i
välkända sammanhang
på ett i huvudsak
fungerande sätt
Beskriver på ett i
huvudsak fungerande
sätt
Beskriver på ett relativt
väl fungerande sätt
Beskriver på ett väl
fungerande sätt
Välja och använda
matematiska metoder och
göra enkla beräkningar
Inom aritmetik
I huvudsak fungerande,
med viss anpassning
och tillfredsställande
resultat
Ändamålsenliga, med
relativt god anpassning
och gott resultat
Ändamålsenliga och
effektiva, med god
anpassning och mycket
gott resultat
Redogör för och samtalar
om tillvägagångssätt.
Använder bilder,
symboler, tabeller, grafer
och andra uttrycksformer
med anpassning till
sammanhanget
Redogör på ett i
huvudsak fungerande
sätt med viss
anpassning
Redogör på ett
ändamålsenligt sätt med
förhållandevis god
anpassning
Redogör på ett
ändamålsenligt och
effektivt sätt med god
anpassning
Kunskaper om
matematiska begrepp,
visas genom
använda och analysera
matematiska begrepp
och samband mellan
begrepp,
välja och
använda lämpliga
matematiska metoder
för att göra beräkningar
och lösa rutinuppgifter
använda matematikens
uttrycksformer för att
samtala om,
argumentera och
redogöra för
frågeställningar,
beräkningar och
slutsatser.
Download