Hur mår och utvecklas EU - Europaforum Norra Sverige

advertisement
Hur mår och utvecklas EU?
Katarina Areskoug Mascarenhas
Chef för EU-kommissionens
representation i Sverige
Vad betyder EU för dig???
• 25-30% av alla nya svenska lagar hänvisar till
EU-lagstiftning
• 60-70% på den lokala nivån
• EU:s inre marknad;50% of Sveriges BNP kommer
från handel med omvärlden; 2/3 med EU-länder
2
• Beroendet av vår omvärld allt större också på
andra områden – klimat/miljö, migration,
ekonomi/handelsflöden, digitalisering/IT,
säkerhet/terrorattacker, etc. Gränser
inrikespol/utrpol suddas ut.
• Värnar gemensam värdegrund; Stark röst för
demokrati, mänskliga rättigheter, rättssamhället
och yttrandefrihet – samtidigt världens största
biståndsgivare.
• Fred, stabilitet och välstånd på vår kontinent
3
Utmaningar?
1. Ekonomiska situationen – globalisering,
integration och digitalisering
2. Externa konflikter, flyktingströmmar och
ökad geolpolitisk osäkerhet
3. Global uppvärmning – hållbar, säker och
konkurrenskraftig energi
4. Brexit, växande nationalism och populism
1. Ekonomiska situationen
• Svag tillväxt, hög arbetslöshet i många länder,
höga skuldnivåer, låg produktivitet – behov av
strukturreformer
• Höga sociala kostnader; Merkel: "7%-25%-50%"
• 90% av tillväxten från länder utanför EU
• Demografiska utmaningen ("old age dependency
ratio" 1/4 - 2/4 på långsikt)
• Fördelningspolitik
7
Junckerkommissionen
• Investeringsplanen 315 miljarder euro, 3 år; nu
fördubbling och utvidgning till Afrika och
grannländerna; Sverige 22 projekt hittills
• 20 parallella frihandelsförhandlingar
• En social pelare
- socialt toppmöte 17 nov Göteborg Stefan Löfven
och Jean-Claude Juncker värdar
- utstationeringsdirektivet
8
• Youth initiative – solidaritetskåren; "skills
agenda"; utbildningsreformer
• Ny EU-budget (2020-)
9
Den digitala inre marknaden
• förändrar hela samhället – ICT snabbast växande
sektorn – ändå 60% utan internet access
• anpassning en överlevnadsfråga i alla sektorer
• tillverkn industrin 0,5-3,5% i produktivetetsdiff
• tjänstesektorn 5%-0%
• "OECD skills outlook/risk job automation" – krav
på utbildn resp risk för automatisering ökar
• hetaste jobben LinkedIN 2015: "cloud computing,
statistical analysis, data mining"
10
Junckerkommissionen
• Ny inre marknad - 1 regel istället för 28
•
•
•
•
Portabilitet av digitalt innehåll (t.ex. Netflix)
Harmonisering av konsumentlagstiftning för e-handel
Dataskydd
- Roaming
Geo-blocking
- Upphovsrätt
• Bättre uppkoppling -
förutsättning för IoT, e-hälsa,
e-governance, förarlösa bilar, etc (strukturfonderna används)
• Fria dataflöden – vår nya råvara
• Motverka krav på datalokalisering
• Se över regler för dataägarskap
11
2. Externa konflikter, migration
och ökad osäkerhet
• Ett mer aggressivt ryskt agerande – Ukraina
(sanktioner löper ut 31 juli 2017); Syrien/
Mellanöstern, Afrika;
• En oförutsägbar ny amerikansk president –
uttalanden EU/Nato/frihandel etc.
• Stora flyktingströmmar
• Terroristattacker/Cyberattacker
• Klimatförändringar
• Brexit
12
Junckerkommissionen
• Rädda liv på Medelhavet > 400.000 liv 2015-16
• Största biståndsgivare i Syrien (10 miljarder
euro) och syriska flyktingar i Turkiet (3 miljarder)
• "European Border and Coast Guard"
• Stöd till GR, IT, BG – "hot spots"
• Harmonisering av EU:s lagstiftning
• Omfördelning (160.000); vidarebosättning
(22.000)
13
• Reformerad Dublin-förordning
• EU-Turkiet-avtalet (80 pers/dag ist f 2000/dag)
• Toppmötet på Malta 3/2; stöd till libysk
kustbevakning, stöd till flyktingmottagning,
förbättra förhållandena i flyktingläger tills m
UNHCR och IOM; samarbete med IOM för
frivilligt återvändande (181.000 2016)
• Migrationspartnerskap
• Investeringsplan för Afrika och grannskapet
14
• den globala strategin
• utökat samarbete EU-NATO
• European Defence Action Plan inklusive en
gemensam försvarsfond (forskning + kapacitet)
• Implementering av säkerhetsagendan inkl
dataskyddsförordning och direktiv, ETIAS,
motverka penningtvätt etc, terrorfinansiering
15
3. Klimatförändringarna – hållbar,
säker och konkurrenskraftig energi
• Parisavtalet – EU centralt för avtalet
• 12% of globala utsläpp; SE 0,02 %
• Energipolitiken och förutsättningarna varierar
stort mellan medlemsländerna
• Bristande infrastruktur och sammankoppling – 12
MS < 10 %
• Högt importberoende (53%) – 6 MS endast en
gasleverantör
• Dålig energieffektivitet
16
Junckerkommissionen
• 2030 – reducera utsläppen med 40% till 2030,
förnybar energi 27% och energieffektiviteten
förbättras med 27%
• Energiunionen – en energimarknad på långsikt
• Infrastrukturen kritisk – 195 projekt identifierade
• Förra sommaren föreslog vi en reviderad ETS
("Emissions Trading Scheme") från 2020 och
denna sommar en ansvarsfördelning för övriga
sektorer (byggnader, jordbruk, transport, avfall)
17
• Nytt energipaket före jul; ny elmarknadsdesign,
förnybar energi, kolsnål transportsektor,
energieffektivitet
• Cirkulär ekonomi (bl.a. strategi för hur plaster
ska återvinnas och återanvändas)
18
4. Brexit, nationalism/populism
•
•
•
•
•
•
•
•
val i NL, FR och DE (kanske IT)
transatlantiskt fenomen
anti-etablissemang (US elections)
anti-globalisation (anti-TTIP, CETA-nej)
anti-immigration
nostalgi – mot förändring; stad - landsbygd
UKIP, FN, Sannfinnländarna, Dansk Folkeparti,
EU-splittring i många politiska partier/media
myter/"alternativa fakta"
19
Junckerkommissionen
•
•
•
•
•
"Big on big things, small on small things"
Fokuserat arbetsprogram (130 blir 23 initiativ)
Citizens dialogues – Parlamentsbesök (350)
Ökad transparens – offentliga samråd
Tillbakadragande av inaktuella förslag –
utvärdering av existerande lagstiftning
• Offensivt "mytmotarbetande"
• Nationellt ägarskap??
20
• "Poorer than your parents", juli 2016, McKinsey:
- 1993-2005 löneökningar för alla hushåll utom
2%
- 2005-2014 fall eller stagnation för 65-70%
av hushållen; sociala klyftorna ökar (inte i SE här bara 2%)
21
Nätverket av Europa Direkt-informationskontor är (EDIC) ett
av EU:s viktigaste redskap för att:
•sprida information till allmänheten om EU
•uppmuntra människor att engagera sig i samhällsfrågor
Administrationen av nätverket sköts av EU-kommissionen:
•Årliga bidrag från EU-kommissionen
•Medfinansiering från värdorganisationen (ingen fast
procentsats)
EDIC-generation 2013-2017:
•518 EDIC totalt i alla 28 EU-länder
•16 EDIC i hela Sverige
Samarbetspartners väljs genom en öppen förslagsinfordran.
För nästa generation kommer den att publiceras på vår webbsida
22
under våren 2017.
Tack!
EU-kommissionens Representation i Sverige
ec.europa.eu/sweden
Facebook/Eukommissionen
Twitter/EC_StockholmRep
Instagram: euisverige
Kontakt: [email protected]
23
Download