Uppdragsbeskrivning_riskanalys_rapport

advertisement
Rapport mellan sjuksköterska och undersköterska
Basgrupp: 2,8,5,11
Uppdragsgivare
Verksamhetschef på kirurgavdelning.
Bakgrund
På kirurgavdelningen rapporterar sjuksköterskan (ssk) som har arbetat dag till pågående sjuksköterska
och undersköterska (usk) som ska arbeta kväll. Undersköterskorna tycker att tyngdpunkten av
rapporten berör patientens sjukdomar, diagnos och läkemedel. Undersköterskorna är missnöjda med
rapporten då de tycker att de inte får rapport om patientens omvårdnad, dvs det som både ssk och usk
ska ansvara för. Detta har lett till att undersköterskorna ger rapport till varandra efter den ordinarie
rapporten. Sjuksköterskorna anser att det undersköterskorna rapporterar till varandra blir mycket
felaktigheter som kan äventyra patientsäkerheten. Sjuksköterskorna tycker det är viktigt att rapporten
innehåller diagnoser och läkemedel då det är en stor del av deras arbete. På kvällen ansvarar en ssk
och 1 usk för 10 patienter.
Nu vill verksamhetschefen förändra rapporten gällande
 Innehåll; ssk och usk måste få en rapport om det som är viktigt för att bedriva en god och säker
vård.
 Tidsperspektiv: rapporten får inte ta mer än 30 minuter,
 Struktur på rapporten så att den följer en mall som alla kan använda.
Uppdrag
Syftet med riskanalysen är att utvckla rapporten mellan sjuksköterska – sjuksköterska och
undersköterska så att den blir patientsäker och strukturerad.
Riskanalysen ska identifiera och bedöma risker med införande av ett nytt rapportsystem. Samt att
identifiera bakomliggande orsaker och föreslå åtgärder och metoder för uppföljning.
Då det rör sig om en förändring ska analysen gälla själva implementeringen av ett nytt rapportsystem.
Download