Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande

advertisement
Värdegrund
Skollagen1kap5§:”Utbildningenskautformasiöverensstämmelsemedgrundläggande
demokratiskavärderingarochdemänskligarättigheternasommänniskolivetsokränkbarhet,
individensfrihetochintegritet,allamänniskorslikavärde,jämställdhetsamtsolidaritet
mellanmänniskor.Varochensomverkarinomutbildningenskafrämjademänskliga
rättigheternaochaktivtmotverkaallaformeravkränkandebehandling.”
VärdegrundenförJönsbergskaIdrottsskolanbaserarsigpåenhumanistiskmänniskosyn.Det
betyderattvibetonarallaindividerslikavärde.AllasomarbetarpåJönsbergska
Idrottsskolanharettstortelevengagemang,ettgemensamtförhållningssättochen
gemensamvärdegrund.Devuxnaärauktoriteter,meninteauktoritära.Skolanhartydliga
gränser,spelplaner,reglerochkonsekvenser.Närnågotharinträffatpåskolanrederviut
händelsenochlåterdeansvariga/skyldigataansvar.Skolansordningsreglertillämpas
konsekventiallalägen.
Personalenärgodaförebilderochledare.Genomattpersonalenharettdjuptengagemang
ochattdetfinnsentrygg,förtroendefullochpositivrelationmellandevuxnaocheleverna,
låterelevernasigkorrigerasochtillrättavisasavdevuxna.Visomarbetarpåskolananseratt
manbaralåtersigfostrasavnågonmankännersigaccepteradochomtycktav.
AllasomarbetarpåJönsbergskaIdrottsskolanharsomkunskapsmässigmålsättningattvarje
individskagesmöjlighetattutvecklassålångtsommöjligt.Eleversomlättnårde
kunskapskravsomminstskauppnåsskagesledningochstimulansförattkunnanålängrei
sinkunskapsutveckling.Vihjälperelevernaattutvecklassåmycketsommöjligtbådesocialt
ochkunskapsmässigt.Genomattelevernakännersigtrygga,trivsochharroligtskapas
framgång.Idrottengenomsyrarverksamheten,denärettredskapförfostran,värdegrund,
kamratskapochglädje.
VivillspecielltbetonaviktenavFairPlay,gemenskapochsamhörighetmellanelever,lärare
ochföräldrar.Vianserattföräldrarnasengagemang,medverkanochstödären
förutsättning,förattelevernaskalyckasmedsinutvecklingochskolanmedsinmålsättning.
Ettnyckelordpåvårskolaärdemokrati.
JönsbergskaIdrottsskolanarbetaraktivtmotmobbingochdefinierarbegreppetenligt
följande:
Mobbingärnären,menoftastflera,personersystematisktundervisstid,vidupprepade
tillfällentrakasserarenannanperson”mobbingoffret”fysisktoch/ellerpsykisktenligt
nedanstående:
• Utestängaellerfrysautnågon
• Verbalttrakasseranågongenomhot,hån,ellerelakatillmälen
• Utsättanågonförsexuellatrakasserier
• Knuffa,sparka,slå,nypa,sabotera
•
Hållafast,stängainnågonmotdennesvilja
Enskildaslagsmålellernågonannanenskildhändelseärintemobbingmenmåstesjälvklart
redasut.
Skolansmålärattvarjeelev:
• kangöraochuttryckaetiskaställningstagandengrundandepåkunskaperom
mänskligarättigheterochgrundläggandedemokratiskavärderingarsamtpersonliga
erfarenheter
• respekterarandramänniskorsegenvärde
• taravståndfrånattmänniskorutsättsförförtryckochkränkandebehandling,samt
medverkartillatthjälpaandramänniskor
• kanlevasiginiochförståandramänniskorssituationochutvecklarenviljaatt
handlaocksåmedderasbästaförögonen
• visarrespektförochomsorgomsåvälnärmiljönsommiljöniettvidareperspektiv
Vårsträvanäratteleverna:
• skakännatrygghetblandpersonalenochandraeleveriskolan.
• medhjälpavolikaarbetssättochhjälpmedeltillgodogörsigochkännernyfikenhetpå
kunskap.
• såvälsompersonalrespekterarvarandra,skolansmaterialochmiljö.
• skalärasigatttaansvarförsinegenskolgångochpersonligautveckling.
Ickeförhandlingsbararegler
•
Jagrespekterarskolansegendom,eleverochpersonal.Skadegörelse,våldoch
mobbingärenligtsvensklagförbjudetochstraffbart.
•
Jaganvänderettvårdatspråkochharenbraattitydgentemotmina
medmänniskorochminomgivning.
•
Jagkommeralltiditidochharmedmigrättutrustningtilllektionerna.
•
Påmittegetansvartarjagmedmigtekniskutrustningochmobiltelefontill
skolan,menhardenavstängdochinlåstimittskåpunderskoltid.
•
Jaglåserinminaytterkläderochskorimittskåpnärjagkommeriniskolan.
Inomhusanvänderjaginneskorpåfötterna.
•
Jaggårpåenidrottsskolaochanvändersjälvklartvarkentobakellerdroger!
•
Ärjagfrisknogattgåtillskolankanjagävendeltainågonformavrörelse.
Download