Likabehandligsplan för Förskolan Fröhuset

advertisement
2014-04-30
Likabehandlingsplan för Förskolan Fröhuset
Genom de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter har Sverige åtagit
sig att fullfölja olika åtaganden som syftar till likabehandling och skydd mot diskriminering.
Förskolor är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barnens lika rättigheter
och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier på alla grunder utom
könsidentitet eller könsuttryck och ålder. DO rekommenderar ändå att förskolan arbetar
främjande och förebyggande även när det gäller dessa grunder. Ett förebyggande arbete
minskar risken för diskriminering och trakasserier.
Lagen om likabehandling och förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever.
1§ Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan
kränkande behandling såsom mobbing.
Deklaration:
Det är mobbing när barn vid upprepade tillfällen blir utsatt för negativa handlingar (t e x
knuffar, psykningar, elaka kommentarer) från ett eller flera barn eller vuxna.
Det är mobbing när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten är i underläge
och upplever sig kränkt eller mobbad vid upprepade tillfällen och under längre tid.
Mål:
Inget barn skall utsättas för mobbing eller kränkande behandling på förskolan.
Barnet skall känna respekt för andra.
Barnet skall tro på sig själv och på sin förmåga.
Barnet kan lösa mindre konflikter t e x genom att prata med den det berör.
Barnet kan känna empati.
Vi arbetar därför aktivt med att förebygga inom förskolan.
Vi vill främja ett positivt klimat för barn, föräldrar och personal.
Förskolan ska vara en trygg och rolig plats där man blir sedd och trivs.
Vårt mål är att stoppa alla trakasserier och kränkande särbehandling oavsett om det sker via
ord eller handling eller av barn eller vuxen.
Vi har alla som arbetar här ansvaret att aktivt genast vidta åtgärder.
På förskolan ska alla känna att de är respekterade och att olikheter är en tillgång och inte ett
hinder.
Flickor och pojkar ska bemötas på lika villkor, könet får inte vara ett hinder för vilka
aktiviteter och intressen man har.
Alla ska få lika uppmuntran och tillgång till det som förskolan erbjuder.
Förebyggande åtgärder:

All personal ska ha ett gemensamt arbetssätt samt tydliga regler mot mobbing och
kränkande behandling.
 Respekt, delaktighet, kommunikation och ansvar ska genomsyra hur arbetslagen
arbetar, för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling och
lärande.

All personal skall omedelbart ingripa mot alla typer av våld, diskriminering och
tillmälen.

Personal skall alltid finnas närvarande för att vägleda och stödja barn i deras lek och
samspel med andra.

Vuxna på förskolan skall föregå med gott exempel genom att bemöta varandra på ett
sådant sätt att vi blir goda förebilder för barnen.

Personalen på förskolan skall tillsammans med barnen prata om hur man bemöter
varandra.
T.ex. andvända sig av litteratur för samtal med barnen.
Åtgärd när något inträffat:






Personal skall omedelbart ingripa vid upptäckt av mobbing och annan kränkande
behandling.
Förskolechef/ rektor informeras
Första steget är att prata med barnen och att informera föräldrar.
Personalgruppen talar igenom vad som skett och vidtar åtgärder.
Alla incidenter ska dokumenteras och dateras. Dokumentationen skall innehålla svar
på vad som hände, vilka som var inblandade och vilka åtgärder som skall vidtas.
Återkoppla till föräldrarna inom en månad vilket resultat som åtgärderna gett.

Räcker inte vidtagna åtgärder så träffas rektor, föräldrar och personal för att diskutera
det som hänt och besluta vilka ytterligare åtgärder som skall vidtas.

Elevhälsan kopplas in i de fall där barn, föräldrar och personal behöver hjälp med
likabehandling.
Förankring:
Likabehandlingsplanen skall vara väl förankrad hos oss som personal, föräldrar och barn.
Föräldrarna informeras på föräldramötet vid läsårsstart där man går igenom planen och
föräldrar kan ge synpunkter.
Barnen får den förankrad i vårt arbete med att motverka mobbing och annan kränkande
behandling.
Planen revideras årligen.
Föräldrakontakten är mycket viktig:
Telefonkontakt vid akut händelse av allvarligare art.
Information dagligen vid tamburkontakt.
Föräldramöten där stämning och sammanhållning i gruppen diskuteras.
Ta hjälp av föräldrarna och ge konkreta exempel på hur de kan bidra till att främja goda
relationer mellan alla barn.
Utdrag ur Lpfö 98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp,
att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma
regler
Reviderad 2014-04-30
Download