Vårdprogram hepatit C, Anders Lannergård Infektionskliniken

Vårdprogram
för hepatit C
Uppsala läns landsting
och
Uppsala kommun
Hepatit C är associerat med
Insulinresistens
Diabetes mellitus typ 2
Lymfom
Glomerulonefrit
samt en mängd olika immunologiska
manifestationer (bl a Diabetes mellitus typ 1)
National health and nutrition examination surveys, NHANESIII
9841 individer
Mehta et al, Ann Int Med, 2000
Mehta et al, Ann Int Med, 2000
Khattab et al, The American Journal of Gastroenterology, 2010
Kronisk HCV leder till:
Leverfibros
Levercirros
Leversvikt
Hepatocellulär cancer
Fortsatt spridning ffa bland iv
missbrukare
Ökad morbiditet (bl a kronisk trötthet,
depression)
Histologiska snitt har tacksamt erhållits av docent Hans Nordgren,
institutionen för patologi
Basseri et al, Liver International, 2010
Kronisk HCV och alkohol
leder till:
Snabbare leverskada
Ökad annan alkoholrelaterad morbiditet
Psykosocialt lidande
Från: Regev et al, Hepatitis C and Alcohol,1999
Övergripande mål
Alla med HCV skall tidigt informeras om
långsiktiga effekter, särskilt vid alkohol
–
–
–
Individuellt läkarbesök på infektionsmott
Individuell planeringskonferens
Allmänna informationsmöten till speciella patientgrupper
Alla missbrukare skall erbjudas rehabilitering
Addiction severity index kan bli ett hjälpmedel att
optimera tidpunkten för behandlingsstart
Addicition severity index (ASI)
Fysisk hälsa
Arbete och försörjning
Alkohol- och narkotika
Rättsliga problem
Missbruk, psykisk hälsa, kriminalitet i
släkten
Familj och umgänge
Psykisk hälsa
Utmynnar i klientens och intervjuarens bedömningsprofiler
Handläggning
Primärvården
Smittskyddsfrågor
Blodcentralen
Beroendekliniken
Missbruksenheten, Uppsala kommun
Infektionskliniken
–
–
–
–
–
–
Information till patienten
Utredningsgång
Kontraindikationer mot behandling
Behandling och avslutande
Återkontroll vid fortsatt kronisk aktiv HCV
Handläggning vid levercirros och levercancer
Visionen - virtuell enhet för HCV och missbruk
Kommun/socialtjänst
Psykiatri
Beroendemottagning
Primärvård
Smittskyddet
Infektionsmottagning
Tack
Infektionskliniken
– Anders Lannergård
– Eva Lundell
Beroendekliniken
– Hanna Ljungvall
– Tobias Eriksson
Uppsala kommun
– Rut Stråle
Primärvården
– Ove Andersson
– Sylvia Augustini