Studievägledning introkursen

advertisement
Institutionen för sociala och psykologiska studier
Studiehandledning för
Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält 13.5 hp
Introduktionskurs/Socionomprogrammet
Åse-Britt Falch
Karina Nygren
Hans Ovall
Magnus Nilsson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Välkommen till Socionomprogrammet
Kursplan för Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält 13.5 hp
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva socialt arbete inkluderande social omsorg ur ett historiskt perspektiv
- redogöra för olika områden och funktioner inom socialt arbete ur ett historiskt och
nutida perspektiv
- redogöra för det sociala arbetets traditioner och organisation ur ett nationellt och
internationellt perspektiv
- redogöra för centrala teoretiska begrepp, fenomen och uppgifter inom socialt arbete t ex
sociala problem såsom missbruk, kriminalitet och våld i nära relationer samt stöd och
omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- redogöra för etiska principer relevanta för socionomers yrkesutövning
- redogöra för grundläggande begrepp i vetenskapsteori och forskningsprocess
- redogöra för grundläggande skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod
- använda och redovisa källor i enlighet med vedertagna akademiska former
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten, fältstudier och
seminarier.
Kursen ger en introduktion till socialt arbete som ämne, profession och yrkesfält. I kursen
behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. En översikt över det
sociala arbetets mångvetenskapliga kunskapsbas ges. Vikten av ett kritiskt
förhållningssätt, etiska dimensioner i socialt arbete och yrkesfältets grundläggande
utgångspunkter och förankring i lagstiftning och förvaltningskunskap betonas. Centrala
teoretiska begrepp, vardagsbegrepp och yrkesroller inom socialt arbete inkluderande
social omsorg belyses liksom fältets kunskaps- och verksamhetsområde.
Genom praktiska moment i undervisningen, bestående av grupparbeten och fältstudier,
introduceras studenten för det sociala arbetets praktik, där bredden på yrkesområdet och
kommande yrkesroller betonas. Studenten introduceras i teoretiska kunskaper om
vetenskapligt arbetssätt såsom forskningsprocess och metod.
Grupparbeten, fältstudier och presentation av resultatet under seminarier är obligatoriska
moment. Dessa avser förutom att ge kunskaper om det sociala arbetsfältet och dess
yrkesområden att integrera och tillämpa ett grundläggande vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt.
Examination:
Kursen examineras genom deltagande i obligatoriska seminarier, muntlig och skriftlig
grupptentamen samt salsskrivning.
Uppgift 1, (muntlig redovisning)
Uppgiften är att utifrån nedan angivet studieområde göra en presentation i storgrupp.
Syftet med uppgiften är att ni ska söka relevant information för att besvara uppgiften
samt öka er kunskap om och förståelse av socialt arbete ur ett nutida och historiskt
perspektiv.
Inledningsvis delas ni in i grupper och tilldelas ett område. Det praktiska arbetet består i
att söka information om hur området kan beskrivas i dag och belysa det ur ett historiskt
perspektiv. Då områdena i uppgiften är omfattande kan ni avgränsa uppgiften till en mera
specifik social fråga eller problem. (Exempelvis om ni har tilldelats området fattigdom,
kan ni välja att belysa hemlöshet eller ensamstående föräldrar.) Avsikten är inte att ni ska
göra en fullständig redogörelse för historiska skeenden som kan tänkas ha påverkat den
nutida utformningen av området, men ni bör utgå från minst två källor. (Lista över källor
lämnas till oss i samband med redovisning) Med källa avses exempelvis litteratur eller
information från exempelvis en organisations hemsida, men kan även vara andra media
som exempelvis en dokumentärfilm eller ett tv-program. Ta gärna hjälp av Socialt arbete
– en grundbok Kapitel 1, sidan 69-74 för att välja utgångspunkter för ert arbete.
Exempelvis verksamhet, organisation, ansvarsfördelning och utövare.
Gruppen tar fram lämpligt material (kom ihåg att berätta varifrån) och planerar därefter
en presentation inför hela gruppen. Varje grupp har ca 30 minuter på sig till en
presentation av frågeställningen och diskussion i storgrupp. Om ni vill kan ni i er
redovisning använda er av rollspel, filmklipp och tidningsurklipp. Dator med
internetuppkoppling kommer finnas tillgängligt.
Förbered en eller ett par diskussionsfrågor utifrån er redovisning.
OBS! Båda momenten dvs. presentation och diskussion skall vara med i er redovisning.
Använd er gärna av biblioteket.
Studieområde:
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6
Grupp 7
Grupp 8
Grupp 9
Socialpsykiatri
Handikappomsorg
Frivilligarbete/brukarorganisationer
Äldreomsorg
Fattigdom/arbetslöshet
Familjeproblem (t ex. Barn som far illa)
Missbruk/missbruksbehandling
Migrationsfrågor/integration
Kurativ verksamhet (skola/hälso- och
sjukvård)
Kompletteringsuppgift:
Om du inte deltar i grupparbetet eller är närvarande vid redovisningarna, tilldelas du ett
område och genomför skriftligen en individuell uppgift som motsvarar gruppuppgiften
och omfattar 2-3 A4 sidor.
Uppgift 2, Examinationsseminarium
Litteratur: Essential Theory for Social Work Practice av Chris Beckett
Inför semiariet:
Skriv ett PM där du tar upp vad du lärt dig av boken, vilka delar du tycker varit intressant
och om det är några delar du tycker har varit svåra att förstå. Det ska framgå att du tagit
del av boken i sin helhet.
Avsluta ditt PM med att formulera tre diskussionsfrågor utifrån boken.
Omfattning: En A4-sida, (inklusive dina diskussionsfrågor).
Kom ihåg att skriva namn och personnummer.
Maila ditt PM till ansvarig lärare.
Under seminariet:
Klassen är indelad i fyra grupper och seminariet kommer vara cirka 1 ½ timme för varje
grupp. Tider meddelas av ansvarig lärare.
Varje student får leda seminariet under 5-7 minuter och då presentera en av sina
diskussionsfrågor och därefter fördela ordet i efterföljande diskussion. (Anledningen till
att ni ska formulera tre frågor är att ha någon i reserv om flera frågor liknar varandra)
Seminariet är obligatoriskt, skulle du inte ha möjlighet att närvara vid ordinarie
seminarium kommer ett ”uppsamlingsseminarium” att anordnas.
Uppgift 3, Uppsats/Artikelgranskning, Seminarium (muntlig redovisning)
Till seminariet den ska ni gruppvis läsa en c-uppsats från socionomprogrammet. Cuppsatserna kommer att läggas upp på kurshemsidan efter föreläsningen med Magnus
Nilsson.
Använd Turéns (2010) och Larsens (2009)bok i arbetet med granskningen av
uppsatserna. Nedan finns den checklista över vad man kan tänka på när man granskar en
vetenskaplig text utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.
Presentationen av ert arbete kommer att ske i halvklass den 1 mars. Grupp 1-4 har
seminarium på förmiddagen och grupp 5-8 kommer att ha seminarium på eftermiddagen.
Uppgiften redovisas muntligt och varje grupp har 20 minuter på sig. För att vi ska förstå
er granskning av uppsatsen behöver vi ha en uppfattning om vad den handlar om. Börja
därför er redovisning med att berätta om vad uppsatsen handlar om. 5 minuter för detta är
lagom. Lämna några minuter mot slutet av er presentation för diskussion. Förbered gärna
en diskussionsfråga som är relaterad till det vetenskapsteoretiska temat utifrån er artikel.
Checklista för granskning av uppsatser
Använd listan nedan när ni granska uppsatserna. Listan är hämtad från Thurén (2010:
174f). Använd listan med förnuft och utifrån vad som är tillämpligt i ert fall. Försök inte
att få med allt i er presentation, men det ska vara tydligt att ni har gjort medvetna val
utifrån vad som är relevant och vad som inte är det.
 Hur definieras olika begrepp? Kan de definieras på annat sätt? Är de sociala
konstruktioner? Kan de i så fall konstrueras på annat sätt?
 Vilka kunskapskällor bygger resonemanget på?”Hårddata” i positivistisk mening
eller hermeneutiska ”mjukdata – tolkningar av vad människor sagt eller skrivit, av
mänskliga handlingar eller av kulturprodukter (Byggnader, konstverk, redskap
etc.)
 Om det handlar om en vetenskaplig undersökning, är då reliabiliteten och
validiteten god?
 Vilken förförståelse bygger resonemanget på?
 Om argumenteringen går ut på att övertyga om att någonting är moraliskt rätt eller
fel eller att någonting bör göras, formulera då värdepremissen explicit, om det inte
redan har gjorts i texten. Delar du värdepremissen?
 Finns det skäl att tro att författarens resonemang är präglade av värderingar i den
grupp eller det samhälle han eller hon tillhör?
 Finns det något som inte stämmer i resonemangen, några anomalier? Hur hanteras
de i så fall? Erkänner författaren dem eller försöker han/hon förklara bort dem?
 Finns det några induktiva resonemang? Hur rimliga är i så fall slutsatserna? Hur
representativt är materialet som de bygger det på?
 Finns det någon deduktiv argumentering, explicit eller implicit? Tillämpas den
hypotetiskt-deduktiva metoden? Oftast framgår det inte klart, men försök gärna
formulera om texten till en formell slutledning, där du anger:







- hypotesen. Kan du tänka dig någon annan förklaring än den som hypotesen
föreslår?
- premisser beträffande faktiska omständigheter. Är de övertygande?
- Eventuella hjälphypoteser. Är de ad hoc?
- slutsatsen. Är den logiskt giltig?
- är resonemanget falsifierbart? (Se på hjälphypoteserna)
Vilka förklaringsmodeller används? Resonerar författaren kausalt eller
intentionellt?
Om resonemanget är kausalt, vilka orsaker anges då (fysiska, biologiska,
ekonomiska, maktpolitiska etc.)?
Om resonemanget är intentionellt, förutsätts då att människor handlar rationellt? I
så fall, vilka värderingar och vilken verklighetsuppfattning påstås de ha? Räknar
författaren med oförutsedda konsekvenser av människornas handlande?
Finns det hermeneutiska tolkningar? Är de övertygande?
Hur uppfattar författaren förhållandet mellan bakomliggande och utlösande
orsaker? Tillmäter författaren tillfälligheternas spel någon roll? Räknar författaren
med att människors handlande är lagbundet (på grund av den mänskliga naturen
alltid är sig lik eller av andra skäl)?
Finns det några funktionalistiska förklaringar?
Kan man spåra något sammanhängande paradigm i författarens sätt att resonera?
Uppgift 4, Fältstudie, seminarium (muntlig och skriftlig redovisning)
Denna uppgift genomförs gruppvis och syftet med den är både att ni ska öva er i att tänka
och arbeta vetenskapligt och att öka kunskapen om socialt arbete som profession och
kunskapsfält. Uppgiften består i att genomföra en intervju med någon som arbetar
professionellt med socialt arbete och utifrån intervjun skriva en mindre uppsats om 6-8
sidor.
Intervjun
En intervju ska göras med en socionom som är verksam inom socialt arbete. Börja arbetet
med att ta kontakt med en person eller en organisation där ni tror att ni kan få möjlighet
att genomföra en intervju med någon. Visar det sig vara svårt för er att få tag på en
socionom sök efter alternativa personer aktiva inom socialt arbete och diskutera det med
Magnus Nilsson eller Hans Ovall.
I intervjun ska ni undersöka:
-
vilka arbetsuppgifter den intervjuade har,
om man arbetar med och använder några specifika teorier och modeller,
finns samverkan med andra organisationer och hur ser den i så fall ut,
vilka kunskapsområden är viktiga: individ, grupp och samhälle,
om och i vilken utsträckning sker fortbildning och utveckling inom yrket.
När ni fått kontakt med en person att intervjua så formulerar ni era intervjufrågor. När ni
formulerar era intervjufrågor bör ni välja ett perspektiv att skriva utifrån. Exempel på
perspektiv är makt, genus, etik osv. Uppsatsen ska då också skrivas utifrån detta
perspektiv. Använd kurslitteraturen för att formulera ert perspektiv.
Intervjun ska spelas in på band, mini-disc eller mp3-spelare och skrivas ut i sin helhet.
Utskriften kommer sedan att ligga till grund för ert skrivande.
Uppsatsen
Uppsatsen ska behandla de områden som angivits ovan. De olika områden kan ges olika
tyngd och plats i uppsatsen beroende på vad som framkommer i intervjun, det perspektiv
ni valt och vad ni själva tycker är intressant och viktigt att lyfta fram.
I uppsatsen ska det finnas med ett avsnitt där undersökningen sätts in i ett vetenskapligt
sammanhang. Redogör tydligt för de steg ni tagit i ert arbete från formuleringen av
frågorna och kontaken med intervjupersonen till färdigställandet av texten. För att göra
detta krävs att ni förhåller er aktivt till litteraturen angående metod, etik och
vetenskaplighet utifrån litteraturen.
Fullständiga och korrekta referenser krävs.
Inlämning och presentation av uppsatsen
Inlämningen av uppsatsen sker samma dag som seminariet till seminarieledaren. Lämna
uppsatsen både i pappersform och elektronisk form via e-post.
Varje grupp presenterar sin uppsats och berättar hur ni arbetat, vem ni intervjuat och vad
som framkommit under intervjun. Presentationens längd: 20-25 minuter.
Efter presentationen ges övriga deltagare på seminariet chansen att förbereda
kommentarer och frågor till den grupp som har presenterat sitt arbete. För varje
presenterande grupp finns en särskilt utsedd grupp som har ansvar för att ställa frågor och
ge kommentarer till den presenterade gruppen. Schema för detta görs upp på seminariet.
Efter presentationen ges 10 minuter för samtliga åhörare att prata med varandra om
presentationen. Därefter börjar den grupp som utsetts att ha ansvar för kommentarer och
frågor med sina frågor. Samtliga i gruppen ska ge en kommentar eller ställa en fråga. När
denna grupp är klar ges övrigt utrymme att ge kommentarer.
Den presenterande gruppen kommer också att få ett muntligt omdöme om sin
presentation av den närvarande läraren.
Download