Styrelseprotokoll 2003-05-01 Harrudden

advertisement
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I HARRUDDENS SAMHÄLLIGHETSFÖRENING
Plats:
Hemma hos Klas-Göran
Tid:
2003-05-01
Närvarande: Lennart Stenmark
Åke Strandberg
Klas-Göran Lundgren
§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden Lennart Stenmar förklarade mötet öppnat.
§2
Sekreterare utses
Till sekreterare utsågs Åke Strandberg.
§3
Kallelsen
Mötets kallelse godkändes eftersom alla som var kallade var närvarande.
§4
Dagordningen
Styrelsen enades om följande förslag till dagordning.
 Uppföljning av tidigare fattade beslut
 Ekonomi
 Förvaltningsberättelse för 02/03
 Rengöring av brunnar
 Datum för årsmöte samt arbete på vägen
 Förslag till datum för ”eldfesten”
 Ordförandefrågan
 Övriga frågor
§5
Uppföljning av beslut fattade på tidigare möten
Enligt tidigare beslut skulle det genomföras en del dikesgrävningar samt dränerings jobb
dels uppe vid ”braskorsningen”, vid pumphuset samt nedanför ”näckrosdammen”. Detta har
tyvärr släpat efter ett par år men detta år skall det genomföras. Klas-Göran fick i uppdrag att
kontakta/kontraktera Karl-Göran för jobbet.
Beträffande tidigare beslut om att införskaffa tvättat grus till att lägga i botten på brunnarna
så ansåg styrelsen att detta inte är akut nödvändigt eftersom vi idag har vår
vattenreningsanläggning i drift som tar hand om eventuella partiklar från bottensedimentet.
§6
Ekonomi
Klas-Göran L informerade om att ekonomin i samfällighetsföreningen är god. Bokslutet för
räkenskapsåret 020601-030530 i vanlig ordning kommer att iordningställas så snart som
räkenskapsåret är till ända
Styrelsen beslutade att man bibehåller utdebiteringarna på samma nivå som tidigare.
Debiteringen är föreslagen enligt följande:
G:a 2:
100 kr
G:a 3
50 kr
Vattenanl: 300 kr
§7
Förvaltningsberättelse för 02/03
På samma sätt som tidigare år har brunnarna har rengjorts vi igångkörning av
vattenanläggningen. Vidare har även en större investering i en vattenreningsanläggning
genomförts under året för att komma till rätta med den bristfälliga vattenkvalitén. När det
gäller vägunderhåll så var grusning beställd till hösten-02 med tyvärr kunde den inte
genomföras på grund av tidig snö. Grusning kommer därför att genomföras under detta år.
§8
Rengöring av brunnar
Brunnarna skall rengöras lördag den 10/5 kl. 10.00 och det vore bra om fler som inte har
deltagit i detta arbete tar tillfället i akt och lär sig hur det går till vi rengöringen.
Förhoppningsvis kan även vattnet slås på efter det att brunnarna rengjorts.
Styrelsen uttryckte sin oro om det allmänt låga vattennivåerna. Kommer denna vår/sommar
att bli fortsatt torr kan det komma att bli problem med att få vattnet att räcka till. Styrelsen
uppmanar därför samtliga stugägare att inte slösa med vatten. Styrelsen föreslog att det
vore lämpligt att sätta upp en skylt i korsningen, (vid anslagstavlan), när det börjar att sina i
brunnarna.
§9
Datum för årsmöte
Årsmötet är planerat till lördagen den 19 juli. På samma sätt som tidigare är denna dag även
arbetsdag för vägarbete.
§ 10
”Eldfest”
Beslut om datum för eldfest tas på årsmötet. Styrelsens förslag är att eldfesten hålls den
23/8. Eftersom vi ”rullar” ansvaret för eldfesten så har turen kommit till följande stugor:
 Gimbergsson
 Lundgren, (Mona)
 Holmberg
 Lundgren, (Klas-Göran)
§ 11
Ordförandefrågan
Lennart aviserade redan ifjol att han avgår som ordförande vid årsmötet. Några nya
kandidater fanns ej framme men ordförande har några alternativ som han skall prata med.
§ 12
Övriga frågor
Åverkan på sandstranden nedanför Hedlunds
Tyvärr kan vi med besvikelse återigen konstatera att någon har varit på sandstranden
nedanför Hedlunds och tagit sand med hjälp av traktor. Styrelsen vill med allvar påpeka att
det är absolut förbjudet att ta sand, eller på annat sätt göra åverkan på samtliga
sandstränder.
Röjning på samfälld mark
Vidare vill styrelsen även passa på att påminna om de regler som gäller beträffande röjning
på samfälld mark. Enligt tidigare beslut skall den som vill röja på samfälld mark informera
markägaren, styrelsen samt även ha kommit överens med de stugägare som berörs. Vid
röjning som är i nära anslutning till väg eller grannfastigheter skall även ris och kvistar
fraktas bort.
E-postadresser
Styrelsen vill uppmana alla de som inte har anmält sina e-postadresser, eller har ändrat sina
adresser, att så snart som möjligt göra detta till ordförande, [email protected]
Eftersom det inte förelåg några fler frågor så förklarade ordförande mötet för avslutat.
Vid Protokollet
Åke Strandberg
Download