Forskningsprojekt 2014 Sammanfattning:

Forskningsprojekt 2014
Titel: Behandling av Normaltryckshydrocefalus med upprepade
likvortappningar. En medicinsk pilotstudie
Namn: Bo Rejbrand
Sammanfattning:
Demens innebär försämring av intellektuella funktioner och förekommer hos ett stort
antal sjukdomar som orsakar förlust av nervceller i hjärnan. För de flesta sjukdomar
saknas effektiv behandling, men för normaltryckshydrocefalus (NPH) kan
sjukdomsutvecklingen effektivt bromsas.
NPH utmärks av tilltagande symtom som minnessvårigheter, gång- och
balanssvårigheter, samt urininkontinens. Obehandlad leder det till uttalad demens,
förlust av gångförmågan och kontroll av urin och avföring. Halten av
hjärnskademarkören Neurofilament Light (NFL) är också förhöjd i likvor (ryggvätskan)
vid NPH. Det är ett mått på förlusten av hjärnceller.
NPH kan effektivt behandlas med inoperation av en så kallad ventrikuloperitoneal
shunt, som via en slang under huden avleder överskott av ryggvätska från hjärnans
hålrum till bukhålan.
Emellertid tar det minst 6-8 månader tills patienten opereras, och under väntetiden
hinner patienterna försämras. En studie av Lim et al (2009) rapporterade att upprepade
tappningar av 30-50 ml ryggvätska förhindrade försämringen av NPH-patienterna.
Denna koreanska studie är svår att förstå och behöver göras om. För ett liknande
tillstånd som benämns Idiopatisk Intrakraniell Hypertension är likvortappningar en
etablerad behandling.
Vi vill med denna studie se om patienter med NPH blir förbättrade efter upprepade
likvortappning med tre veckors mellanrum i tre månader i väntan på operation.
Denna pilotstudie kan inlemmas i klinisk praxis om utfallet blir positivt.