Till dig som får behandling med Humulin NPH (suspension humant

advertisement
Till dig som får behandling med
Humulin NPH (suspension humant insulin)
Mål för fasteblodsocker
Startdos av Humulin® NPH
mmol/l
enheter
Titrera var tredje dag baserat på genomsnittligt
fasteblodsocker.
Fasteblodsocker: över 10 mmol/l tre dagar i följd – öka med 6 enheter.
8–10 mmol/l tre dagar i följd – öka med 4 enheter.
6–8 mmol/l tre dagar i följd – öka med 2 enheter.
4–6 mmol/l tre dagar i följd – ingen justering.
under 4 mmol/l tre dagar i följd – minska 2 enheter.
Om du har några funderingar eller inte mår bra – kontakta någon
som hjälper dig med din diabetesbehandling.
Läkare
Telefonnummer
Telefonnummer
Ref: 1. Hirsch IB et al. Clin Diab 2005; 23: 78-86
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna
Tel 08-737 88 00, Fax 08-618 21 50, www.lilly.se
SEHML00045 september 2014
Diabetessjuksköterska
Dag
Datum
Fasteblodsocker mmol/l
Insulindos, E
Humulin® NPH 100 IE/ml injektionsvätska, suspension (humant insulin). Cylinderampull, injektionsflaska, KwikPen.
ATC-kod: A10AC01. Medellångverkande humant insulin. Indikationer: För behandling av patienter med diabetes
mellitus som fordrar insulin för bibehållande av glukoshomeostas.. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för
översyn av produktresumén: 2013-01-30. Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information och priser
se www.fass.se. Rx, F. Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00. www.lilly.se.
Download