Diabetes - Ketoacidos

advertisement
Dokumenttyp
Diabetes - Ketoacidos
Vårdprogram
Utgåva
Giltighetstid
Giltighetsområde
2
2013-09-01--2015-09-01
Diabetes-endokrinsektionen
Utformad av
Innehållsansvarig
Dokumentansvarig
Pär Wanby, sektionsöverläkare
Pär Wanby, sektionsöverläkare
Anna-Maria Fisch
Definition
• diabetes
• metabolisk acidos
• ökad mängd ketonkroppar
• annan förklaring till acidos eller ketos saknas
Kännetecken
• törst och stora urinmängder
• aptitlöshet, illamående och kräkningar
• Kussmaul-andning
• trötthet och huvudvärk
• buksmärtor
• ofta pågående infektion
• måttligt förhöjt blodsocker
• ketoner i urin (+++)
• metabolisk acidos
• koma och kramper
Akuta prover
Blodstatus, p-glukos, CRP (ofta lätt stegrat även utan infektion), natrium (ofta ngt lågt), kalium (ofta
ngt högt), kreatinin, artärblodgas, ketoner i blod (mätare finns på akuten; > 3 mmol/L vid tydlig
ketoacidos).
Vårdnivå
I regel vård på intensivvårdsavdelning; undantag kan göras för endast lätt påverkade patienter.
Behandling
Vätska intravenöst; första prioritet, sätts direkt på akutintaget.
Patienten är oftast gravt intorkad och första dygnet krävs inte sällan 4-8 liter intravenös
infusion; följ vätskebalansen noga.
Under första timmen: NaCl 0.9%, 1 liter/timme,
därefter under två timmar: Ringeracetat, 1 liter/timme
samt senare under 8 timmar: Ringeracetat, 1 liter/ 4 timmar.
Vid blodglukos<15mmol/l ta bort insulindroppet, ge glukos 5 % med 20 mmol K och 20 E
snabbinsulin; vid Na>155 mmol/l gå även då över till obuffrade glukoslösningar.
Insulin: blodglukosfall på cirka 4 mmol/timme eftersträvas
A. insulin, intravenös regim
På intensivvårdsavdelning ges insulin vanligen iv med droppräknare; 100 E NovoRapid sättes
i 1000 ml NaCl 0.9%; 150 ml/min=15E/tim under de första 2 timmarna, därefter 5-10 E/tim
tills acidosen hävts.
B. insulin, intramuskulär regim
Intramuskulär lågdosregim med Humalog eller Novorapid på medicinavdelning
ge 10 E intramuskulärt omedelbart efter diagnos och eventuellt 10 E intravenöst samtidigt,
fortsätt med 6 - 8 E intramuskulärt/varannan timme tills p-glukos nått 15 mmol/l.
Vid P-Glukos <15 mmol/l ges i regel glukos 50 mg/ml som intravenös infusion
och insulindosen individualiseras, försök hålla P-Glukos inom ramen 15-20 mmol/l
Acidoskorrektion
Den gynnsamma effekten av Tribonatbehandling är omstridd.
Vid initialt pH <7 kan Tribonat dock övervägas.
Kalium
Patienten har oftast svår kaliumbrist motsvarande 100 - 200 mmol eventuellt mer.
Vid S-Kaliumvärden <5 mmol/l initialt ges Kaliuminfusion 10 - 20 mmol/tim beroende på
ketoacidosens svårighetsgrad.
Vid oliguri-anuri finns stor risk för överbehandling, dvs patienten måste ha diures för att
erhålla kaliumtillsats.
Kontroller
Följ P-Glukos en gång/tim S-Natrium och S-Kalium varannan timme tills P-Glukos <15
mmol/l.
Följ standardbikarbonat och base excess tills pH normaliserats.
Blodstatus och S-kreatinin tas akut och därefter enligt klinisk bedömning.
Utred alltid orsaken till patientens ketoacidotiska coma.
Diagnostisera eventuellt utlösande faktorer särskilt aktuell infektion.
KAD vid medvetslöshet eller anuri, men avlägsnas så snart kliniken tillåter; ökad
infektionsrisk vid glukosuri.
Övrigt
Om patienten har insulinpump bör denna kopplas ur vid inkomsten.
Download