Diabetisk ketoacidos

advertisement
Diabetisk ketoacidos
Stina Lindmark
Medicincentrum, NUS
•  Diabetisk ketoacidos (DKA)
Typ 1-diabetes
•  Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom
(HHS)
Typ 2-diabetes
?
Definition DKA
•  Diabetes
- ofta känd
•  Metabol acidos
- pH < 7,3, HCO3 < 17 mmol/L
•  Förhöjda ketonkroppar i blodet
- Acetoacetat, beta-OH-butyrat
- urinsticka ospecifikt, ofta högt av annan
orsak
•  Annan orsak till acidos kan ej påvisas
Utveckling av ketoacidos
•  Ketonkroppar bildas i små mängder normalt, mer
vid svält, används som energikälla i tex CNS
•  Vid insulinbrist (ssk om katekolaminpåslag)
– ökad lipolys
•  Samtidigt glukagonpåslag – omställning av
ämnesomsättningen i levern – FFA oxideras till
ketonkroppar
•  Förhållandet glukagon/insulin viktigare än
absoluta nivåer av glukagon och insulin
Utv av ketoacidos forts.
•  Hos friska: Svält - minskad insulinprod. + ökad
glukagonprod. – ökad prod. av ketonkroppar - stimulerar
insulinprod. – lipolys och ketogenes avstannar.
•  Vid diabetes – Insulin saknas och insulinets hämning av
glukagon saknas.
Glukagonprod. stimuleras dessutom av hyperglykemi,
dehydrering och hypovolemi. Även andra katabola
hormoner stimuleras av detta.
Plötslig insulinbrist utlöser glukagonpåslag – leverns
glykogendepåer töms och glukoneogenes startar.
Klinisk bild och diagnostik
•  Minskat antal fall av DKA – bättre behandling
och utbildning
•  13-20% nydebuterad diabetes
•  15% infektioner
•  5% akut vaskulär sjukdom
•  Drabbar ofta patienter med bristande förmåga till
medverkan i diabetesbehandlingen, tex
missbrukare, psykisk sjukdom,
utvecklingsstörning
Klinisk bild och diagnostik forts.
•  Symtom – hyperglykemisymtom, illamående,
anorexi, allmän sjd-känsla, trötthet, huvudvärk,
dyspné, buksmärtor, koma (15% har
medvetandepåverkan).
•  Dödsfall beror oftare på bakomliggande sjd –
infektion, akut hjärtinfarkt etc
Lab
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
P-glukos > 15 (obs insulinpump)
Glukosuri, ketonuri
P-HCO3 < 17
pH < 7,3
Leukocytos
Förhöjt amylas
Förhöjda transaminaser
Lab-värden ofta svårbedömda vid DKA
Behandling
Behandlingsmål:
•  Korrigera vätske- och elektrolytbalans
•  Hämma lipolys och ketogenes med insulin
•  Identifiera och åtgärda orsak till ketoacidos
•  Övervaka och förebygga komplikationer
Behandling forts.
Komplikationer:
•  hypo/hyperkalemi
•  Hypoglykemi
•  Hjärnödem
•  Lungödem
•  Chock
•  Infektion
•  Aspiration
•  Tromboembolism
Insulinbehandling
•  Direktverkande insulinanalog (ex NovoRapid)
• 
• 
• 
• 
Start: Intravenös bolusdos 6-12 E
Följande 3-6 timmar: Intravenös infusion – 6E/timme iv
Efter 6 timmar: Intravenös infusion 2-4 E/timme
Mål för blodsockersänkning: 5 mmol/timme ned till 10-15
mmol/L
•  Subcutan dosering undvikes initialt pga dålig
vävnadsperfusion. Kan startas succesivt när acidosen är hävd
och patienten äter och dricker normalt
•  OBS!!! Stäng inte av insulininfusionen förrän 30-60 minuter
efter att första sc insulindosen är given
Vätskebehandling
•  Isoton NaCl 0,9%
•  Buffrad glukos 2,5-5% när p-glukos närmar sig 15 mmol/
L.
•  Ofta behövs 6-8 L första dygnet, därefter 50-100 ml/
timme tills patienten kan äta och dricka normalt.
•  Extra- och intracellulär dehydrering med relativt sett
större förluster av vatten än natrium.
•  Vid önskad volymexpansion utöver NaCl-infusion är
albumin 50 mg/ml alt plasma bättre än tex Albumin 200
mg/ml eller Makrodex
•  Följ diures!
Kaliumtillförsel
•  Allvarlig hyperkalemi kan föreligga initialt eller
uppstå om kalium givits innan man säkrat diures
och initial insulineffekt.
•  Problem med hypokalemi vanligare, ofta pga
underskattning av kaliumförluster eller pga man
avvaktat för länge med att ge kalium.
•  Tillförsel av kalium bör påbörjas inom en timme
efter start av vätske och insulinterapi.
•  S-K kan sjunka snabbt vid tillförsel av insulin och
vid normalisering av pH!
Kaliumtillförsel forts.
•  20 mmol/timmel initialt och senare 10 mmol/
timme, målsättning att tillföra ca 200 mmol på 16
timmar. Därefter tillskott per os.
•  Vid kraftig acidos och förhållandevis lågt s-K kan
avsevärt högre tillförsel av kalium behövas.
OBS! EKG-övervakning
•  Första behandlingsdygnet kontroll av s-K med
2-6 timmars intervall.
Acidosbehandling
•  Tillförsel av bikarbonat eller annan buffertlösning
saknar bevisat värde vid ketoacidos. Risk för
överkorrigering och ogynnsamma pHförskjutningar över cellmembran och
blodhjärnbarriären.
•  Syra-basrubbningen skall korrigeras
•  a) genom insulintillförsel
•  b) genom hydrering
Vid hotande cirkulations- eller andningskollaps
och uttalad acidos (pH<7,0) kan ev ges buffert i
form av bikarbonat 1-2 mmol/kg alt 200-200 ml
Tribonat
Annan behandling
•  Katabolism och polyuri kan ge förlust av fosfat,
magnesium och kalcium. Rutinmässig tillförsel ej
nödvändig.
•  Vid tendens till tetani och lågt s-Mg och/eller lågt
s-Ca oftast bättre att ge magnesium än calcium.
•  Antikoagulation – följ sedvanliga indikationer,
DKA ingen ytterligare indikation
Download